Now showing items 1044-1063 of 3503

  • Gabioner 

   Johansen, Thor Helge (Teknologirapport;2392, Research report, 2005-08-26)
   I forbindelse med revisjon av støttemurhåndboka ble det bestemt å ta en "titt" på noen av de første gabionmurene som ble oppført i Norge. Disse ble visstnok satt opp på 1960 og -70 tallet. Det vi var ute etter var å prøve ...
  • Gang- og sykkeltrafikk i tunnel, forslag til krav for ulike løsninger 

   Eggen, Randi; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;129, Report, 2012-11-16)
   I denne rapporten foreslås nye krav til løsninger for gående og syklende i tunneler. Kravene gjelder for nye tunneler, men det gis også anbefalinger om hvordan løsninger for gående og syklende bør håndteres i eksisterende tunneler
  • Gang-/sykkel-/vegbru 

   Breivik, Heidi; Nordahl, Tine Marie; Seppälä, Tomas Richard Lyngmo (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven har vært å sammenligne to forskjellige brutyper. Den ene bruen er en gang -/sykkelbru som er oppført på stedet og den andre er en vegbru som er tiltenkt plassert på samme sted. Dette er gjort ...
  • Gangbarhet i Ålesund sentrum - med fokus på cruiseturister 

   Stokke, Kristina (Master thesis, 2015)
   Ålesund sentrum er en tett by med begrensede arealer, og de topologiske faktorene legger begrensinger på byens videre vekst, med fjell og sjø på alle kanter. Byens arkitektur er preget av jugendstil, som den ble gjenreist ...
  • Gangbarhet i Molde: Sjøfronten - en fremtidig bysamler for alle 

   Sandnes, Erlend Larsen (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven søker å svare på; hvordan vil utviklingsprosjekt i den frigitte sjøfronten bidra til økt gangbarhet mellom kjøpesentra og eldre sentrumsstruktur? Utviklingsprosjektene Grand Fiære og Brunvollkvartalet i Molde ...
  • Gangfeltkriterier : håndbok 270 - høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2012-10)
   Håndbok 270 «Gangfeltkriterier» utkom i første utgave i 2007 etter et grundig forarbeid utført av Sintef Teknologi og samfunn. En viktig bakgrunn for arbeidet var erkjennelsen av at etablering av gangfelt ikke nødvendigvis ...
  • Gangfeltkriterier : veiledning : [Håndbok 270] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2007)
   I denne veilederen finner du: - De kriteriene vi mener bør legges til grunn ved vurderingen av om man skal anlegge et gangfelt eller ei. Fartsnivå, trafikkmengde (ÅDT) og antall kryssende myke trafikanter i makstimen skal ...
  • Gangfeltkriterier: veiledning [Håndbok V127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V127, Book, 2014)
   Statens vegvesen begynte i 2002 en vurdering av hensiktsmessigheten av våre kriterier for anleggelse av gangfelt. Dette var begrunnet både i erkjennelsen av at gangfelt i seg selv ikke er et entydig trafiksikkerhetstiltak, ...
  • Gatekryss i bysentrum : Tilrettelegging for og prioritering av gående, syklende og/eller kollektivtrafikk 

   Eggen, Randi; Ryeng, Torstein; Frøyland, Per; Duus, Henrik; Tassel, Hege; Forsbak, Stine; Raddum, Marius Hanssen; Støle, Alf; Skogheim, Bjarte (VD rapport;39, Report, 2011-08)
   Både Håndbok 017 Veg- og gateutforming og Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss forelå i reviderte utgaver juni 2008. Disse foreslår ulike løsninger for kryss, også i by. Statens vegvesen Vegdirektoratet ...
  • Gatelangs 

   Statens vegvesen (Others, 2001-10)
   Erstatter "Brobyggeren", "Telemarksvingen" og "Vestfolder'n". "Gatelangs" er et samarbeid mellom tre vegkontorer.
  • Gatelangs 

   Statens vegvesen (Others, 2001-06)
   Erstatter "Brobyggeren", "Telemarksvingen" og "Vestfolder'n". "Gatelangs" er et samarbeid mellom tre vegkontorer.
  • Gatelangs 

   Statens vegvesen (Others, 2001-03)
   Erstatter "Brobyggeren", "Telemarksvingen" og "Vestfolder'n". "Gatelangs" er et samarbeid mellom tre vegkontorer.
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder : normaler [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1978-12)
   Vegnormalenes del - Gatenormaler - er opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Boka er ajourført som normalene forelå pr. 31. desember 1978.
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1977-01)
  • Gateplanlegging og utforming av anlegg for myke trafikanter langs fv. 410 : En studie hvor Tvedestrand møter det grønne skiftet 

   Tversland, Julie; Mjaaland, Rønnaug Eiriksrød; Rognlid, Ina; Haddeland, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Dette bachelorprosjektet er utarbeidet av fire studenter ved Universitetet i Agder med stor interesse for veg- og arealfaget på oppdrag fra Statens vegvesen. Prosjektet fokuserte på hvordan man skulle få flere til å gå, ...
  • Gateutforming i Lagårdsveien; med prioritering av miljøvennlig transport 

   Bakka, Katrine Skare (Bachelor thesis, 2016)
   Utfordringer som klimaendringer og rask befolkningsvekst bidrar til en mer konsen- trert byutvikling og økt fokus på miljøvennlig transport (gange, sykkel og kollektiv- transport) i byområder. Mens tidligere planlegging ...
  • Gåboka 

   Dahlman, Inge (UTB-rapport;2005/05, Book, 2005)
   Vi går på forskjellig måte alt etter hvilken livsfase vi er i. Hvor vi går, hvorfor vi går og hvordan vi går varierer fra person til person. Temaet gående har vært prioritert i de to etatsprosjektene «Transport i by» og ...
  • Går det bra? Kartleggingsmetoder for gående: Gangtrafikk, infrastruktur og omgivelser 

   Langnes Bakke, Eskil Mikal; Øien Eiksund, Malene (Statens vegvesens rapporter;535, Report, 2017-11-20)
   Rapporten gir oversikt over ulike metoder for kartlegging av gangtrafikk og infrastruktur og omgivelser for gående, både tellinger, registreringer og metoder som involverer trafikanten.
  • General specifications 2 : standard specification texts for bridges and quays : principal specification 8 : [Handbook 026E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;026E, Book, 2009-03)
   The General Specifications cover construction work, operations and maintenance work, and are to be used in work carried out by the Norwegian Public Roads Administration through contracts. They shall provide uniform rules ...
  • General Specifications 2 : Standard specification texts for bridges and quays : Principal specification 8 [Handbook R762E] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R762E, Book, 2014-06)
   The General Specifications cover construction work, operations and maintenance work, and are to be used in work carried out by the Norwegian Public Roads Administration through contracts. They shall provide uniform rules ...