Now showing items 26-35 of 35

  • Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo 

   Bowitz, Einar; Voldmo, Frode; Stokke, Linda (Norconsult;5158088, Report, 2014)
   Økt sykkelandel er viktig for å nå politiske mål om at trafikkveksten i byområdene skal tas innenfor kollektiv, gåing og sykling. Oslos sykkelstrategi har som mål å øke andelen sykkelreiser fra 8 prosent i 2014 til minst ...
  • Tidtabellbasert kollektivrutevalg og modellering av korresponderende ruter med CUBE Voyager 

   Kwong, Chi Kwan (TØI rapport;1633/2018, Research report, 2018-06)
  • Transportstandard for kollektivtransport 

   Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter (Urbanet rapport;76/2016, Report, 2016)
   Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
  • Transportstandard for kollektivtransport 

   Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter (Urbanet Analyse rapport;76/2016, Report, 2016)
   Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
  • Transportstandard for sykkel 

   Solli, Hilde; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Ellis, Ingunn O. (Urbanet rapport;75/2016, Report, 2016)
   Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
  • Turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområder 

   Amundsen, Maria; Ellis, Ingunn Opheim (Urbanet;100/2017, Report, 2017)
   Oppdraget «Undersøkelser av turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet» er en del av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til ...
  • Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen 

   Ellis, Ingunn Opheim; Amundsen, Maria; Høyem, Harald (Urbanet Analyse rapport;78/2016, Report, 2017-03)
   Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Oppdraget har bestått av følgende problemstillinger: ...
  • Vurdering av betydning av tilgjengelighet til holdeplasser i RTM 

   Malmin, Olav Kåre; Hjelkrem, Odd André; Babri, Sahar (SINTEF rapport;A28062, Report, 2017-10-20)
   RTM blir tilgjengeligheten til holdeplasser beregnet ved bruk av nettverksmodellen. Fra hver sone/grunnkrets blir det opprettet tilbringerlenker til de tre nærmeste holdeplassene for hvert kollektivmode. Denne metoden har ...
  • Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbruk 

   Kwong, Chi Kwan; Hansen, Wiljar (TØI rapport;1635/2018, Report, 2018-05)
   INMAP er utviklet av Rambøll som et tilleggsverktøy til regionale transportmodeller (RTM). Formålet er å forbedre befolknings- og arbeidsplassdata til RTM, slik at fordeling av befolkningsveksten i større grad gjenspeiler ...
  • Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområder 

   Johansen, Bjørn Gjerde; Hansen, Wiljar; Tennøy, Aud (TØI;1415/2015, Report, 2015-04)
   Målet med denne rapporten er todelt: (1) å presentere en oppdatert litteraturgjennomgang av LUTI (Land-Use and Transport Interaction) -modeller, med et mål om å identifisere gjeldende kunnskap og gjeldene klasser av ...