Alleene gir landskapet struktur, skjønnhet og særpreg. Tiltak for å øke trafikksikkerheten langs landevegene kan medføre at alleene blir fjernet uten at de erstattes med nye. Statens vegvesen har derfor satt i gang et arbeid med å registrere alleer langs fylkesveger og riksveger. Målet er at verdifulle trær skal bevares uten at det går utover trafikksikkerheten. Dette er en del av etatens arbeid med landskapskonvensjonen. Samtidig ønsker vi å spre kunnskap om hvilke verdier trær og alleer utgjør i landskapet. Tiltak for å bevare trær og alleer langs vegene krever kompetanse om vegteknikk, trafikk og landskap. Vi har gjennomført registreringer for Østfold, Oslo og Akershus, Vestfold og Sør Trøndelag.

Nye registreringer

 • Trær & Alléer - en brosjyre 

  Miljøseksjonen (Others, 2006)
 • Alléer langs vei og gate 

  Bruun, Magne (Book, 2012)
  Den europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft i 2004. Den setter et sterkere fokus på verdiene i landskapet, og alléene er et landskapselement som er knyttet til vegene. I St. meld.nr 24 (2003-2004) Nasjonal ...
 • Fylkesvis kartlegging av alléer 

  Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
  Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...
 • Trær og alleer 

  Ukjent forfatter (Working paper, 2005)
 • Prioriterte alleer og trerekker i Østfold: Kultur- og landskapsvernverdier: Grunnlag for forvaltning, restaurering og skjøtsel 

  W. Lileng, Anne Sofie; Torberntsson, Mikael (Statens vegvesens rapporter;458, Report, 2018-04-04)
  Alleer og trerekker representerer store kultur- og landskapsverdier. I Østfold er det registrert 126 alleer langs fylkes-, riks- og europaveger. Vedlikeholdsbehovet er stort. Rapporten sammenstiller alleenes kultur- og ...
 • Etablering av trær 

  Solfjeld, Ingjerd; Solfjeld, Erik (Statens vegvesens rapporter;89, Report, 2012-03)
  Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og oppfølging av anlegg ...