Now showing items 17-22 of 22

  • Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter 

   Phillips, Ross; Bjørnskau, Torkel; Hagman, Rolf (TØI rapport;934/2007, Report, 2007-12)
   Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke ...
  • Shared space 

   Myrberg, Grethe; Winjgarden, Karin van; Børrud, Elin; Stenersen, Lene (Rambøll rapport;2070700, Report, 2008-03-11)
   Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport har som målsetning å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og ...
  • Sykkelhåndboka - Sammenlignet med utenlandske løsninger 

   Spilsberg, Erik; Børrud, Elin; Myrberg, Grethe; Nordgård, Geir Ove (Rambøll rapport;6070842, Report, 2008-02-19)
   Håndbok 233 Sykkelhåndboka, Utforming av sykkelanlegg ble først utgitt i mai 2002. Den skal nå revideres for at den skal samsvare med i skiltforskriften og håndbok 017 Veg- og gateutforming som er endret. I den forbindelse ...
  • Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss 

   Sørensen, Michael Wøhik Jæger; Loftsgarden, Tanja (TØI rapport;1108/2010, Report, 2010-11)
   Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (samruktsområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengers fremkommelighet ...
  • Trafikk i kollektivfelt - Kapasitet og avvikling - Elbilens rolle 

   Halvorsen, Birgitte; Frøyen, Yngve; Rødseth, Jørgen; Medalen, Tor (TØI rapport;176, Report, 2009-12)
   I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter ...
  • Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående? 

   Erke, Alena; Sørensen, Michael (TØI rapport;961/2008, Report, 2008-05)
   2-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi ...