• Båttransport av asfalt 2016 

   Telle, Roar (Report, 2016-10-31)
   I 2013 utførte Statens vegvesen et forsøk på Fosen der båttransport av asfalt ble fulgt opp med varmefotografering. Under dette forsøket fulgte Bjørn Hoven fra Statens Vegvesen opp lossing av båt med temperaturmålinger og ...
  • Båttransport av asfalt: Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 

   Telle, Roar Vegteknisk institutt; Hoven, Bjørn Vegteknisk institutt (Statens vegvesens rapporter;583, Report, 2016-05-11)
   I 2013 ble 20 % av asfalten som ble lagt på riks- og fylkesvegene transportert med båt. I denne rapporten omtales transport av asfalt med båt. Vi har studert ulike måter å laste båt på og sett på tildekking av last. Det ...
  • Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 

   Tangen, Dag Atle; Evensen, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;262, Report, 2013-12)
   Med denne rapporten håper Varige vegerprogrammet å stimulere til økt bruk av gjenbruksbetong som vegbyggingsmaterial. Rapporten retter seg mot alle som på en eller annen måte kan bli involvert i å beskrive, fremskaffe ...
  • Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian; Nilssen, Kine; Brcic, Haris (Statens vegvesens rapporter;86, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel - Varige veger 2011 - 2014 

   Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;103, Report, 2013-04)
   Denne rapporten handler om et feltforsøk på E18, Vestfold der et polymermodifisert bindemiddel ble brukt i slitelaget. Teststrekningene ble fulgt opp fra 2002 til 2010 med årlige spor- og jevnhetsmålinger. Dette feltforsøket ...
  • Forsterkning av veger : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;373, Report, 2015-04)
   Denne rapporten omhandler forsterkning av veger, og er delt inn i tre hovedtema: A - Planlegging og prosjektering B - Forsterkningstiltak C - Forsterkningseksempler
  • Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014 

   Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al. (Statens vegvesens rapporter;338, Report, 2013-03)
   Denne rapporten ble utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i perioden september 2012 til mars 2013. Arbeidet hadde sin forankring i etatsprogrammet "Varige veger". Rapporten inneholder forslag til nødvendig ...
  • Homogenitets rapport Testmålinger oktober 2017 

   Myklatun, Aslak (ViaTech rapport;DOC5000149, Report, 2018-01-28)
   Målesystemene skiller godt på de ulike dekke typene på Gardermoen. Også på RV035 og RV004 viser målesystemene de samme variasjonene i måleresultat. På alle målinger viser P09 et avvik i nivå samt en større variasjon i ...
  • Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke 

   Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;627, Report, 2016-06)
   Det oppstår ofte skader som følge av dårlig heft mellom asfaltlagene på det norske vegnettet. Glidning, avflaking, tidlig krakelering og slaghull er skader som ofte kan komme som følge av dårlig heft. Som en av aktivitetene ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Sluttrapport 

   Reitan, Knut Magne (VD rapport;64, Report, 2012-03)
   «Kompetanseutvikling drift og vedlikehold» er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen som har som hensikt å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. Denne rapporten ...
  • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

   Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
   Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
  • Kostnader og nytte ved økt vegbredde : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; Vianova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;384, Report, 2015-05)
   Denne rapporten omfatter kost/nytte-analyser for breddeutvidelse på riks- og fylkesveger som er smalere enn hva gjeldende vegnormaler har som krav. Analysen er begrenset til veger med lav trafikk, med ÅDT 300-1500 og med ...
  • Laboratorietesting - Rapport for Statens vegvesens etatsprogram Varige veger 

   Rise, Torun; Brcic, Haris (SINTEF rapport;SBF2013 F0105, Report, 2013-10-10)
   Rapporten er en videreføring av SINTEFs tidligere arbeid inne FoU-programmet Varige veier. Det er utført laboratorietesting av prall og wheel track på tidligere uttatt prøvemateriale, med den hensikt å fremskaffe tilstrekkelig ...
  • LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;197, Report, 2013-03)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2015 i etatsprogrammet Varige Veger. Dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til å dokumentere dekke-tilstanden. Målebilregistreringer med ViaPPS viser ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;265, Report, 2014-01)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etats-programmet Varige Veger. Målebilregistreringer og dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til dokumentasjon av dekketilstand. Etter to år ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;355, Report, 2015-02)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger blir dokumentert. Etter tre år med trafikk er gjennomsnittlig spordybde 7,6 mm ...
  • Lærebok Drift og vedlikehold av veger 

   Dahlen, Jon (Statens vegvesens rapporter;365, Report, 2015-06-30)
   Boka samler grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater. Første utgave av denne læreboka kom i november 2011. Denne utgaven har tatt sikte på å inkludere oppdatert kunnskap og ny kunnskap. En rekke ...
  • Lærebok: Vegteknologi 

   Aurstad m fl, Joralf (Statens vegvesens rapporter;626, Report, 2016-06-24)
   Det har lenge vært ønske om å samle grunnleggende kunnskap om vegteknologi i ei bok som kan brukes i undervisningssammenheng. Denne læreboka er utarbeidet gjennom etatsprogrammet Varige veger, og er primært tenkt brukt på ...
  • Måling av homogenitet på asfaltdekker: Bruk av laserskanner 

   Espe (ViaTech as), Erik (Statens vegvesens rapporter;600, Report, 2016-05-23)
   En viktig del av arbeidet i Varige veger har gått på å bedre utførelse og kontroll av asfaltdekker. Tidligere har vi ikke hatt en objektiv målemetode for å bestemme homogeniteten av ferdig utlagte asfaltdekker og hittil ...
  • Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014 

   Fladvad, Marit; Aksnes, Jostein (Statens vegvesens rapporter;284, Report, 2014-02)
   I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frostsikringslag, forsterkningslag og granulære ...