Now showing items 838-857 of 3503

  • Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge 

   Fossheim, Karin; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Bjørgen, Astrid (TØI rapport;1588/2017, Report, 2017-10)
   I denne rapporten har vi samlet relevant informasjon og kilder for bylogistikk. Den er tenkt å fungere som et faglig grunnlag for planlegging for varelevering i by, bylogistikkplaner og formulering og implementering av ...
  • Fagrapport naturmiljø fv. 63 Korsmyra - Indreeide : Beskrivelse naturmiljø, konsekvensvurdering og vurdering etter naturmangfoldloven 

   Gade-Sørensen, Lars (Statens vegvesens rapporter;234, Report, 2013-08-14)
   Hovedhensikten med vegprosjektet er å gjøre veien mellom Korsmyra og Indreeide sikker for snøskred og steinsprang. I den forbindelse er det utarbeidet 2 ulike alternativer som begge innebefatter å legge veien i tunnel. ...
  • Farriskilden og ny E18 bru over Farrisvannet : vurdering av risiko for Farriskilden ved etablering av ny bru over Farrisvannet for E18 ved Larvik 

   Gundersen, Elisabeth; Kraft, Per Ingvald; Kitterød, Nils-Otto (Statens vegvesens rapporter;150, Report, 2013-05)
   I forbindelse med bygging av ny E18 bru over Farrisvannet ønsket Ringnes at det skulle utføres en risikovurdering i forhold til mineralvannet Farris. Farriskilden er lokalisert i området mellom Farrisvannet og Larviksfjorden. ...
  • Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t 

   Sagberg, Fridulv; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1462/2016, Report, 2016-01)
   Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn ...
  • Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

   Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
   Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...
  • Fart, føre og friksjon : valg av kjørefart på vinterføre 

   Ragnøy, Arild (Rapport / Veg- og trafikkavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen;2008:3, Research report, 2008)
   Målet med dette prosjektet har vært å undersøke hvordan trafikantene tilpasser kjørefarten sin til vekslende føreforhold om vinteren. I undersøkelsen er det målt kjørefart, friksjon og registrert føreforhold. Registreringene ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok 072] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;072, Book, 2006-10)
   Håndbok 072, Fartsdempende tiltak i boligområder, ble utgitt som en veileder første gang i 1981. Sist reviderte utgave kom i 1985. Det er mange år siden restopplaget var tømt, og det har vært betydelig etterspørsel etter ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2017)
   Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad. Overholdelse av fartsgrenser er derfor svært viktig. Skilting av fartsgrenser er ofte ikke nok for få trafikantene til å ...
  • Fartsdempende tiltak: veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2014)
   Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig ...
  • Fartsmodell for sykkel og elsykkel 

   Flügel, Stefan; Hulleberg, Nina; Fyhri, Aslak; Ævarsson, Christian Weber Gretar; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1557/2017, Report, 2017-05)
  • Fasadeisolering mot støy : veiledning : [Håndbok 248] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;248, Book, 2005)
   Gjennomføringen av fasadeisolering mot støy reiser en rekke spørsmål av både lydteknisk, bygningsteknisk, estetisk og antikvarisk art. Løsninger må velges etter avveining av mange, ofte motstridende hensyn. Kunnskap om ...
  • Faseplan for treplanskryss på E136, Lerstad 

   Aasen, Thea Elise Vestre; Hansen, Marte Aasen; Helland, Sigbjørn Dahl; Eduardo, Martinez (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven går ut på å lage en faseplan for utbygging av 3-planskryss i prosjektet Breivika-Lerstad på E136. Tema for oppgaven er gitt av Statens Vegvesen Region midt. Det skal bygges en lokalveg i første plan, den skal gå ...
  • Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Endringer i strømforholdene i Byfjorden og Tønsberg havn 

   Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; C. Sandbo, Hilde (Statens vegvesens rapporter;533, Report, 2017-02)
   I forbindelse med kommunedelplan for fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme har vi sett på konsekvenser av to ulike fjordkryssinger. I hver trase er alternativer med senketunnel og åpne påkjøringer med spuntvegger, ...
  • Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Resultater fra strøm-, CTD-, og turbiditetsmålinger i fjorden og Aulielva 

   Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; C. Sandbo, Hilde (Statens vegvesens rapporter;541, Report, 2018-01)
   Rapporten gir en gjennomgang og oppsummering av målinger av strøm, CTD, oksygen og turbiditet i Vestfjorden, Kanalen og Byfjorden i Tønsberg. Målingene ble utført i perioden 29.8.2017 - 31.10.2017. I tillegg til målinger ...
  • Fastlandsforbindelsen til Magerøya 

   Carlson, Hugo; Eltvik, Arne R.; Drømtorp, Åse M. (Student paper, others, 1994)
  • Fatigue assessment 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The Bjørnafjorden floating bridge concept K12 (the project groups (OON) proposed concept; curved, end-anchored with mooring system) has been evaluated for fatigue life. This report includes calculations of fatigue life for ...
  • Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt langs veg : En sammenstilling av "etterundersøkelser av vilttiltak 2009-2010" 

   Thøger-Andersen, Karianne (Statens vegvesens rapporter;78, Report, 2012-07)
   Det er gjennomført en rekke forskjellige typer vilttiltak langs det statlige vegnettet i Norge, både som trafikksikkerhetstiltak, og tiltak som skal redusere barriereeffekten som påføres viltet. For å redusere risikoen for ...
  • A feasibility study for road and weather information and variable speed limits 

   Foss, Trond; Roche-Cerasi, Isabelle; Arnesen, Petter (TØI rapport;SINTEF rapport A27878, Report, 2016-12)
   The report describes the different types of weather and road information systems in Finland, Denmark, Sweden, Iceland, Austria, Germany, Canada and USA
  • Fedafjord bru: rapport fra kabelutstøping av hengestenger 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2427, Research report, 2005-12-22)
   Utstøping av forankring av hengestangskabel ble utført i Bridons anlegg i Gelsenkirchen, Tyskland 15. desember 2005. Produksjonsstøp av forankring i en ende av hengestang nr. 8 vest og 8 øst ble utført i nærvar av ...
  • Fedafjord bru: rapport fra strekkprøving av bærekabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2394, Research report, 2005-06-20)
   Strekkprøving av hovedkabel for Fedafjord bru ble utført av Deautsche Montan Technoligie GmbH (DMT) i Bochum, Tyskland 3. juni 2005. Kabelens bruddstyrke ble registrert til 11.150 kN, som er 5 % over spesifisert bruddlast. ...