• Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by 

   Sørensen, Michael W. J.; Hanssen, Jan U. (TØI rapport;1163/2011, Report, 2011-09)
   Formålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de ...
  • Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus 

   Nenseth, Vibeke; Nielsen, Gustav (TØI rapport;1029-2009, Report, 2009-09)
   Indikatorere som viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng. Indikatorer kan forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger og tendenser og har en antenne- og ...
  • Inn i det ukjente - En studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk 

   Hartmann, Anders; Hillestad, Ingunn; Lu, Songying; Winsvold, Eivin (TØI rapport;2009/2007, Report, 2009-09-28)
   Denne rapporten oppsummerer en kvalitativ studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk. Turister er valgt ut som studieobjekt ettersom disse har liten bakgrunnskunnskap om Oslos kollektivsystem, og dermed er ...
  • Kryssløsninger i by - internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport 

   Sørensen, Michael (TØI rapport;1004/2009, Report, 2009-01)
   Formålet har vært å sammenfatte utenlandske anbefalinger om hvordan bykryss bør designes for å sikre gode forhold for syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk. I alt 59 vegnormaler og håndbøker fra ni land er gjennomgått. ...
  • Livet på Oslo S - Jernbanetorget som sosial arena 

   Lu, Songying; Rønsdal, Andreas; Gudevold Heksem, Anne Line (TØI rapport;2616, Report, 2010-11-05)
   Denne rapporten inngår i Statens Vegvesens arbeid med miljøvennlig bytransport. Prosjektet er gjennomført sommeren 2010 som et gruppearbeid av studenter i sommervikarstillinger. Studentene ble engasjert til å gjøre ...
  • Midtstilt sykkelfelt i Oslo - Effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd 

   Wøhlk Jæger Sørensen, Michael (TØI rapport;1095/2010, Report, 2010-09)
   Formålet har vært å undersøke om midtstilt sykkelfelt forbedrer forholdene for syklistene i bykryss og vurdere om tiltaket bør tas med som en mulig løsning i relevante norske håndbøker. Prosjektet omfatter studier av ...
  • Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss 

   Sørensen, Michael W. J. (TØI rapport;1068/2010, Report, 2010-04)
   Formålet har vært å sammenfatte utenlandske effektstudier av seks oppmerkingstiltak for sykler i bykryss og et for fotgjengere med hensyn til tiltakenes effekt på sikkerhet, trygghet, mobilitet, atferd og holdninger. ...
  • Rockn'n'roll eller full kontroll? 

   Hvidsten, Hanne Caroline; Høifødt, Andreas; Skjæveland, Hege; Skorem, Leif Conradi (TØI rapport;2008/11, Report, 2008-08-15)
   Denne rapporten har tatt for seg gåendes og syklendes adferd i rundkjøringer. Det er gjennomført konkrete observasjoner og registreringer i tre rundkjøringer i Oslo for å belyse følgende spørsmål: - Hvilke bevegelsesmønstre ...
  • Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter 

   Phillips, Ross; Bjørnskau, Torkel; Hagman, Rolf (TØI rapport;934/2007, Report, 2007-12)
   Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke ...
  • Shared space 

   Myrberg, Grethe; Winjgarden, Karin van; Børrud, Elin; Stenersen, Lene (Rambøll rapport;2070700, Report, 2008-03-11)
   Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport har som målsetning å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og ...
  • Sykkelhåndboka - Sammenlignet med utenlandske løsninger 

   Spilsberg, Erik; Børrud, Elin; Myrberg, Grethe; Nordgård, Geir Ove (Rambøll rapport;6070842, Report, 2008-02-19)
   Håndbok 233 Sykkelhåndboka, Utforming av sykkelanlegg ble først utgitt i mai 2002. Den skal nå revideres for at den skal samsvare med i skiltforskriften og håndbok 017 Veg- og gateutforming som er endret. I den forbindelse ...
  • Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss 

   Sørensen, Michael Wøhik Jæger; Loftsgarden, Tanja (TØI rapport;1108/2010, Report, 2010-11)
   Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (samruktsområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengers fremkommelighet ...
  • Trafikk i kollektivfelt - Kapasitet og avvikling - Elbilens rolle 

   Halvorsen, Birgitte; Frøyen, Yngve; Rødseth, Jørgen; Medalen, Tor (TØI rapport;176, Report, 2009-12)
   I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter ...
  • Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående? 

   Erke, Alena; Sørensen, Michael (TØI rapport;961/2008, Report, 2008-05)
   2-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi ...