• Samfunnstjenlige vegtunneler 1998-2001 : sluttrapport 

   Davik, Kjell Inge; Buvik, Harald (Nr. 97;Publikasjon / Vegdirektoratet, Others, 2001)
  • Konsekvenser av tunnellekkasjer for det ytre miljø: statusrapport 2001 

   Lindstrøm, Mona; Karlsrud, Kjell; Kveldsvik, Vidar; Snilsberg, Petter; Erikstad, Lars; Bendiksen, Egil; Tuttle, Kevin; Worsely, Rebecca T. (Intern rapport;2276, Research report, 2001)
   Delprosjekt B «Samspill med omgivelsene» har i løpet av 2001 utarbeidet en statusrapport som omhandler et tunnelanleggs mulige og akseptable konsekvenser for det ytre miljø. Rapporten gir en samlet vurdering av naturens ...
  • Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland 

   Davik, Kjell Inge; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2253, Research report, 2001)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste ...
  • Borehullsinspeksjon: En utprøving og sammenligning av optisk og akustisk televiwer 

   Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2255, Research report, 2001-01-31)
   Som en del av forprosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige Tunneler" har NGU testet ut akustisk og optisk televiewer. Det ble leid en optisk televiewer, BIPS, Raax Co, (Japan) fra Malå Geoscience og en akustisk televiewer fra ...
  • Prosjektbeskrivelse 2000-2003 

   Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2201, Research report, 2001-04)
   Rapporten beskriver et stort bransjeprosjekt støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet har en varighet på 4 år; 2000 – 2003 og er basert på et forprosjekt som ble gjennomført i 1999. Tunnelbransjen vil gjennom dette ...
  • Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Vurdering av lekkasjepotensial og stabilitet 

   Rønning, Jan Steinar; Elvebakk, Harald; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2254, Research report, 2001-10-30)
   NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull i området Lutvann – Puttjern i Østmarka, Oslo. Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å ...
  • Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...
  • Laboratorietesting av mikrosementer ved T-baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Heimli, Per; Holm, Jan Viggo (Intern rapport;2235, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har det blitt gjennomført prøving av injeksjonsmasse i en periode under fjellinjeksjonen av T-baneringen ved Tåsen. Formålet med prøvingen var å samle ...
  • Injeksjon: av problemsone ved byggingen av T-Baneringen 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild (Intern rapport;2234, Research report, 2001-11)
   Under byggingen av T-Baneringen fra Tåsen til Nydalen traff man på en meget oppsprukket syenittgang. Forinjisering av denne sonen ble en krevende oppgave. Sonen var kjent fra drivingen av Tåsentunnelen der den også bød på ...
  • Laboratorietesting av injeksjonssementer ved T-Baneringen 

   Holm, Jan Viggo; Heimli, Per; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2250, Research report, 2001-11)
  • Forundersøkelser: Vurdering av geofysiske anomalier ved Langvatnet med bruk av helikoptermålinger 

   Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2247, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunntjenlige tunneler" er en del nye metoder for forundersøkelser til vurdering. I den sammenheng ble det gjennomført helikoptermålinger over dette området i juli 2000. ...
  • Naturlig tetting av tunneler 

   Lindstrøm, Mona; Hem, Lars J. (Intern rapport;2274, Conference object, 2002)
   Foredrag ved kursdagene på NTNU, 2002
  • Sluttrapport for injeksjonsarbeidene ved T-baneringen 

   Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2289, Research report, 2002)
   Gjennom prosjektet miljø- og samfunnstjenlige tunneler har det vært sterk fokus på injeksjonsarbeidene som har vært utført på fjelltunnelen ved T-baneringen. En omfattende mengde data er samlet inn og sammenstilt for å dra ...
  • Resultatrapport fra injiseringsforsøk 

   Lindstrøm, Mona; Alteren, Bodil; Skjølsvold, Ola; Busklein, Jan Ove; Dahl, Filip (Intern rapport;2294, Research report, 2002)
   Denne rapporten samler resultatene fra injiseringsforsøk som ble utført 29. mai 2002. Men rapporten innebærer i like stor grad en vurdering av forsøksopplegget / -utstyr, inkludert behov for forbedringer. (Senere ...
  • Forundersøkelser tunneler - nyere undersøkelsesmetoder 

   Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2273, Research report, 2002)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" er nye teknikker ved forundersøkelser utprøvd. Sommeren 2001 ble det foretatt 2D resistivitetskartlegging over planlagt tunnel ved Grualia, Lunner ...
  • Borehullslogging og strukturgeologiske studier: Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Braathen, Alvar; Rønning, Jan Steinar; Nordgulen, Øystein (Intern rapport;2259, Research report, 2002-01-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har NGU gjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen ved Grualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene ...
  • Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre 

   Davik, Kjell Inge; Bhasin, Rajinder; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2261, Research report, 2002-02-25)
   Formålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens ...
  • Oppsummering av utførte undersøkelser og prognose for innlekkasje ved Grualiatunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Holmøy, Kristin M. (Intern rapport;2284, Research report, 2002-05-14)
   Foreliggende rapport oppsummerer undersøkelsene som er utført i forbindelse med Grualiatunnelen. Det er utført geologiske forundersøkelser i regi av Statens vegvesen, og i tillegg er det i forbindelse med prosjektet ”Miljø ...
  • Hydraulisk testing av borehull i fjell i Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Storrø, Gaute; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2296, Research report, 2002-05-24)
   På grunnlag av geofysiske målinger fra helikopter og på bakken er det i regi av prosjektet "Miljø- og Samfunnstjenlige tunneler" boret 4 brønner langs tunneltraseen ved Grualia. Brønnene er fulgt opp med optisk inspeksjon ...
  • Prosedyrer for injiseringsforsøk 

   Alteren, Bodil; Beitnes, Anders (Miljø- og samfunnstjenlige tunneler/Rapport;19, Report, 2002-08-15)
   Rapporten presenterer prosedyrer for gjennomføring av injiseringsforsøk i sprekkerigg ved SINTEF Bygg og miljø, avdeling Berg og geoteknikk. Prosedyrene gjengis slik forsøkene gjennomføres pr. juli 2002. Senere forbedringer ...