Now showing items 818-837 of 3532

  • Evaluation Outcome Report 

   Seter, Hanne; Arnesen, Petter (NordicWAy;2017/M30_NO4, Report, 2017-12)
  • Evaluering av oppstartsperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo 

   Ørving, Tale; Fossheim, Karin; Weber, Christian; Andersen, Jardar (TØI rapport;1619/2018, Report, 2018-03)
   Målet med evalueringen har vært å identifisere og dokumentere viktige erfaringer rundt oppstarten av varelevering med elektrisk lastesykkel i Oslo sentrum. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig ...
  • Evaluering av automatiske snøskredvarslingsanlegg 

   Lome, Kristin Brandtsegg (Master thesis, 2017)
   Noen veger blir stengt på ubestemt tid på grunn av snøskredfare. Dette er frustrerende for trafikanter og det skaper økonomiske konsekvenser for næringslivet. Statens vegvesen (SVV) har testet ut to teknologier for å ...
  • Evaluering av beregningsmetoder for friksjonspeler i sand 

   Kolsgaard, Fredrik (Master thesis, 2020-06)
   Det er i denne oppgaven undersøkt hva som ligger bak PV91-metoden og hvilke empiriske data som ligger til grunn for metodens anbefalinger for beregning av sidefriksjon. I tillegg er det etablert en database av internasjonale ...
  • Evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik 

   Welde, Morten; Andersen, Jo-Øyvind; Pedersli, Per Einar; Håkonsen, Harald; Barstad, Odd (VD rapport;57, Report, 2011-12)
   Rapporten inneholder en samlet evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik. AutoPASS ble innført i 2006 og dagens automatiske løsning ble innført i 2010. Utvikling av AutoPASS-teknologien for ...
  • Evaluering av betongbru med betydelig skadeomfang : Nerlandsøybrua i Møre og Romsdal 

   Anda, Ylva; Edvardsen, Synnøve Bangor; Mørk, Ingrid (Master thesis, 2014)
  • Evaluering av dimensjoneringsklasser 

   Tran, Trang (Statens vegvesens rapporter;359, Report, 2014-12)
   Statens vegvesen Vegdirektoratet, seksjon for Planlegging og grunnerverv, har innhentet erfaringer om dimensjoneringsklasser av nye veganlegg. Målet for undersøkelsen har blant annet vært å få en oversikt over hvordan de ...
  • Evaluering av geofonanlegg for detektering av skred 

   Håland, Gunne (Statens vegvesens rapporter;204, Report, 2013-12-10)
   For å redusere risikoen for trafikanter som ferdes i skredutsatte områder, ble det på 1980 og – 90 tallet montert opp flere geofonanlegg for å varsle trafikantene om snøskred. Det viser seg at det er kun 3 av 8 anlegg som ...
  • Evaluering av kampanjen - Jeg kjører grønt 

   Strand, Arvid (TØI rapport;966-2008, Report, 2008-05)
   ATP-prosjektet i Kristiansand arbeider for en endret transportmiddelfordeling i regionen med mindre avhengighet av privatbilen. Kampanjen "Jeg kjører grønt" inngår i denne strategien, og er et forsøk på å få arbeidstakere ...
  • Evaluering av KVU/KS1 : færre og bedre KVU'er 

   Martinsen, Jan A.; Søyseth, Sonja Elisabeth (Statens vegvesens rapporter;137, Report, 2012-09)
   Evaluering av KVU/KS1 ordningen
  • Evaluering av løsninger for varelevering i Bergen i forbindelse med sykkel-VM 2017 

   Øvretvedt, Ivar; Husa, Veronika Ludvigsen; Røys, Kristoffer (Norconsult rapport;5174803, Report, 2018-01-12)
   I foreliggende rapport gjennomgås en evaluering av opplegget for varelevering under sykkel-VM 2017 i Bergen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer av nøkkelpersoner som ble berørt av problematikken knyttet til ...
  • Evaluering av ny vinterstandard på E136 på utvalgte strekninger 

   Kroken, Bjørn Øystein (Master thesis, 2015)
   Standard for drift og vedlikehold av riksveger, håndbok R610, bestemmer standard og krav til vinterdrift på norske veger. Høsten 2012 utga Vegdirektoratet ny og revidert standard for drift og vedlikehold. Kravene i ...
  • Evaluering av Oslo City Hub 

   Ørving, Tale; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1717/2019, Report, 2019-07)
   Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser ...
  • Evaluering av pilotprosjekter : innen økologisk kompensasjon - runde 2 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;367, Report, 2019-08)
   Rapporten oppsummerer hovedfunn i en oppdatering av evalueringen av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon gjennomført i 2018-2019. Bakgrunnsinformasjon om økologisk kompensasjon som metode og verktøy finnes i ...
  • Evaluering av pilotprosjekter: innen økologisk kompensasjon 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;474, Report, 2017-01)
   Denne rapporten er en evaluering av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon, som er satt i gang av Statens vegvesen på bakgrunn av oppdrag i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet.
  • Evaluering av Planleggerskolen 

   De F. Lossius, Anne Marie (Statens vegvesens rapporter;277, Report, 2014-02-25)
   Høsten 2013 ble undervisningen ved Planleggerskolen evaluert. Målet med evalueringen var å vurdere om undervisningen bidrar i å tilføre etaten nødvendig kunnskap innen planlegging, om kunnskapen anvendes i tilstrekkelig ...
  • Evaluering av sykkelveginspeksjoner 

   VISTA Utredning AS (TØI rapport;, Report, 2010-05-20)
   Statens vegvesen Vegdirektoratet har evaluert bruken av sykkelveginspeksjoner. Evalueringen er gjennomført ved bruk av enkle spørreskjema til alle medlemmer av Sykkelbynettverket (64), inkludert de 5 regionene i Statens ...
  • Evaluering av trær i Dronning Eufemias gate 

   Solfjeld, Ingjerd; Abrahamsen, Hege (Statens vegvesens rapporter;426, Report, 2019-10)
   Dronning Eufemias gate er en bygate i havneområdet i Oslo. Vi har evaluert de 57 ulike treslagene som er plantet langs gaten i 2014 og 2015. Rapporten inneholder en tabell med oversikt over stammeomkrets målt i 2017 og ...
  • Evaluering av tungtrafikkfelt - delprosjekt 1 

   Schau, Vibeke (Norconsult;5192793, Report, 2019-12-19)
   Rapporten utgjør «delrapport 1» og oppsummerer foreløpige resultater av en evaluering av tungtrafikkfeltetene på rv. 509 i Sola og på rv. 110 i Fredrikstad. Den endelige evalueringen av tungtrafikkfelt planlegges ferdigstilt ...
  • Evaluering av ulike modeller for konstruksjon av masterkurver for dynamisk E-modul til asfaltmaterialer 

   Wathne, Pål (Master thesis, 2020-07)
   Med et ønske om å bytte ut det eksisterende empiriske dimensjoneringssystemet for dekkekonstruksjoner med et mer analytisk system, har Vegdirektoratet i samarbeid med NTNU og Trafikverket i Sverige startet arbeidet med ...