Recent Submissions

 • Sykkeltunneler og -bruer, Rapport fra studietur til Lyon og San Sebastian 

  Wannag; Aarland; Espeland; Lotherington; Skogheim (Report, 2015-02)
  Formålet med studieturen var å studere sykkelløsninger i byområder med særlig fokus på tunnelløsninger og bruer som viktige element i transportsystemet og sykkelnettet i Lyon og San Sebastián. Vi undersøkte også eksempler ...
 • Insekter, landskap og vegbelysning 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina; Jørgensen, Arne (Notat;11, Report, 2021)
  Norge er et land der det brukes mye lys langs vegene. Veg- og gatebelysning er i mange tilfeller avgjørende for trafikantenes sikkerhet, og belysning kan også brukes for å gi et estetisk løft til ulike konstruksjoner. ...
 • Kartlegging av soneinndeling som verktøy og metodikk ved lyssetting langs norske veier 

  Wåseth, H.I; Strömberg, P.; Bui, D.T.; Christensen, T; Helgadóttir, G.; Røysamb, R.; Mork, R.; Zaikina, V. (Report, 2022-07-13)
  Rapporten bygger på kunnskapsgrunnlag utarbeidet høsten 2021 for arbeid med lysforurensning i vei- og gatelyssektoren i Norge. I rapporten er det lagt vekt på kartlegging av et sone- og lagsystem som metodikk for arbeid ...
 • Frønesbrua 

  Utbygging (Report, 2022)
  Frønesbrua er et utviklingsprosjekt som skal vise at automatisert produksjon med lasersveis kan gi både kvalitetsmessig, økonomiske og miljømessige gevinster på produksjon av store stålkonstruksjoner til norske flytebruer ...
 • Beregning av klimagassutslipp for fast samband kontra ferjedrift 

  Askeland, Tore (Report, 2022-02)
  Denne studien har med utgangspunkt i prosjektet E39 Stord – Os, sett på utslipp av klimagasser når en erstatter ferjesamband med fast vegsamband, i hele bruas levetid (100+ år). I Statens vegvesen skal det i det formelle ...
 • Metodeutvikling av tunnelvask 

  Monrabal-Martinez, Carlos; Berge, Kjersti Anette Haukaas (Report, 2019-12-19)
  I dette oppdraget var det befart flere tunneler i Norge for å se både tradisjonelle vaskemetoder og en ny potensiell teknologi bestående av tørris. Tunnelene var Strindheimtunnel (Trondheim), Nøstvettunnelen (Akershus), ...
 • Riksvegutredningen 2015 

  Statens Vegvesen (Report, 2015-03)
  Som en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen utarbeidet en riksvegutredning. Denne består av en delrapport for hver av de 18 riksvegrutene samt en samlet nasjonal oppsummering i ...
 • Hvem eier grunnen etter nedlagt offentlig vei? 

  Melleby, Ole Fredrik (Others, 2005)
  Gamle verneverdige veier og veifar kan tidligere ha vært offentlig vei som på et eller annet tidspunkt er blitt nedlagt som offentlig vei. Dersom grunnen til disse veiene fortsatt er i offentlig eie, vil det kunne lette ...
 • Årsrapport 2018 

  Statens Vegvesen (Report, 2019-04)
  Årsrapport 2018 for Statens vegvesen. Innhold: 1. Leders beretninger 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3. Årets aktiviteter og resultater 4. Styring og kontroll i virksomheten 5. Vurdering av framtidsutsikter 6. ...
 • Veiminner i Oslo fylke: Nasjonal verneplan delplan 1-1537-1960 

  Statens Vegvesen Oslo (Report, 2000)
  Denne rapporten gir en kort innføring i periodens veihistorie for hele landet og for Oslo. Rapporten presenterer de veirelaterte kulturminner som foreslås vernet i Oslo.
 • Utvikling av eksisterende veg : forstudien 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Report, 2010-03)
  Denne rapporten er et utkast til en veiledning om ”Utvikling av eksisterende veg”. Litt enkelt kan en si at hensikten er å lage metodikk for • en analyse (forstudie) av hvor det er riktig å satse på å utvikle eksisterende ...
 • Statens vegvesen mot år 2000 : privat eller offentlig? : fakta og debatthefte om Statens vegvesens drift 

  Hansen, Tellef; Olsen, Jahn-Arne (Report, 1991)
  Å være eller ikke være - en utfordring for Statens vegvesen mot år 200. Det er ingen selvfølgelighet at Statens vegvesen kommer til å eksistere i sin nåværende form også i år 2000. I de siste årene har etaten møtt sterk ...
 • Varoddbrua : sluttrapport 

  Statens vegvesen Vest-Agder (Report, 1994)
  Siden 1956 har Varoddbrua stått sterkt i bevisstheten hos sørlendingen. Dens form griper sterkt inn i landskapet omkring Topdalsfjorden, samtidig som bruas evne til å avvikle trafikk berører mange mennesker. Byggefasen ...
 • Byutredning Grenland : Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

  Preede, Eva; Riis, Bodil; Ellwood, Kristina; Dalene, Torgeir (Report, 2018-01)
  Byutredningen viser at tettere arealbruk, et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklister bidrar til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er nødvendig å kombinere dette med restriktive ...
 • Byutredning for Tromsø 

  Statens vegvesen Region nord (Report, 2017-12)
  Hensikten med byutredningen i Tromsø har vært å belyse virkemidler og tilhørende kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen ...
 • Byutredninger : Oppsummering av hovedresultater for åtte byområder 

  Vegdirektoratet; Styrings- og strategistaben (Report, 2018-01-25)
  De største byene blir større i årene som kommer. Befolkningen øker, og med befolkningsvekst vil også trafikken øke. Det er et mål at byene skal utvikles slik at flere skal foretrekke å reise kollektivt, sykle og gå, slik ...
 • Utdrag av de viktigste rundskriv fra Vegdirektøren vedkommende det alminnelige vegvesen : samt av noen rundskriv fra Arbeidsdepartementet fra 1880 til 31. desember 1942 

  Statens vegvesen; Baalsrud, Andreas (Others, 1943)
  Dette utdrag av de viktigste rundskriv er et utdrag og sammendrag av eldre utdrag, således også av cirkulærutdraget av 1928 og av rundskrivutdraget av 29. desember 1941 - som omfattet tidsrommet 1. januar 1928 til 26. ...
 • Utdrag av de viktigste rundskriv fra Veidirektøren vedkommende det alminnelige veivesen : Fra 1. januar 1928 til 26. august 1941 

  Statens vegvesen; Baalsrud, Andreas (Others, 1942)
  Dette utdrag av de viktigste rundskriv omfatter tidsrommet 1. januar 1928 - 26. august 1941 og er således en fortsettelse av det i 1928 utgitte "Utdrag av de viktigste cirkulærer m.v. fra veidirektøren til og med desember ...

View more