Show simple item record

dc.contributor.authorMjøsund, Christian S.
dc.contributor.authorPinchasik, Daniel Ruben
dc.contributor.authorHovi, Inger Beate
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-02-10T09:25:53Z
dc.date.available2021-02-10T09:25:53Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.isbn978-82-480-2330-2
dc.identifier.issn2535-5104
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727097
dc.description.abstractDenne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) godsmodeller spesielt. Til dette diskuteres eksisterende godsmodeller, typer, egenskaper og utfordringer, med hovedfokus på bylogistikk. Videre belyses pågående trender og (til dels disruptive) potensielle fremtidsutviklinger og implikasjoner for modellering av godstransport. Ettersom databehov og -tilgjengelighet gjennomgående er en utfordring innen godstransportmodellering diskuteres videre både styrker og svakheter ved eksisterende data, potensialet til nye data og «big data», samt vurderinger vedrørende databehov til en urban godsmodell, knyttet til potensielle datakilder. Formålet med rapporten er å få fram hvordan godsmodeller kan utvikles for å besvare analysebehovet for mer bærekraftig bylogistikk i tråd med FNs bærekraftsmål, ivareta trender i et mellomlangt og langsiktig tidsperspektiv og dermed gi et bedre grunnlag for beslutninger i en usikker fremtid.en_US
dc.description.abstractThis report provides an overview of the international scientific literature on models for national, regional and urban freight transport. The literature review covers the development of freight transport models in general and the need for (urban) freight models in particular, discussing existing freight models by types, characteristics and challenges. We further discuss ongoing trends and (potentially disruptive) future developments and implications for freight transport modelling. Because data requirements and availability generally are challenges, we cover strengths and weaknesses of existing data, discuss the potential of new data and “big data”, and assess data requirements for urban freight models (and potential sources). The report’s objective is to provide insight into how freight models can be developed to address analytical needs towards more sustainable urban freight transport (UN’s Sustainable Development Goals), and to capture medium- and long term trends to provide a better basis for decisions in an uncertain future.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1807/2020
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGodstransportmodelleren_US
dc.subjectBylogistikken_US
dc.subjectDatagrunnlagen_US
dc.titleFremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområderen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber52en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal