Now showing items 1-20 of 27

  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...
  • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
   Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
  • Lundevann - feltforsøk med overflatebehandling 

   Rodum, Eva; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;849, Report, 2022-11)
   Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et feltforsøk med ulike overflateprodukter på Lundevann bru. Små prøveplater ble påført to hydrofoberende impregneringer og to belegg og utplassert på bruas kantdrager i 1998 ...
  • Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner 

   Rodum, Eva; Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;852, Report, 2022-12)
   Rapporten gir en innføring i skademekanismer, skadetyper og konsekvenser av alkalireaksjoner i betong og beskriver prosedyrer for feltundersøkelser, prøveuttak og etterfølgende laboratorieundersøkelser – med tanke på å ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Helgestad, Stig Henning; Hornbostel, Karla; Bjøntegaard, Øyvind; Antonsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;851, Report, 2023-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i ...
  • Bæreevneklassifisering av bruer med alkalireaksjoner 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;855, Report, 2022-12)
   Rapporten er en uformell veiledning om hvordan alkalireaksjoner i betong kan ivaretas i forbindelse med bæreevneklassifisering av bruer. Den er utarbeidet i forbindelse med Statens vegvesens FoU-program Bedre bru-vedlikehold ...
  • Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;841, Report, 2022-06)
   Prøveelementer støpt med betong med 39 % flygeaske ble avformet etter 3 døgn og påført hydrofoberende impregnering (StoCryl HG 200) umiddelbart etterpå. Elementene ble eksponert i sjøvann hhv 3, 7 og 14 døgn etter ...
  • FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

   Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
   FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...
  • Herøysund bru, korrosjon av etterspent armering 

   Johnsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;843, Report, 2022-07-14)
   Rapporten omhandler 1) teori om korrosjon på spennarmering 2) beskrivelse av korrosjonsskadene på Herøysund bru 3) resultatene fra undersøkelse av korrosjonstilstanden på spennarmeringen på Herøysund bru 18-1069 4) informasjon ...
  • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

   Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
   For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...
  • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

   DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
  • Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer 

   Knudsen, Ole Øystein (Report, 2020-02)
   Rusttrege stål er konstruksjonsstål som er tilsatt små mengder kobber og krom for å utvikle et stabilt, tett og beskyttende sjikt av rust. Fordelen med slike stål er at de kan gi en levetid på 100 år uten overflatebehandling. ...
  • Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

   Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

   Hornbostel, Karla; E. Antonsen, Roy; Helgestad, Stig Henning; Rognan, Odd-Magne (Statens vegvesens rapporter;671, Report, 2020-09-16)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle ...
  • Vedlikehold av bly og kromatholdige belegg : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

   Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;595, Report, 2019-12)
   Fram til 1977 ble det benyttet beleggsystemer med blyoksid og sinkkromat på stålbruer i Norge. Disse beleggene medfører en HMS risiko i forbindelse med vedlikehold. Rapporten beskriver omfanget av denne type belegg på ...
  • Undersøkelser av ledende anodemaling ved katodisk beskyttelse av armert betong anvendt på bruer og prøvefelt 

   Ødegård Hanssen, Pål Andreas (Master thesis, 2019-06)
   Katodisk beskyttelse brukes til å bekjempe armeringskorrosjon i betong, hovedsakelig forårsaket av kloridinntrengning. Kort fortalt stanses korrosjonen ved å gjøre armering til en enhetlig katode ved å montere en ekstern ...
  • Bruinspeksjon med drone og infrarødt kamera : Resultater fra innledende forsøk 

   Moss, Tomas; Figueroa, Gonzalo (Statens vegvesens rapporter;264, Report, 2019-09)
   Denne rapporten beskriver resultater fra et forsøk som undersøker hvor godt et dronemontert infrarødt kamera kan dokumentere riss og delamineringer på en betongbru. Rapporten er utarbeidet av FoU-programmet Bedre ...
  • The effect of accelerated ASR on the mechanical properties and degree of damage of concrete over time - with and without uniaxial compressive stress 

   Wathne Oseland, Oddbjørn (Master thesis, 2018-08)
   The aim of this master thesis is to investigate the effect on mechanical properties and degree of damage in concreteexposed to accelerated Alkali-silica reaction (ASR) and uniaxial compressive stress, and test if the ...
  • Beregning av fritt frambyggbru med alkalireaksjoner : tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Tromsøbrua 

   Sandnes, Eirik; Brovold Skaug, Lars Marius (Master thesis, 2017-06)
   Det registreres stadig flere brukonstruksjoner fra 1950- og 1960-tallet som har tegn til alkalireaksjoner. Dette er en langsom prosess som fører til en volumøkning av betongen, og som i tillegg kan lede til opprissing og ...
  • Muligheter og begrensninger ved bruk av droner til bruinspeksjon : erfaringer fra Region øst (2015-2018) 

   Barmen, Karl Hening; Aas Jakobsen AS, Dr. Ing A. (Statens vegvesens rapporter;224, Report, 2019-06)
   Rapporten tar for seg erfaringen fra bruk av drone i inspeksjonskontrakten mellom Statens vegvesen Region øst og Dr. Ing. A .Aas-Jakobsen AS fra 2015 til 2018. Rapporten beskriver noen av de forutsetningene droner har ...