Bakgrunnen for programmet er at en stor del av bruene i riks- og fylkesvegnettet har nådd en alder hvor det er behov for omfattende vedlikehold. I Nasjonal Transportplan (NTP) er det et mål å redusere forfallet på riks- og fylkesvegnettet. I de senere årene har dette vært synlig gjennom økte bevilgninger til drift, vedlikehold og fornying. Bedre Bruvedlikehold har som mål å utvikle verktøy for å kunne prioritere hvilke bruer som skal vedlikeholdes og hvilke tiltak som skal iverksettes. Bedre Bruvedlikehold vil også arbeide med løsninger for tilstandskartlegging og vedlikeholdsarbeider.

Nye registreringer

 • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
 • Lundevann - feltforsøk med overflatebehandling 

  Rodum, Eva; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;849, Report, 2022-11)
  Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et feltforsøk med ulike overflateprodukter på Lundevann bru. Små prøveplater ble påført to hydrofoberende impregneringer og to belegg og utplassert på bruas kantdrager i 1998 ...
 • Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner 

  Rodum, Eva; Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;852, Report, 2022-12)
  Rapporten gir en innføring i skademekanismer, skadetyper og konsekvenser av alkalireaksjoner i betong og beskriver prosedyrer for feltundersøkelser, prøveuttak og etterfølgende laboratorieundersøkelser – med tanke på å ...
 • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

  Helgestad, Stig Henning; Hornbostel, Karla; Bjøntegaard, Øyvind; Antonsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;851, Report, 2023-02)
  Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i ...
 • Bæreevneklassifisering av bruer med alkalireaksjoner 

  Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;855, Report, 2022-12)
  Rapporten er en uformell veiledning om hvordan alkalireaksjoner i betong kan ivaretas i forbindelse med bæreevneklassifisering av bruer. Den er utarbeidet i forbindelse med Statens vegvesens FoU-program Bedre bru-vedlikehold ...
 • Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;841, Report, 2022-06)
  Prøveelementer støpt med betong med 39 % flygeaske ble avformet etter 3 døgn og påført hydrofoberende impregnering (StoCryl HG 200) umiddelbart etterpå. Elementene ble eksponert i sjøvann hhv 3, 7 og 14 døgn etter ...
 • FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

  Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
  FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...
 • Herøysund bru, korrosjon av etterspent armering 

  Johnsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;843, Report, 2022-07-14)
  Rapporten omhandler 1) teori om korrosjon på spennarmering 2) beskrivelse av korrosjonsskadene på Herøysund bru 3) resultatene fra undersøkelse av korrosjonstilstanden på spennarmeringen på Herøysund bru 18-1069 4) informasjon ...
 • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

  Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
  For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...
 • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

  DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
 • Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer 

  Knudsen, Ole Øystein (Report, 2020-02)
  Rusttrege stål er konstruksjonsstål som er tilsatt små mengder kobber og krom for å utvikle et stabilt, tett og beskyttende sjikt av rust. Fordelen med slike stål er at de kan gi en levetid på 100 år uten overflatebehandling. ...
 • Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

  Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...
 • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

  Hornbostel, Karla; E. Antonsen, Roy; Helgestad, Stig Henning; Rognan, Odd-Magne (Statens vegvesens rapporter;671, Report, 2020-09-16)
  Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle ...
 • Vedlikehold av bly og kromatholdige belegg : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

  Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;595, Report, 2019-12)
  Fram til 1977 ble det benyttet beleggsystemer med blyoksid og sinkkromat på stålbruer i Norge. Disse beleggene medfører en HMS risiko i forbindelse med vedlikehold. Rapporten beskriver omfanget av denne type belegg på ...
 • Undersøkelser av ledende anodemaling ved katodisk beskyttelse av armert betong anvendt på bruer og prøvefelt 

  Ødegård Hanssen, Pål Andreas (Master thesis, 2019-06)
  Katodisk beskyttelse brukes til å bekjempe armeringskorrosjon i betong, hovedsakelig forårsaket av kloridinntrengning. Kort fortalt stanses korrosjonen ved å gjøre armering til en enhetlig katode ved å montere en ekstern ...
 • Bruinspeksjon med drone og infrarødt kamera : Resultater fra innledende forsøk 

  Moss, Tomas; Figueroa, Gonzalo (Statens vegvesens rapporter;264, Report, 2019-09)
  Denne rapporten beskriver resultater fra et forsøk som undersøker hvor godt et dronemontert infrarødt kamera kan dokumentere riss og delamineringer på en betongbru. Rapporten er utarbeidet av FoU-programmet Bedre ...
 • Beregning av fritt frambyggbru med alkalireaksjoner : tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Tromsøbrua 

  Sandnes, Eirik; Brovold Skaug, Lars Marius (Master thesis, 2017-06)
  Det registreres stadig flere brukonstruksjoner fra 1950- og 1960-tallet som har tegn til alkalireaksjoner. Dette er en langsom prosess som fører til en volumøkning av betongen, og som i tillegg kan lede til opprissing og ...
 • The effect of accelerated ASR on the mechanical properties and degree of damage of concrete over time - with and without uniaxial compressive stress 

  Wathne Oseland, Oddbjørn (Master thesis, 2018-08)
  The aim of this master thesis is to investigate the effect on mechanical properties and degree of damage in concreteexposed to accelerated Alkali-silica reaction (ASR) and uniaxial compressive stress, and test if the ...
 • Muligheter og begrensninger ved bruk av droner til bruinspeksjon : erfaringer fra Region øst (2015-2018) 

  Barmen, Karl Hening; Aas Jakobsen AS, Dr. Ing A. (Statens vegvesens rapporter;224, Report, 2019-06)
  Rapporten tar for seg erfaringen fra bruk av drone i inspeksjonskontrakten mellom Statens vegvesen Region øst og Dr. Ing. A .Aas-Jakobsen AS fra 2015 til 2018. Rapporten beskriver noen av de forutsetningene droner har ...
 • Reparasjonsmørtlers kloridmotstand : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

  Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;144, Report, 2019-02)
  Motstand mot kloridinntrengning er en viktig og kjent egenskap for betongens levetid. For reparasjonsmørtler er kunnskap om denne egenskapen mangelfull. Det ble derfor igangsatt et laboratorieprogram med undersøkelser av ...

Vis flere