Recent Submissions

 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2021 

  Unknown author (Report, 2022-12)
  Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2019 

  Unknown author (Report, 2020-10)
  Dette er det andre nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2022 

  Unknown author (Report, 2023-12)
  Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2020 

  Unknown author (Report, 2020-12)
  Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på natur og klima som en ...
 • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018 

  Ogner, Anne (Report, 2018)
  Dette er det første nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Tidligere har vi laget nasjonale gåregnskap, sykkelregnskap og kollektiv¬regnskap. Nå slår vi sammen disse regnskapene og supplerer blant annet med egne ...
 • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

  Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
  Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...
 • Vegutformingsnormaler 

  Klemetsaune, Jon Arne (Report, 2021-06)
  Vegdirektoratets enhet for Myndighet og regelverk, avdeling for Vegutforming og seksjon for Veg og gate har stått for utarbeidelsen av denne rapporten. Arbeidet er gjennomført høsten 2020 og våren 2021 med hovedsakelig ...
 • Vegoppmerking 

  Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;689, Report, 2021-05)
  Denne rapporten viser resultater fra et pros jekt som dokumenterer forsøk med ulike typer linjer ved forsterket midtoppmerking, samt bruk av ulike materialmengder ved kantoppmerking i planfreste spor. Hensikten med disse ...
 • Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo 

  Bjerkan, Anne Mette; Engebretsen, Arild; Torquato Steinbakk, Renata (Report, 2021-03)
  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en registrering av alle skader som en følge av en sykkelulykke og en ulykke med elektrisk sparkesykkel i Oslo i 2019/2020. Registreringen av skader er gjennomført av Oslo ...
 • Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder. 

  Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;707, Report, 2021-02)
  I forbindelse med testprosjektet E8 Borealis i 2019 ønsket Statens vegvesen å sammenligne ulike utstyr for måling av dekketilstand og få dokumentasjon på forskjeller og fordeler/ulemper for de ulike systemer. I tillegg er ...
 • Smart mobilitet - veiledning og tiltak 

  ViaNova (Statens vegvesens rapporter;584, Report, 2021-02)
  Veilederen gir en innføring i smart mobilitet, i tillegg til støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester for smart mobilitet i norske byer.
 • Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

  Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
  Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...
 • Mengderapport vinteresn 2019/2020 

  Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;701, Report, 2021-08)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften for riksveger. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes ...
 • Sluttrapport sprekkemodellen 

  Nilssen, Per; Beitnes, Anders (Intern rapport;28, Report, 2003-04-05)
  Byggherrer og samfunnet stiller stadig nye og strengere krav til tetting av berget i tunneler og andre underjords anlegg for å unngå å påvirke grunnvannsbalansen lokalt i området rundt anlegget. I tillegg stilles det ...
 • Prosedyrer for injiseringsforsøk 

  Alteren, Bodil; Beitnes, Anders (Miljø- og samfunnstjenlige tunneler/Rapport;19, Report, 2002-08-15)
  Rapporten presenterer prosedyrer for gjennomføring av injiseringsforsøk i sprekkerigg ved SINTEF Bygg og miljø, avdeling Berg og geoteknikk. Prosedyrene gjengis slik forsøkene gjennomføres pr. juli 2002. Senere forbedringer ...
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2018 

  Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;256, Report, 2019-06)
  Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen bygger på nullvisjonen – en visjon om et vegtransportsystem uten drepte og hardt skadde. Dette forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste trafikkulykkene, og Statens vegvesen ...
 • Beredskapsanalyse av vegtunneler 

  Rake, Eivind; Rød, Sverre Kjetil (Statens vegvesens rapporter;260, Report, 2020-07)
  En beredskapsanalyse lages og brukes av tunnelforvalter som et hjelpeverktøy for å få et bedre grunnlag for å utarbeide en beredskaps-plan, og for å forstå sammenhengen mellom risikoanalysen og beredskapsplanen.
 • OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport : Klimapåkjenning og tilstandsvurdering 

  Kompen, Reidar; Blankvoll, Aage; Berg, Tor; Noremark, Einar; Austnes, Per; Grefstad, Knut; Kristiansen, Bernt; Bonsak, Bjørn; Halden, Jon (Publikasjon/Veglaboratoriet;85, Report, 1998-02)
  Denne rapporten oppsummerer klimamålinger og inspeksjoner og som ble utført i prosjektperioden. Rapporten gjengir erfaringene fra prosjektet og gir anbefalinger vedrørende inspeksjon av store kystbruer.
 • Effekter av vegsalting på vann : 5 overvåkingspunkter 1998 - 2004 

  Åstebøl, Svein Ole; Coward, Jan Emil (UTB-rapport;2006/03, Research report, 2006-02)
  Rapporten viser utvikling i saltholdighet i 5 overvåkingspunkter. Den omhandler ikke forurensning av drikkevannsbrønner. Grunnvann: Effekten av vegsalting på grunnvannskvalitet overvåkes ved 4 målestasjoner. Resultatene ...
 • Erfaringer fra feltstrekninger med kaldblandet gjenbruksasfalt : Vurdering av tilstandsutvikling og dekkelevetid 

  Aurstad, Joralf (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;6, Research report, 2005-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring ...

View more