• Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter 

   Phillips, Ross; Bjørnskau, Torkel; Hagman, Rolf (TØI rapport;934/2007, Report, 2007-12)
   Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke ...
  • Sykkelhåndboka - Sammenlignet med utenlandske løsninger 

   Spilsberg, Erik; Børrud, Elin; Myrberg, Grethe; Nordgård, Geir Ove (Rambøll rapport;6070842, Report, 2008-02-19)
   Håndbok 233 Sykkelhåndboka, Utforming av sykkelanlegg ble først utgitt i mai 2002. Den skal nå revideres for at den skal samsvare med i skiltforskriften og håndbok 017 Veg- og gateutforming som er endret. I den forbindelse ...
  • Shared space 

   Myrberg, Grethe; Winjgarden, Karin van; Børrud, Elin; Stenersen, Lene (Rambøll rapport;2070700, Report, 2008-03-11)
   Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport har som målsetning å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og ...
  • Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående? 

   Erke, Alena; Sørensen, Michael (TØI rapport;961/2008, Report, 2008-05)
   2-minus-1-veger er tidligere 2-feltsveger utenfor tettbygd strøk, hvor kantlinjen blir innflyttet og midtlinjen fjernet. Et av formålene er å bedre tilrettelegge for syklister og gående på lite trafikkerte veger ved å gi ...
  • Evaluering av kampanjen - Jeg kjører grønt 

   Strand, Arvid (TØI rapport;966-2008, Report, 2008-05)
   ATP-prosjektet i Kristiansand arbeider for en endret transportmiddelfordeling i regionen med mindre avhengighet av privatbilen. Kampanjen "Jeg kjører grønt" inngår i denne strategien, og er et forsøk på å få arbeidstakere ...
  • Forklaringer på transportmiddelbruk – Casestudie sykkel 

   Tretvik, Terje (TØI rapport;SINTEF A7057, Report, 2008-06-26)
   Undersøkelsen som dokumenteres i denne rapporten inngår i Vegdirektoratets Etatsprosjekt Miljøvennlig bytransport, og tar for seg årsaker til variasjon i transportmiddelbruken med spesiell fokus på sykling. Delprosjekt 1 ...
  • Rockn'n'roll eller full kontroll? 

   Hvidsten, Hanne Caroline; Høifødt, Andreas; Skjæveland, Hege; Skorem, Leif Conradi (TØI rapport;2008/11, Report, 2008-08-15)
   Denne rapporten har tatt for seg gåendes og syklendes adferd i rundkjøringer. Det er gjennomført konkrete observasjoner og registreringer i tre rundkjøringer i Oslo for å belyse følgende spørsmål: - Hvilke bevegelsesmønstre ...
  • Evaluering av ”Jeg reiser smart”- kampanjen 

   Eidset, Idar (Report, 2009)
   Bergen kommune gikk høsten 2008 ut med et tilbud til de ansatte i 40 bedrifter i områdene Sentrum, Bergensdalen, Sandsli og Kokstad om å delta i kampanjen ”Jeg reiser smart”. Forutsetningen for å delta var at en brukte bil ...
  • Kryssløsninger i by - internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport 

   Sørensen, Michael (TØI rapport;1004/2009, Report, 2009-01)
   Formålet har vært å sammenfatte utenlandske anbefalinger om hvordan bykryss bør designes for å sikre gode forhold for syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk. I alt 59 vegnormaler og håndbøker fra ni land er gjennomgått. ...
  • Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus 

   Nenseth, Vibeke; Nielsen, Gustav (TØI rapport;1029-2009, Report, 2009-09)
   Indikatorere som viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng. Indikatorer kan forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger og tendenser og har en antenne- og ...
  • Inn i det ukjente - En studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk 

   Hartmann, Anders; Hillestad, Ingunn; Lu, Songying; Winsvold, Eivin (TØI rapport;2009/2007, Report, 2009-09-28)
   Denne rapporten oppsummerer en kvalitativ studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk. Turister er valgt ut som studieobjekt ettersom disse har liten bakgrunnskunnskap om Oslos kollektivsystem, og dermed er ...
  • Trafikk i kollektivfelt - Kapasitet og avvikling - Elbilens rolle 

   Halvorsen, Birgitte; Frøyen, Yngve; Rødseth, Jørgen; Medalen, Tor (TØI rapport;176, Report, 2009-12)
   I prosjektet ”Registrering av trafikk i kollektivfelt” har målet vært å øke kunnskapen om hvilken trafikk vi faktisk har i kollektivfeltene på et utvalg steder i Oslo og Trondheim. Prosjektet er todelt, en del som retter ...
  • Grønn Mobilitet - En mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i Region sør 

   Sørensen, Paal; Sandelien, Bjørn (TØI rapport;2009/2014, Report, 2009-12-22)
   Rapporten er en mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i vegvesenets Region sør. Erfaringer og status for arbeid med det som kan kalles "aktiv mobilitetspåvirkning" er kartlagt i 22 bykommuner og de 5 fylkeskommunene i ...
  • Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss 

   Sørensen, Michael W. J. (TØI rapport;1068/2010, Report, 2010-04)
   Formålet har vært å sammenfatte utenlandske effektstudier av seks oppmerkingstiltak for sykler i bykryss og et for fotgjengere med hensyn til tiltakenes effekt på sikkerhet, trygghet, mobilitet, atferd og holdninger. ...
  • Erfaring med handelsanalyser i framtidens byer 

   Tennøy, Aud; Loftsgarden, Tanja; U. Hanssen, Jan; Strand, Arvid (TØI rapport;1071/2010, Report, 2010-05)
   Siktemålet med prosjektet er å framskaffe bedre kunnskap for beslutninger om lokalisering av handel. Sentrale spørsmål er: Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i de større byområder i dag? Hvilke analyser gjennomføres ...
  • Evaluering av sykkelveginspeksjoner 

   VISTA Utredning AS (TØI rapport;, Report, 2010-05-20)
   Statens vegvesen Vegdirektoratet har evaluert bruken av sykkelveginspeksjoner. Evalueringen er gjennomført ved bruk av enkle spørreskjema til alle medlemmer av Sykkelbynettverket (64), inkludert de 5 regionene i Statens ...
  • Midtstilt sykkelfelt i Oslo - Effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd 

   Wøhlk Jæger Sørensen, Michael (TØI rapport;1095/2010, Report, 2010-09)
   Formålet har vært å undersøke om midtstilt sykkelfelt forbedrer forholdene for syklistene i bykryss og vurdere om tiltaket bør tas med som en mulig løsning i relevante norske håndbøker. Prosjektet omfatter studier av ...
  • Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss 

   Sørensen, Michael Wøhik Jæger; Loftsgarden, Tanja (TØI rapport;1108/2010, Report, 2010-11)
   Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (samruktsområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengers fremkommelighet ...
  • Livet på Oslo S - Jernbanetorget som sosial arena 

   Lu, Songying; Rønsdal, Andreas; Gudevold Heksem, Anne Line (TØI rapport;2616, Report, 2010-11-05)
   Denne rapporten inngår i Statens Vegvesens arbeid med miljøvennlig bytransport. Prosjektet er gjennomført sommeren 2010 som et gruppearbeid av studenter i sommervikarstillinger. Studentene ble engasjert til å gjøre ...
  • Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport 

   Vågane, Liva; Brechan, Inge; Hjorthol, Randi (TØI rapport;1130/2011, Report, 2011-01)
   I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009) er ca 29 000 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål ...