Now showing items 20-22 of 22

  • Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss 

   Sørensen, Michael Wøhik Jæger; Loftsgarden, Tanja (TØI rapport;1108/2010, Report, 2010-11)
   Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (samruktsområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengers fremkommelighet ...
  • Trafikk i kollektivfelt - Kapasitet og avvikling - Elbilens rolle 

   Halvorsen, Birgitte; Frøyen, Yngve; Rødseth, Jørgen; Medalen, Tor (TØI rapport;176, Report, 2009-12)
   I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter ...
  • Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående? 

   Erke, Alena; Sørensen, Michael (TØI rapport;961/2008, Report, 2008-05)
   2-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi ...