Now showing items 1-20 of 419

  • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
   Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
  • Konsekvensanalyser: [Håndbok V712] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V712, Book, 2018)
   Statens vegvesen har siden 1988 hatt en egen håndbok for konsekvensanalyser. Foreliggende håndbok erstattet utgaven fra 2014. Håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeide med konsekvensanalyser av veg- og ...
  • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
   Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Veg- og gateutforming [Håndbok N100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N100, Book, 2019-05)
   Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.
  • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
   Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
  • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
  • Trafikkskilt – Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning [Håndbok N300] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2015)
   Dette er del 5 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av servicesymboler på service- og vegvisningsskilt, og bestemmelser om virksomhetsvisning med hvite ...
  • Vegoppmerking – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [Håndbok N302] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N302, Book, 2015)
   Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Vegtunneler [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
   Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
  • Vegbygging [Håndbok N200] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N200, Book, 2018)
   Denne vegnormalen, N200 Vegbygging, er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 12 at plan- og bygningsloven ...
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
  • Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg [Håndbok N601] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2021)
   Vegnormal N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, erstatter N601:2017 Elektriske anlegg. N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 ...
  • Anslagsmetoden [R764] 

   Vegdirektoratet (Book, 2014)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i januar, 2011. Inndelingen av håndboken ble i 2011 justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag ...
  • Reklame og trafikkfare [Håndbok V323] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V323, Book, 2014)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
   Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
  • Styring av vegprosjekter 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2019)
   Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene. Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) på Statens vegvesens nettsider, www.vegvesen.no. ...
  • Elektriske anlegg 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2017)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter veglova §13 vedrørende anlegg av veg. Handbok N601 Elektriske anlegg skal gjøre det enklere a koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, ...
  • HMS ved arbeid i vegtunneler 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;, Book, 2012)
   Arbeid i trafikkerte vegtunneler kan være belastende fordi arbeidstakerne er utsatt for mange miljøfaktorer og belastninger samtidig. Dette gjør en samlet risikovurdering opp mot administrative normer og grenseverdier ...