Now showing items 1-20 of 2601

  • Veger og drivsnø : veiledning [Håndbok V137] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V137, Book, 2014-06)
   Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
  • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok V222] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V222, Book, 2014-06)
   Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
  • Beredskapsbruer - Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V460] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V460, Book, 2014-06)
   Håndbok V460 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
  • Effekten av rejuvenator på aldret bitumen - Hvordan de kan brukes i gjenbruksasfalt 

   Aslam, Omaad; Yousef, Monir (Master thesis, 2019-05)
   Denne studien har fokusert på effekten av rejuvenator på resirkulert asfalt, og hvordan de kan brukes i returasfalt. Hovedproblemstillingen denne oppgaven tar for seg: - Analysere effekten av rejuvenator blandet i en ...
  • Beredskapsbruer - Elementoversikt, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V461] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V461, Book, 2014-06)
   Håndbok V461 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...
  • Døgnhvileplasser for tungtransporten : veiledning [Håndbok V136] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V136, Book, 2014-06)
   Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Tilbudet til langtransportsjåfører som skal ta pauser og pålagt døgnhvile er mangelfullt i Norge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Norges Lastebileier- Forbund, ...
  • Veg og natur : veiledning [Håndbok V131] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V131, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen har i sine Strategiske mål (1992) understreket betydningen av å ta hensyn til viktige naturområder og kulturhistoriske verdier og vegens omgivelser. Stortingsmeldingen nr. 46 (1988-89) om "Miljø og utvikling" ...
  • Strategi og tiltaksplan : Kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;234, Book, 2002-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Gangfeltkriterier : håndbok 270 - høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;270, Book, 2012-10)
   Håndbok 270 «Gangfeltkriterier» utkom i første utgave i 2007 etter et grundig forarbeid utført av Sintef Teknologi og samfunn. En viktig bakgrunn for arbeidet var erkjennelsen av at etablering av gangfelt ikke nødvendigvis ...
  • Universell utforming av veger og gater : veiledning [Håndbok V129] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V129, Book, 2014-06)
   Veilederen viser eksempler på hvordan en kan ivareta hensyn til ulike brukergrupper i transportsystemene gjennom bruk av prinsippene for universell utforming ved planlegging, bygging og drift av vegsystemet.
  • Sprøytebetong med redusert karbonavtrykk : Felt- og laboratorieundersøkelse 

   Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;391, Report, 2019-06)
   Rapporten er resultat av et FoU-samarbeid med Skanska Norge AS, EntreprenørserviceAS, Unicon og BASF. I felt ble det gjort fullskala sprøyting og produksjon av prøveplater, og for sistnevnte ble energiabsorpsjonskapasitet ...
  • Økologisk restaurering med fokus på planlegging, måloppnåelse og bruk av før- og etterundersøkelser. 

   Valsjø, Mia (Master thesis, 2019-05)
   Konvensjonen om Biologisk mangfold (CBD), som Norge er tilsluttet, har et delmål som innebærer restaurering av minst 15% av forringede økosystem. Restaurering av våtmark det viktigste tiltaket for å imøtekomme dette kravet. ...
  • Årsrapport 2018 

   Statens Vegvesen (Report, 2019-04)
   Årsrapport 2018 for Statens vegvesen. Innhold: 1. Leders beretninger 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3. Årets aktiviteter og resultater 4. Styring og kontroll i virksomheten 5. Vurdering av framtidsutsikter 6. ...
  • Vegrams: Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering 

   Johansen, Johnny (Statens vegvesens rapporter;233, Report, 2019-05)
   Denne veilederen beskriver et verktøy, VegRAMS,som skal bidra til å tilfredsstille kravene i vegnormalene (N100 Veg- og gateutforming, N400 Bruprosjektering, N500Vegtunneler) om at det i planfasen skal tas hensyn til ...
  • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
   Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
  • Grunneierens tilpasningsplikt ved ekspropriasjon : En redegjørelse for tilpasningsplikten de lege ferenda og de lege lata 

   Steen, Anders Brage (Master thesis, 2019-04-25)
   Temaet for denne avhandlingen er grunneierens tapsbegrensningsplikt ved ekspropriasjon – ofte kalt tilpasningsplikten. Tilpasningsplikten innebærer at grunneieren må begrense så vel sine egne, som samfunnets kostnader ved ...
  • Veiminner i Oslo fylke: Nasjonal verneplan delplan 1-1537-1960 

   Statens Vegvesen Oslo (Report, 2000)
   Denne rapporten gir en kort innføring i periodens veihistorie for hele landet og for Oslo. Rapporten presenterer de veirelaterte kulturminner som foreslås vernet i Oslo.
  • Rammeverk og internasjonale føringer for ITS 

   ViaNova Plan og Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;188, Report, 2019-04)
   Rapporten beskriver de internasjonale og nasjonale føringene som definerer handlingsrommet for utvikling og innføring av ITS, kalt «rammeverket for ITS». Det består av politiske, juridiske og tekniske krav og forutsetninger ...
  • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
   Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
  • På linje med Vegdirektoratet 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
   Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.