• Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data 

   Fyhri, Aslak; De_Jong, Tineke; Johnsson, Espen; Weber, Christian (TØI rapport;1697/2019, Report, 2019-06)
   I prosjektet så vi på mulige datainnsamlingsmetoder og deres egnethet til å evaluere infrastruktur tiltak for syklister. Deretter undersøkte vi virkningen av 27 prosjekter på sykkelbruk, ved hjelp av appdata. Prosedyrer ...
  • Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon? 

   Hamre, Tom Normann (NUMERIKA;1/2016, Report, 2016)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Numerika AS vurdert forbedret håndtering av endret kø-situasjon i nyttekostnadsanalyser. Utgangspunktet er regionale transportmodeller (RTM), verktøyet EFFEKT, og arbeidet ...
  • BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016 

   Tennøy, Aud; Caspersen, Elise; Hagen, Oddrun Helen; Langeland, Per Andreas; Landa Mata, Iratxe; Nordbakke, Susanne; Skollerud, Kåre H; Tønnesen, Anders; Weber, Christian; Ørving, Tale; Aarhaug, Jørgen (TØI rapport;1566/2017, Report, 2017-06)
  • BYTRANS: Informasjonsarbeid ved rehabilitering av Østensjøbanen, Smestad- og Brynstunnelene 

   Tønnesen, Anders; Hagen, Oddrun Helen; Usterud Hanssen, Jan; Tennøy, Aud; Fearnley, Nils; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1694/2019, Report, 2019-03)
  • Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak 

   Homleid, Tor; Toftdahl, Hanne; Haavardsholm, Oscar; Furuholmen, Jens; Grønn, Eli (Rapport;2017/38, Research report, 2018-03)
  • En ny modell for forskyvning av reisetidspunkt i regionale transportmodeller 

   Flügel, Stefan; Hamre, Tom N. (TØI rapport;1727/2019, Report, 2019-10)
  • Er dagens infrastruktur tilpasset el-syklister? 

   Haverstad, Maren Jansson (Master thesis, 2017)
   En stadig større andel av dagens syklister benytter el-sykkel. El-sykkelen skiller seg fra den tradisjonelle sykkelen ved at den er tyngre og at man får hjelp av en motor til å bevege seg framover. Motoren bidrar opp til ...
  • Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten 

   Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Flügel, Stefan; Eliasson, Jonas; Madslien, Anne (TØI rapport;1408/2015, Report, 2015-03)
   Det er ikke lett å måle etterspørselseffektene av kvalitative forbedringer i kollektivtransporten, som komfort og informasjon. Rapporten gjennomgår og vurderer ulike metoder som er i bruk for dette formålet. Det gis ...
  • Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models 

   Flügel, Stefan; Flötteröd, Gunnar; Kwong, Chi Kwan; Steinsland, Christian (TØI rapport;1358/2014, Report, 2014-10)
   The report evaluates methods for traffic assignment modelling (static macroscopic, dynamic macroscopic and dynamic micro/mesocopic) within strategic transport model systems. Our evaluation of traffic assignment models ...
  • Fartsmodell for sykkel og elsykkel 

   Flügel, Stefan; Hulleberg, Nina; Fyhri, Aslak; Ævarsson, Christian Weber Gretar; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1557/2017, Report, 2017-05)
  • Hel reiseveg - Delrapport 2 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2017-05-18)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig, og for å oppnå nullvekstmålet i byer og tettsteder kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan ...
  • Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2016-02-03)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. Prosjekt «Hel reiseveg» ser nærmere på hvordan Statens vegvesen, Region sør kan bidra til å få flere ...
  • Kategorisering av arealbruk i RTM 

   Dalen, Øyvind; Berglund, Gunnar; Lynum, Faste; Frøyen, Yngve (Asplan Viak;2/11.03.2016, Report, 2016-03)
   Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet for å utarbeide forslag til karakteristika som beskriver arealbruksegenskaper ved grunnkretser som har betydning for transportomfang for bruk i RTM. Guro ...
  • Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk 

   Christiansen, Petter; Gundersen, Frants; Gregersen, Fredrik Alexander (TØI rapport;1505/2016, Report, 2016-10)
   Siden 2009 er det etablert flere arbeidsplasser utenfor sentrum enn i sentrum av norske byer. Når det gjelder bosetningen har den i utgangspunktet vært mer spredt utenfor sentrum enn arbeidsplassene, men det er tegn på at ...
  • Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak 

   Samstad, Hanne; Nielsen, Malene Kofod (COWI rapport;1, Report, 2015-03)
   Statens vegvesen og de øvrige transportetatene anvender et modellsystem for å kunne analysere foreslåtte og planlagte tiltak. I sitt planarbeid har de behov for å vurdere om tiltak bør gjennomføres eller ikke, og veie ...
  • Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen 

   Tennøy, Aud; Brevik Wangsness, Paal; Aarhaug, Jørgen; Gregersen, Fredrik Alexander; Fearnley, Nils (TØI rapport;1455/2015, Research report, 2015-12)
  • STRATMOD - D.1.3 Case Oslo 

   Betanzo, Mari; Haug, Tormod Wergeland; Norheim, Bård; Høyem, Harald (Urbanet Analyse notat;95b/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D1.1 Overordnet beskrivelse av modellen 

   Norheim, Bård; Betanzo, Mari; Wergeland Haug, Tormod (Urbanet Analyse notat;97/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D1.2 Case Moss og effekter av Follobanen 

   Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland (Urbanet Analyse notat;95a/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D1.4 Case Stockholm 

   Betanzo, Mari; Norheim, Bård (Urbanet Analyse notat;95c/2017, Working paper, 2017)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...