Now showing items 470-489 of 1060

  • Markedsorientering av Vegteknisk avdeling : resultater fra et arbeid gjennomført på BI's Master of Management program 

   Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2194, Research report, 2001-02)
   Store statlige organisasjoner stilles stadig overfor komplekse utfordringer i den stratetiske planleggingen. Politiske føringer, endringer i omgivelsene og økenede krav til effektivitet medfører at organisasjonene må være ...
  • Massefortrengning av fyllinger under vann 

   Pedersen, John; Frestad, Finn; Brekke, Jon (Laboratorieserien;74, Research report, 1996-02)
   I forbindelse med omlegging av E18 ved Flekkefjord ble det bygget 2 større fyllinger i vann. Stålfundamentering av bru og kulverter i fyllingene stilte meget strenge krav til stabilitet og setninger i fyllingene. Det var ...
  • Masseutskiftning ved fortrengning: Framnes bru 

   Hagen, Eivind (Teknologirapport;2515, Research report, 2008-12-14)
   Rapporten beskriver utførelsen og erfaringene fra masseutskifting og -fortrengning som ble utført for tilløpsfyllingene for ny Framnes bru på Rv 212 nord for Brumunddal i 1988. Massene som ble skiftet ut og fortrengt ...
  • Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag : uttesting av deklarasjonsordning 

   Myren, Synnøve Adelheid; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2431, Research report, 2007-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Materialegenskaper for kaldblandet gjenbruksasfalt : Vannfølsomhet og styrkeparametre 

   Stenshagen, Johnny; Moen, Øivind (Teknologirapport;2420, Research report, 2005-12)
   Rapporten inngår i en serie fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt) Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring gjennom ...
  • Materialstrøm for gjenvunnet asfalt 

   Dørum, Sigmund; Evensen, Ragnar (Teknologirapport;2410, Research report, 2005-11)
   Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving • komme fram til markedstiltak som kan fremme ...
  • Måling av frostmengder i 8 tunneler vinteren 93/94 : datarapport med kommentarer 

   Pedersen, Knut Borge (Intern rapport / Vegdirektoratet;1699, Others, 1994)
  • Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder. 

   Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;707, Report, 2021-02)
   I forbindelse med testprosjektet E8 Borealis i 2019 ønsket Statens vegvesen å sammenligne ulike utstyr for måling av dekketilstand og få dokumentasjon på forskjeller og fordeler/ulemper for de ulike systemer. I tillegg er ...
  • Medarbeiderundersøkelser i Statens vegvesen: metodikk og erfaringer 

   Statens vegvesen (Working paper, 2010-06)
   Dette dokumentet prøver å sette Vegvesenets medarbeiderundersøkelse inn i en større organisasjonsteoretisk sammenheng. De relevante teoretiske tradisjonene presenteres, sammen med metodikken som anvendes. Tillit og trivsel ...
  • Media og sikkerhetsstyring i Ringeriksregionen: Hvilken betydning har Ringerikesblad for trafikksikkerheten i Ringerikesregionen? 

   Jansen, Jan Ivar; Felin, Tore (Student paper, others, 2008-05)
   Kurset i sikkerhetsstyring (BA6110) er et samarbeid mellom NTNU og Statens vegvesen.
  • Mengderapport vinteresn 2019/2020 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;701, Report, 2021-08)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften for riksveger. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes ...
  • Mengderapportering vinteren 2008/2009 

   Einerkjær, Ida (Teknologirapport;2564, Report, 2009-08-14)
   Dette er en rapport som er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2009/2010 

   Breivik, Christer (Teknologirapport;2606, Report, 2010-08-03)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2010. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2010/2011 

   Espnes, Jørgen Gravseth (VD rapport;37, Report, 2011-08)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2011. Rapporten inneholder mengdetall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengdetrening: prosjektoppgave: Sikkerhetsstyring K5-G1 

   Romsås, Bjørn; Lien, Bjørn; Hagen, Ole Egil; Solhaug, Stein O.; Holtet, Torgrim (Student paper, others, 2008-12)
   Kurset i sikkerhetsstyring (BA6110) er et samarbeid mellom NTNU og Statens vegvesen. Under oppstarten av kurset Sikkerhetsstyring var vi 5 personer fra regionen som fant sammen i et forsøk på å finne et tema knyttet til ...
  • Meteorologi og klimastasjoner 

   Mamen, Jostein; Kristensen, Arne; Rogstad, Gry; Mahle, Anette (Rapport: Veg- og trafikkavdelingen;04/2005, Research report, 2005-10)
   Rapporten omhandler bruk av meteorologi, meteorologisk informasjon og klimastasjoner knyttet til veger og vedvedlikehold. Formålet med rapporten er å gi veiledning til brukeren og å øke forståelsen for behovet for værdata ...
  • Meteorologi og klimastasjoner: Veileder i bruk av meteorologiske data i Statens vegvesen 

   Aas, Trygve; Mahle, Anette H.; Rogstad, Gry (TTS;3-2001, Research report, 2001-05)
   Rapporten omhandler bruk av meteorologi, meteorologiske data og klimastasjoner i Statens vegvesen. Formålet med rapporten er å gi veiledning til brukeren og å øke forståelsen for behovet av værdata som beslutningsstøtte ...
  • Metode for beregning av energiforbruk og klimagassutslipp for vegprosjekter 

   Hammervold, Johanne (UTB-rapport / Vegdirektoratet;2009/11, Research report, 2009)
  • Metode for beregning av energiforbruk og klimagassutslipp for vegprosjekter: forprosjekt 

   Sandvik, Kjell Ottar (UTB-rapport;2009/1, Research report, 2009-02)
   Denne rapporten er fra et forprosjekt hvor en har forsøkt å kartlegge eksisterende metodebruk på området energibruk og klimagassutslipp av infrastrukturprosjekter. I rapporten foreslår en dette som et supplement til ...
  • Metode for økologisk vurdering av eksisterende vegnett 

   Iuell, Bjørn (UTB-rapport;2009/04, Research report, 2009-05-06)
   I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 - 2019 er det nedfelt et nytt etappemål og tilhørende indikatorer for biologisk mangfold. En av de indikatorene som skal benyttes for å vurdere grad av måloppnåelse innen naturmiljø ...