Now showing items 21-40 of 486

  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...
  • Erosjonssikring av bruer i Telemark : Stavså, Tanså, Ruså og Vinje 

   Strømnes, Arvid Olaus (Statens vegvesens rapporter;70, Report, 2012-03)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Denne rapporten er en del av delprosjekt 3 “Flom og erosjon”, hvor erosjonsskader for brufundamenter i og ved ...
  • Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng 

   Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;94, Report, 2012-03)
   I forbindelse med tømming av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng ble det gjennomført en kjemisk karakterisering. Det ble totalt fjernet 235 m3 med sediment. De kjemiske analysene viste at sedimentet var til dels ...
  • Salt SMART - Sluttrapport 

   Sivertsen, Åge (Statens vegvesens rapporter;92, Report, 2012-03)
   Denne sluttrapporten er en oppsummering av noen av de arbeider som er gjennomført i etatsprogrammet Salt SMART. Rapporten omhandler miljøkonsekvenser ved bruk av salt, grunnkunnskaper om saltets egenskaper og anbefalte ...
  • Innovativ transportplanlegging - New York et spennende case 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Peterson, Sandra (Statens vegvesens rapporter;91, Report, 2012-03)
   Rapporten tar utgangspunkt i en studietur til New York City oktober 2011. Formålet var å lære mer om tiltak for syklister, fotgjengere og buss som har blitt gjennomført de siste årene. Vi ønsket å få et innblikk i hvilke ...
  • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

   Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
   Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...
  • Vurdering av kraftproduksjon fra strømning langs ferjefri E39 

   Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; Sandbo, Hilde (Statens vegvesen rapporter;105, Report, 2012-03)
   Rapporten ser på potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med mulige brukryssinger langs en fergefri E39. Da tidevannsstrømmen er den mest stabile strømmen har vi konsentrert oss om denne. Energien i strømmen er anslått ...
  • Etablering av trær 

   Solfjeld, Ingjerd; Solfjeld, Erik (Statens vegvesens rapporter;89, Report, 2012-03)
   Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og oppfølging av anlegg ...
  • Technology survey for renewable energy integrated to bridge constructions, Wave and tidal energy 

   Daniel, Vennetti, SP (Statens vegvesens rapporter;109, Report, 2012-04)
   E39 is a road that is located on the west coast of Norway and extends from Kristiansand in the south to Trondheim in the north. Currently, a number of ferry crossings are required to traverse its entire length. The Transport ...
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Solar energy 

   Peter, Kovacs, SP; Peter, Wahlgren, SP (Statens vegvesens rapporter;108, Report, 2012-04)
   This report is the result of a potential study for solar energy utilization in the E39 Ferjefri project carried out by SP Technical Research Institute of Sweden on behalf of Statens vegvesen in Norway. The study is intends ...
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind energy 

   Lars, Åkesson, SP (Statens vegvesens rapporter;107, Report, 2012-04)
   E39 is a road located along the west coast of Norway with a number of fjords with ferry crossings along its entire length from Kristiansand in the south to Trondheim in the north. The fjords crossings range from 1.5 km to ...
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind and solar energy 

   Solli, J.; Simonsen, S.O.; Sæta, E.; Thorsen, E.B.; Sandaker, T.K.; Norconsult (Statens vegvesens rapporter;110, Report, 2012-04)
   This report contains a basic overview study of the possibility of installing wind or solar power on bridges to be constructed on the planned ferryless E-39 along the west coast of Norway.
  • Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind solar wave and tidal 

   Christophersen, Espen Borgir Rambøll (Statens vegvesens rapporter;112, Report, 2012-04)
   The main objective is to investigate the possibilities for using the bridge construction in order to increase the potential for renewable energy production. An assessment of the importance of a combined exploitation of ...
  • Effektivisering av planlegging. Forprosjekt 

   Haraldsen, Ulf; Furuholt Ingebrigtsen, Sigrid (Statens vegvesens rapporter;88, Report, 2012-04)
   Denne rapporten tar sikte på å utrede effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren, der målet er et økt potensial for å effektivisere planleggingen for Statens ...
  • Kontraktsdyrkede planter 2011-2016, Vurdering av spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold 

   Benedikte, W. Oliver (Statens vegvesens rapporter;118, Report, 2012-04-17)
   Det er gjennomført en økologisk vurdering av de plantene som inngår i rammeavtalen “Kontraktsdyrking av planteskolevarer 2011 - 2016”, der spredningsfare og mulig trussel mot stedlig naturmangfold er vurdert. Hvert planteslag ...
  • Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av forkjørsregulering av veger 

   Hagen, Erik B.; Stigre, Svein A.; Seim, Kjell; Lind, Ole Jørgen (Statens vegvesens rapporter;113, Report, 2012-04-19)
   I Norge er trafikkreglene vedrørende vikeplikt i kryss basert på høyreregelen. Forkjørsregulering er mindre vanlig her enn i andre europeiske land som vi gjerne sammenlikner oss med, der forkjørsregulering er hovedregelen. ...
  • Strategi for vegdekker i Region øst - 2012 

   Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;106, Report, 2012-05)
   Strategiplanen beskriver hvordan Dekkeprosjektet i Region øst går frem for å velge kostnadseffektive og miljøvennlige vegdekker som gir tilfredse brukere. Rapporten viser nødvendige budsjettbehov, både for å opprettholde ...
  • Geofysiske målinger for tunneltrase rv 80 Bodø 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;122, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for for-undersøkelser som gir mer informasjon og ...
  • Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet 

   Løtveit, Sigurd (Statens vegvesens rapporter;119, Report, 2012-05)
   Dokumentet gir en nærmere redegjørelse for hvordan trafikksikkerhet er prioritert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dokumentet viser hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikker ...
  • Geofysiske målinger for ny E39 Svegatjern – Rådal 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;123, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir mer informasjon og ...