• Alléer langs vei og gate 

   Bruun, Magne (Book, 2012)
   Den europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft i 2004. Den setter et sterkere fokus på verdiene i landskapet, og alléene er et landskapselement som er knyttet til vegene. I St. meld.nr 24 (2003-2004) Nasjonal ...
  • Etablering av trær 

   Solfjeld, Ingjerd; Solfjeld, Erik (Statens vegvesens rapporter;89, Report, 2012-03)
   Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og oppfølging av anlegg ...
  • Fylkesvis kartlegging av alléer 

   Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
   Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...
  • Prioriterte alleer og trerekker i Østfold: Kultur- og landskapsvernverdier: Grunnlag for forvaltning, restaurering og skjøtsel 

   W. Lileng, Anne Sofie; Torberntsson, Mikael (Statens vegvesens rapporter;458, Report, 2018-04-04)
   Alleer og trerekker representerer store kultur- og landskapsverdier. I Østfold er det registrert 126 alleer langs fylkes-, riks- og europaveger. Vedlikeholdsbehovet er stort. Rapporten sammenstiller alleenes kultur- og ...
  • Trær & Alléer - en brosjyre 

   Miljøseksjonen (Others, 2006)
  • Trær og alleer 

   Unknown author (Working paper, 2005)