Now showing items 1-20 of 3101

  • Energieffektiv og klimavennlig ferjedrift: etatprogram Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV), 2013-2017 

   LMG Marin, Torbjørn Bringedal; CMR Prototech; Norsk Energi (Statens vegvesens rapporter;473, Report, 2016-01)
   Statens vegvesen bruker mye energi. Både gjennom strøm og fossilt brennstoff. Statens vegvesen har derfor satt i gang et etatsprogram som heter «Lavere energiforbruk i Statens vegvesen (LEIV)». Hensikten med etatsprogrammet ...
  • Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon 

   Wester Plesser, Thale Sofie; Engelsen, Christian John (Statens vegvesens rapporter;462, Report, 2015-12)
   SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført miljøkartlegging av vanlige produkter for overflatebehandling av tunneler og bruer og av berginjeksjonsprodukter. Produktene er tilgjengelige på markedet i ...
  • Evaluering av pilotprosjekter: innen økologisk kompensasjon 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;474, Report, 2017-01)
   Denne rapporten er en evaluering av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon, som er satt i gang av Statens vegvesen på bakgrunn av oppdrag i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet.
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2017 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesen;478, Report, 2018-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2017, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2014 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;476, Report, 2015-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...
  • Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder 

   Ranneklev (NIVA), Sissel Brit (Statens vegvesens rapporter;479, Report, 2016-02)
   Et litteraturstudium ble gjennomført for å utarbeide en oversikt over konsentrasjoner av organiske miljøgifter og metaller i urban snø. I tillegg ble noe litteratur i forhold til veisalting inkludert. Det ble også søkt ...
  • Alkalireaksjoner i betong - fagtur i Nord-Amerika: 236661 KPN Alkalireaksjoner i betong - pålitelig konsept for funksjonsprøving 

   Unknown author (Statens vegvesens rapporter;467, Report, 2018-06)
   regi av SINTEFs KPN-prosjekt «236661 Alkalireaksjoner i betong – pålitelig konsept for funksjonsprøving» (2014-2018) ble det arrangert en fagtur i Nord-Amerika i perioden 12.-22. august 2017. Det faglige programmet var i ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør 2015 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;477, Report, 2016-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2015, og viser utviklingstrekk helt tilbake til ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2016 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;485, Report, 2017-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures 

   A. Ghavanini, Farzan; Theander, Helena (Statens vegvesens rapporter;448, Report, 2015-01-26)
   In 2013, Statens Vegvesen and Chalmers University of Technology started a close collaboration concerning research and development in support of the new E39 as well as existing Norwegian roads.
  • Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Respons hos vannfugl og strandvegetasjon på flytting av strandsonen i Halsøen 

   NTNU Vitenskapsmuseet: Thingstad, Per Gustav; NTNU Vitenskapsmuseet: Øien, Dag Inge; NTNU Vitenskapsmuseet: Husby, Magne (Statens vegvesens rapporter;442, Report, 2015-03)
   Det er blitt bygd en ny tofelts veg på E6 mellom flystripa på Værnes og Statoils anlegg lengre nord. Den nye vegen er lagt ut i en strandsone der det har vært et rikt fugleliv. For å bøte på skadevirkningen av den nye ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;445, Report, 2017-09-01)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2016. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk 

   Haugland, Øyvind; Vågnes Hjelle, Ingrid M. (Statens vegvesens rapporter;459, Report, 2015-12)
   Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk. Rapporten tar for seg forskjellige hindertyper og utfordringer knyttet til utbedringsprosessen; fra forarbeidet med identifisering av ...
  • Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015 

   Økland, Trym Kristian (Statens vegvesens rapporter;444, Report, 2017-09-01)
   Målet med denne rapporten er å belyse hvordan utviklingen for kostnads- og byggetidsoverskridelser har variert over en periode der det har vært ulike konkurranseformer i utbyggingen av vegnettet. Rapporten belyser også ...
  • Prioriterte alleer og trerekker i Østfold: Kultur- og landskapsvernverdier: Grunnlag for forvaltning, restaurering og skjøtsel 

   W. Lileng, Anne Sofie; Torberntsson, Mikael (Statens vegvesens rapporter;458, Report, 2018-04-04)
   Alleer og trerekker representerer store kultur- og landskapsverdier. I Østfold er det registrert 126 alleer langs fylkes-, riks- og europaveger. Vedlikeholdsbehovet er stort. Rapporten sammenstiller alleenes kultur- og ...
  • Hvem parkerer i Markveien? 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;455, Report, 2015-12)
   Rapporten presenterer funn fra to undersøker av gateparkering i Markveien i Oslo. Undersøkelsene studerer hvem som benytter seg av parkeringsplassene og hvordan parkeringsplassene brukes.
  • Tiltak for å bedre brannsikkerhet i utsatte vegtunneler: Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler 

   Søvik, Arild Petter; Henning, Jan Eirik (Statens vegvesens rapporter;450, Report, 2015-11-17)
   I sin strategi legger Statens vegvesen opp til å redusere sannsynlighet for at en hendelse oppstår, være godt forberedt på de ulike hendelses scenarier som en kan få, samt utnytte tiden godt ved å oppdage brann tidlig, ...
  • Samledokumentasjon: For utbyggingsprosjekter avsluttet 2015 

   Saxebøl, Geir; Rian, Eirik (Statens vegvesens rapporter;461, Report, 2017-09)
   Rapporten inneholder byggekostnader for prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2015.
  • Fremkommelighet for buss: Tiltak på veg og gate 

   Sæther, Maria Helene; Lofthus Rooth, Vilde; Feldt Enger, Tord Eirik (Statens vegvesens rapporter;434, Report, 2017-09-19)
   Bussen må i tiden fremover ta en større andel av trafikkarbeidet i byene for å nå nullvekstmålet. For å sikre at bussen er attraktiv og et godt alternativ til bil, må den komme presist og raskt frem. Fremkommelighetstiltak ...