• Varige vegdekker: Forprosjekt - Kunnskap og løsninger 

   Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Horvli, Ivar (ViaNova rapport;VN PT – 20075, Report, 2010-10-27)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov knyttet til vegdekker og vegkonstruksjoner i Norge. Vurderingen av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov er gjennomført for ...
  • Varige veger - Årsrapport 2011 

   Unknown author (Report, 2011)
   I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
  • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

   Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
   De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...
  • Varige veger - Årsrapport 2012 

   Unknown author (Report, 2012)
   I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
  • Telehiv på nye norske veger - hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? 

   Øvstedal, Eirik (Statens vegvesens rapporter;79, Report, 2012-02)
   Ekspertgruppen har spesielt undersøkt, og forsøkt å finne årsakene til at det har oppstått frostskader og telehiv på følgende nye vegstrekninger: E18 Krosby - Knapstad E16 Wøyen - Bjørum Rv2 Kløfta – Nybakk Eksp ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : Sluttrapport 

   Reitan, Knut Magne (VD rapport;64, Report, 2012-03)
   «Kompetanseutvikling drift og vedlikehold» er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen som har som hensikt å heve fagkompetanse og status for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og bransjen for øvrig. Denne rapporten ...
  • Prosjekt LavTemperaturAsfalt 2011 - Hovedrapport 

   Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin; Hersson, Merete; Thorud, Syvert; Madsen, Rune A.; Knardahl, Stein; Ellingsen, Dag G. (FAV rapport;Nr. 3 Årgang 13, Report, 2012-08-16)
   Det er gjennomført en undersøkelse av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt i løpet av asfaltsesongen 2011. Hensikten med studien var å sammenligne kjemisk eksponering ...
  • Varige veger - Kvalitetskontroll og målemetoder 

   Nilssen, Kine (SINTEF rapport;SBF2012 0353, Report, 2012-12-19)
   Varige veger er et forsknings‐ og utviklingsprogram startet opp av Statens vegvesen i 2011. Målet med programmet er bedre metoder, verktøy og dokumentasjon, nye krav og kompetanseheving i hele bransjen. (Snilsberg, 2012). ...
  • Varige veger - Årsrapport 2013 

   Unknown author (Report, 2013)
   I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
  • LTA 2011: Oppfølging av forsøksstrekninger : etatsprogrammet Varige veger 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;197, Report, 2013-03)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2015 i etatsprogrammet Varige Veger. Dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til å dokumentere dekke-tilstanden. Målebilregistreringer med ViaPPS viser ...
  • Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014 

   Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al. (Statens vegvesens rapporter;338, Report, 2013-03)
   Denne rapporten ble utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i perioden september 2012 til mars 2013. Arbeidet hadde sin forankring i etatsprogrammet "Varige veger". Rapporten inneholder forslag til nødvendig ...
  • Status dagens opplæringstilbud i vegteknologi : varige veger 2011-2014 (revidert utgave) 

   Nilssen, Kine; Gryteselv, Dagfin (Statens vegvesens rapporter;214, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Effekt av IR-skanning og bruk av feeder : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian; Nilssen, Kine; Brcic, Haris (Statens vegvesens rapporter;86, Report, 2013-04)
   Effektmålet til etatsprogrammet Varige veger er «Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet». Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin ...
  • Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel - Varige veger 2011 - 2014 

   Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;103, Report, 2013-04)
   Denne rapporten handler om et feltforsøk på E18, Vestfold der et polymermodifisert bindemiddel ble brukt i slitelaget. Teststrekningene ble fulgt opp fra 2002 til 2010 med årlige spor- og jevnhetsmålinger. Dette feltforsøket ...
  • Testing av epoksyasfalt : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian (Statens vegvesens rapporter;241, Report, 2013-08-29)
   Denne rapporten omhandler et laboratorieforsøk som ble utført for å evaluere motstand mot slitasje av epoksyasfalt. Det ble laget standard Ab 11 asfaltprøver, hvor kun bindemidlet varierte, med epoksy og med et vanlig 70/10 ...
  • Laboratorietesting - Rapport for Statens vegvesens etatsprogram Varige veger 

   Rise, Torun; Brcic, Haris (SINTEF rapport;SBF2013 F0105, Report, 2013-10-10)
   Rapporten er en videreføring av SINTEFs tidligere arbeid inne FoU-programmet Varige veier. Det er utført laboratorietesting av prall og wheel track på tidligere uttatt prøvemateriale, med den hensikt å fremskaffe tilstrekkelig ...
  • Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 

   Tangen, Dag Atle; Evensen, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;262, Report, 2013-12)
   Med denne rapporten håper Varige vegerprogrammet å stimulere til økt bruk av gjenbruksbetong som vegbyggingsmaterial. Rapporten retter seg mot alle som på en eller annen måte kan bli involvert i å beskrive, fremskaffe ...
  • Varige veger - Årsrapport 2014 

   Unknown author (Report, 2014)
   I Statens vegvesen sine etatsprogram skal det utarbeides årsrapporter. Det rapporteres på status for fremdrift og økonomi evaluert opp mot prosjektets plan, målsetninger og budsjett. Årsrapporten skal videre gi en kort ...
  • LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2013 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;265, Report, 2014-01)
   Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etats-programmet Varige Veger. Målebilregistreringer og dataverktøyene NVDB123 og PMS 2010 benyttes til dokumentasjon av dekketilstand. Etter to år ...
  • Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014 

   Fladvad, Marit; Aksnes, Jostein (Statens vegvesens rapporter;284, Report, 2014-02)
   I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frostsikringslag, forsterkningslag og granulære ...