• Injeksjon: erfaringer fra utførte tunnelprosjekter 

   Davik, Kjell Inge; Åndal, Torkild; Andersson, Helen; Aasen, Oddbjørn (Intern rapport;2233, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har erfaringene fra en rekke gjennomførte tunnelprosjekter blirr samlet. Analyse av erfaringer fra gjennomførte prosjekter er av avgjørende betydning ...
  • Injeksjonsarbeider ved Knappetunnelen 

   Nyhaug Jenssen, Lars Erik; Halland Wedervang, Torben (Master thesis, 2013-06)
   Knappetunnelen er en to-løps tunnel som går mellom Sandeide i sør og Liavatn i nord. Når tunnelen står ferdig, vil den være en del av Ringveg Vest. Dette er hovedvegen som forbinder bydelene i Bergensområdet. Knappetunnelen ...
  • Inn i det ukjente - En studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk 

   Hartmann, Anders; Hillestad, Ingunn; Lu, Songying; Winsvold, Eivin (TØI rapport;2009/2007, Report, 2009-09-28)
   Denne rapporten oppsummerer en kvalitativ studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk. Turister er valgt ut som studieobjekt ettersom disse har liten bakgrunnskunnskap om Oslos kollektivsystem, og dermed er ...
  • Inn i det ukjente. En studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk 

   Hartmann, Anders; Hillestad, Ingunn; Lu, Songying; Winsvold, Eivin (UTB-rapport;2009 / 07, Research report, 2009-09-28)
   Denne rapporten oppsummerer en kvalitativ studie av nye trafikanters møte med Oslos kollektivtrafikk. Turister er valgt ut som studieobjekt ettersom disse har liten bakgrunnskunnskap om Oslos kollektivsystem, og dermed ...
  • Innbyggerundersøkelsen: del 2 

   Rønning-Arnesen, Ellen (DIFI rapport;2010:14, Research report, 2010-11)
   Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som ...
  • Innbyggerundersøkelsen: inntrykk av å bo i kommunen og i Norge 

   Bergh, Tore Basmo; Nonseid, John (DIFI rapport;2010:01, Research report, 2010-01)
   Innbyggerundersøkelsen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle offentlige tjenester. Resultatene i rapporten gir økt innsikt i innbyggernes oppfatninger og erfaringer på tjenesteområder som oppvekst, utdanning, ...
  • Inngrep i områder med sulfidrike mineraler : Effekter og miljørisiko 

   Skipperud, Lindis; Alvarenga, Emilio; Lind, Ole Christian; Tollefsen, Knut Erik; Salbu, Brit; Wærsted, Frøydis Meen; Teien, Hans-Christian (Statens vegvesens rapporter;651, Report, 2016-09)
   Det overordnede målet for prosjektet var å vurdere effekter fra radionuklider og metaller for å kunne si noe om miljøkonsekvenser og risiko knyttet til vei- og tunnelskjæring og nyttegjøring av tunnelavfall av alunskifer ...
  • Innovativ transportplanlegging - New York et spennende case 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Peterson, Sandra (Statens vegvesens rapporter;91, Report, 2012-03)
   Rapporten tar utgangspunkt i en studietur til New York City oktober 2011. Formålet var å lære mer om tiltak for syklister, fotgjengere og buss som har blitt gjennomført de siste årene. Vi ønsket å få et innblikk i hvilke ...
  • Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde 

   Caspersen, Elise; Pinchasik, Daniel Ruben (TØI rapport;1610/2017, Report, 2017-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet og innenfor Forskningsrådsprosjektet NORSULP har Transportøkonomisk institutt gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har ...
  • Innsigelser i Statens vegvesen : resultater fra en spørreundersøkelse våren 2013 

   Sørgaard, Knut; Torshov, Tord (Statens vegvesens rapporter;263, Report, 2014-01-10)
   Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging om bruken av innsigelser Statens vegvesen gjennomførte våren 2013. Vegvesenet fremmer selv mange arealplaner til behandling i kommunene, omkring 200 planer årlig. I ...
  • Innspill til "Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) - forundersøkelse" 

   Paulsen, Eivind Magnus (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;42:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Innvandrere som risikogruppe i trafikken 

   Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (Rapport IRIS;2010/079, Report, 2010-05)
   For å målrette tiltak mot de deler av befolkningen som har spesielt høy risiko har Statens vegvesen opprettet et eget etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. Programmet ble startet opp i 2007 og er planlagt avsluttet ...
  • Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak 

   Nordbakken, Susanne; Assum, Terje (TØI rapport;988/2008, Report, 2008-11)
   Prosjektet som er rapportert er det første store prosjektet om innvandrere og trafikksikkerhet i Norge og bygger på analyser av ulykkesstatistikk, av fokusgruppeintervjuer og av en spørreundersøkelse. Studien viser klart ...
  • Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler 

   Lindstrøm, Mona; Wold Magnussen, Anette; Langelid, Audun (Statens vegvesens rapporter;199, Report, 2013-03-13)
   Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler gir veiledende informasjon til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2012). Innholdet er basert på krav og retningslinjer i håndbok 213 HMS ved arbeid ...
  • Inspeksjon av trebroer 2009 

   Dyken, Tormod; Aase, Hallvard; Brisendal, Hedda Ivarrud (Teknologirapport;2567, Research report, 2009-10-09)
   To sisteårsstudenter har utført inspeksjon av trebroer som en sommerjobb i Statens vegvesen. Formålet var å gi en oversikt over trebroers generelle tilstand, gi grunnlag for en forbedring av inspeksjonsrutinene for trebroer ...
  • Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Vurdering av lekkasjepotensial og stabilitet 

   Rønning, Jan Steinar; Elvebakk, Harald; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2254, Research report, 2001-10-30)
   NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull i området Lutvann – Puttjern i Østmarka, Oslo. Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å ...
  • Inspeksjonserfaring på trebruer : Learning Experiences from Timber Bridge Inspections 

   Burkart, Hauke (Statens vegvesens rapporter;468, Report, 2016-01)
   Bestandigheten til trebruer er svært avhengig av god detaljering. De første moderne norske trebruene ble bygget på midten av 90-tallet og siden er over 100 veg- og gangbruer blitt bygget. Rapporten tar for seg erfaringer ...
  • Inspeksjonshåndbok for bruer : veiledning [Håndbok 136] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;136, Book, 2000-02)
   I denne håndboken stilles det krav til at det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av alle bruer. Inspeksjon av bruer er definert på følgende måte:"Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og ...
  • Instruks for lensmænd (veitilsynsmænd), rodemestre og veivogtere i Kristians amt 

   Statens Vegvesen (Book, 1913)
   Innhold: A. Instruks for lensmænd ( veitilsynsmænd) B. Rodemestre c. Veivogtere D. Utdrag av veiloven - Normaler for veidække - Grøfter - Stikrender - Stenbeklædning og mure - Mastebroer, enkelte - Mastebroer, ...
  • Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua 

   Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin (Master thesis, 2013-07-04)