Now showing items 250-269 of 1060

  • Gabioner 

   Johansen, Thor Helge (Teknologirapport;2392, Research report, 2005-08-26)
   I forbindelse med revisjon av støttemurhåndboka ble det bestemt å ta en "titt" på noen av de første gabionmurene som ble oppført i Norge. Disse ble visstnok satt opp på 1960 og -70 tallet. Det vi var ute etter var å prøve ...
  • Gatekryss i bysentrum : Tilrettelegging for og prioritering av gående, syklende og/eller kollektivtrafikk 

   Eggen, Randi; Ryeng, Torstein; Frøyland, Per; Duus, Henrik; Tassel, Hege; Forsbak, Stine; Raddum, Marius Hanssen; Støle, Alf; Skogheim, Bjarte (VD rapport;39, Report, 2011-08)
   Både Håndbok 017 Veg- og gateutforming og Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss forelå i reviderte utgaver juni 2008. Disse foreslår ulike løsninger for kryss, også i by. Statens vegvesen Vegdirektoratet ...
  • Gåboka 

   Dahlman, Inge (UTB-rapport;2005/05, Book, 2005)
   Vi går på forskjellig måte alt etter hvilken livsfase vi er i. Hvor vi går, hvorfor vi går og hvordan vi går varierer fra person til person. Temaet gående har vært prioritert i de to etatsprosjektene «Transport i by» og ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging på Krokskogen, Buskerud 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2344, Research report, 2003-12-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger innenfor fire områder på Krokskogen i Hole og Ringerike kommuner. Hensikten med undersøkelsene ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik (Intern rapport;2345, Research report, 2004-01-29)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger over tre tunneler langs nye E-39 fra Øysand til Orkanger. Hensikten med undersøkelsen var ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, Jong - Asker 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2343, Research report, 2004-01-07)
  • Geofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Oppland 

   Lindstrøm, Mona; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2305, Research report, 2002-12-19)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger ...
  • Geofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiva, Ravneheia og Vadfoss 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Olesen, Odleiv; Tønnesen, Jan Fredrik; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2619, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland 

   Davik, Kjell Inge; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2253, Research report, 2001)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser i forbindelse med Eikrem tunneltrase, rv 70 Øydegard-Brunneset, Tingvoll, Møre og Romsdal 

   Dalsegg, Einar; Saintot, Aline; Ganerød, Guri V.; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2624, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geologi: Studietur 2008 - TBM-prosjekt Hallandsåsen og Gotthard 

   Åndal, Torkild; Lillevik, Stig; Gressetvold, Ine (Oppdragsrapport;2009213264-001, Research report, 2009-10-01)
   Tre ingeniørgeologer i Region midt ønsket å lære mer om TBM, da det er lenge siden denne drivemåten ble brukt i Norge. Vi var spesielt interessert i ny teknologi, framdrift og økonomi, og under hvilke forhold boring av ...
  • Geologisk prosjektering av undersjøiske vegtunneler: SK-kurs Kristiansand 25.-26. april 1989 

   Krokeborg, Jon (Intern rapport;1411, Research report, 1989-06)
   Rapporten er en samling av alle innlegg fra konferansen.
  • Geologisk prosjektering av vegtunneler: NIF-kurs Vegtunneler: Planlegging - bygging - vedlikehold, mai 1979 

   Grønhaug, Arne (Intern rapport;927, Research report, 1980-01)
   Erfaring synes å antyde at risikoen for å møte uforutsett dårlig berg under tunneldrift i Norge reduseres fra ca. 17% for tunneler av midlere lengde uten geologiske forundersøkelser, til ca 8% med. Samtidig anslåes risikoen ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen Sandeide Liavatnet, Bergen 

   Ganerød, Guri V.; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2623, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • GeoStab: program for beregning av skråninsstabilitet - Versjon 1.0 

   Bruun, Hermann (Intern rapport;2176, Research report, 2000-10)
   Rapporten gir veiledning i bruk av stabilitetsprogrammet GeoStab. GeoStab er et windowsbasert program som kan benytte seg av grunnlagsdata fra NovaPoint modulene GeoPlot, Veg, TMOD og VIPS. Brukergrensesnittet til GeoStab ...
  • GEOSØR: Regionalt spuntkurs 2006-2007 

   Dolva, Bjørn K. (Teknologirapport;2503, Research report, 2008-01-04)
   Rapporten samler foredrag og andre bidrag som ble gitt i forbindelse med vårt 4 dagers regionale spuntkurs - som ble avholdt i Drammen 20. - 21. november 2006 og i Skien 29. - 30. januar 2007. Kursopplegget var basert på ...
  • Geotekniske forhold ved bruk av tørrskorpeleire i vegfylling 

   Østlid, Håvard (Intern rapport;683, Research report, 1976-05)
   Rapporten behandler tørrskorpeleire brukt til oppbygging av vegfyllinger. Geotekniske egenskaper ved tørrskorpeleire behandles ut fra geotekniske teorier og erfaringer fra vegbygging.
  • Geotekstil-seminar og befaring av armert jord konstruksjonr på Taiwan juni 1996 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1941, Research report, 1997-02)
   I juni 1996 ble det avholdt et seminar om armert jord på Taiwan. Seminaret ble holdt i regi av det norske firmaet Tele Textiles AS (tidligere Devold Tele AS) og Eksportrådet. I forbindelse med seminaret ble det arrangert ...
  • Gimsøystraumen Bru: spesialinspeksjon 1992 - kloridprofiler. Vudering av kloridbelastning og -diffusjonskoeffisient 

   Skjølsvold, Ola (Intern rapport;2196, Research report, 2001-04)
   Ved spesialinspeksjonen i 1992 ble det tatt ut et stort antall (920) kloridprofiler. Deler av resultatene er presentert i rapportering fra OFU Gimsøystraumen bru, men en samlet behandling av alle kloridprofilene og samlet ...
  • Gjenbruk av avfallsglass som granulert skumglass i vegkonstruksjoner 

   Aabøe, Roald; Holdhus, Signe; Øiseth, Even; Frydenlund, Tor Erik (Teknologirapport;2445, Research report, 2007-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt) og behandler bruk av skumglass som frostisolasjon, lett fyllmasse og til drensformål ved vegprosjekter. Skumglass har vært sporadisk ...