Now showing items 41-60 of 421

  • Trafikkberegninger : veiledning [Håndbok 146] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;146, Book, 1989)
   Denne håndboken om trafikkberegninger omhandler et vidt spekter av problemområder, beregningsmetoder og modeller. Den skal gi oversikt over hele fagområdet, men går også noe i dybden på de mest vanlige trafikkberegningsproblemer.
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - Bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB.
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Minimum prosesskode : bruer og kaier : [Håndbok 027] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;027, Book, 1989-10)
   "Minimum prosesskode bruer og kaier" er et forkortet utdrag av Prosesskoden, og er en kodeplan for kontering av kostnader ved bygging og vedlikehold av bruer og kaier. Den består av alle prosesser med tre siffer fra HP8 ...
  • Bruprosjektering - 03 : Støttemurer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   I dette hovedkapittel gis først en generell orientering om hvilke støttemurvarianter som er mest aktuelle. Deretter behandles generelle krav til utførelse av støttemurer av betong. Hovedkapittelet inneholder også ...
  • Bruprosjektering - 04 : Landkar : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   Beregningseksemplene i 86-utgaven er sløyfet og normalens gyldighet og begrensninger for de normerte landkar er tatt med både for kjørebruer og G/S-bruer. Det geotekniske grunnlaget for beregning av støttemurer og landkar ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOT-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990-01)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte, omvente T-bjelker, NOT. På grunn av endrede krav til armeringsoverdekning og ...
  • Kapasitet på vegstrekninger : veiledning [Håndbok 159] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;159, Book, 1991-02)
   Denne håndboka inneholder metoder for beregning av kapasiteten på vegstrekninger som fører tilnærmet uforstyrret trafikk. Metodene kan således bare gi svar på hvor mye trafikk som kan avvikles på vegstrekninger utenfor og ...
  • Geoteknisk opptegning : veiledning [Håndbok 154] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;154, Book, 1992)
   Formålet med denne veiledningen er å gi retningslinjer for fremstilling av tegninger i forbindelse med geoteknisk prosjektering. Boka henvender seg derfor først og fremst til etatens tegnere og andre i etaten som deltar i ...
  • Veg- og gateutforming : [Håndbok 017] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1992)
   Normalen inneholder fire hoveddeler: - Del A - Dimensjoneringsgrunnlag - Del B - Vegsystem og vegstandard - Del C - Detaljkapitler - Del D - Spesielle emner Del B, Vegsystem og vegstandard, er den viktigste. Denne ...
  • Utforming av bruer : veiledning [Håndbok 164] 

   Selberg, Knut; Svare, Liv (Håndbok / Statens vegvesen;164, Book, 1992)
   Statens vegvesen har som mål at veger og bruer skal harmonere med omgivelsene. Håndboka "Utforming av bruer" er et ledd i arbeidet for å nå dette målet. Bruer er store og ofte visuelt dominerende byggverk, som utgjør ...
  • Vegoverbygg : veiledning [Håndbok 161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;161, Book, 1992)
   Et vegoverbygg, her også kalt veglokk, er definert som en konstruksjon med vegger og tak over vegen. Håndboken gjelder primært når veglokket bebygges. Riksvegoverbyggene som har vært behandlet i Vegdirektoratet, ...
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 1992-08)
   Denne normalen gjelder alle typer vegtunneler. Håndboken omfatter alle faser ved gjennomføringen av et vegtunnelprosjekt. Både planlegging, bygging, vedlikehold og drift er behandlet.
  • Vegrekkverk : veiledning til 018 [Håndbok 166] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;166, Book, 1993)
   Formålet med vegrekkverk og støtputer er å redusere antallet og skadeomfanget av eventuelle utforkjøring- og påkjøringsulykker. Et vegrekkverk bør være slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til det ...
  • Bruhåndbok - 5 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1993)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for to ulike betongbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn. Disse er kalt Gangvegbru nr. 1 og 2. I tillegg inneholder håndboken to gangvegbruer ...
  • Snøvern : om snøskred og drivsnø : veiledning [Håndbok 167] 

   Vegdirektoratet; Norem, Harald (Håndbok / Statens vegvesen;167, Book, 1993)
   Snøskred og drivsnø skaper betydelige problemer for driften og vedlikeholdet av mange veger i Norge. Det har derfor vært et behov for å samle relevant kunnskap og erfaring om dette emnet til praktisk bruk i vegvesenet. ...
  • Kvalitetssikring : A. Overordnet del : [Håndbok 144] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1993)
   Foreliggende kvalitetssikringshåndbok beskriver det overordnete kvalitetssystemet for Statens Vegvesen. Kvalitetssikring skal benyttes som hjelp, slik at etaten oppnår riktig kvalitet på det vi utfører. Statens vegvesen ...
  • Oppbygging av fyllinger: veiledning til 018 : [Håndbok 176] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;176, Book, 1993-12)
   Innholdsfortegnelse: 0. Generelt 1. Fyllinger av silt, sand og grus 2. Fyllinger av leire 3. Fyllinger av sprengt stein 4. Fyllinger av lette masser 5. Masseutskifting 6. Fundamenter i steinfylling
  • Veg og natur : [Håndbok 177] 

   Vegdirektoratet; Direktoratet for naturforvaltning (Håndbok / Statens vegvesen;177, Book, 1994)
   Statens vegvesen har i sine Strategiske mål (1992) understreket betydningen av å ta hensyn til viktige naturområder og kulturhistoriske verdier og vegens omgivelser. Stortingsmeldingen nr. 46 (1988-89) om "Miljø og utvikling" ...
  • Vegtrafikkloven : med fortolkninger, praksis m.v. : ajourført pr. 15. juni 1994 : [Håndbok 080] 

   Mellbye, Johan; Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;080, Book, 1994)
   Denne håndbok om vegtrafikkloven er i første rekke ment som en veiledning for ansatte i Statens vegvesen. Det vil imidlertid glede oss om også andre vil kunne ha nytte av boken. Fremstillingen er basert på forarbeidene ...