Now showing items 1-20 of 3492

  • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
   Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
  • Varelevering i urbane områder 

   Norconsult AS (Norconsultrapport 5207600;, Report, 2021-07)
   Bylogistikk handler om forflytning av varer, utstyr, avfall og av personlige tjenesteytere til/fra og innenfor et byområde. Planleggernes oppgave er å utforme og regulere bymessige områder slik at bylogistikken og øvrige ...
  • KFA rejuvenatorprosjekt 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
   Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
  • Seismiske målemetoder 

   Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
   Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
   Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
  • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

   Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
  • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

   Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
   In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
  • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

   Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
   Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...
  • Kartlegging av tømmervogntogs totalvekt gjennom brukt av ATK-punkter 

   Solheim, Tor Andreas Blom (Master thesis, 2021-06)
   Denne masteroppgaven har forsøkt å benytte punkter for automatisk trafikkontroll (ATK) til å hente ut vektdata fra tømmervogntog. Informasjon om vekter som kjøretøy opererer med har verdi ved planlegging av veger, samt ...
  • Konsekvensanalyser: [Håndbok V712] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V712, Book, 2018)
   Statens vegvesen har siden 1988 hatt en egen håndbok for konsekvensanalyser. Foreliggende håndbok erstattet utgaven fra 2014. Håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeide med konsekvensanalyser av veg- og ...
  • Evaluering av beregningsmetoder for friksjonspeler i sand 

   Kolsgaard, Fredrik (Master thesis, 2020-06)
   Det er i denne oppgaven undersøkt hva som ligger bak PV91-metoden og hvilke empiriske data som ligger til grunn for metodens anbefalinger for beregning av sidefriksjon. I tillegg er det etablert en database av internasjonale ...
  • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

   Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06)
   Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
  • Evaluering av ulike modeller for konstruksjon av masterkurver for dynamisk E-modul til asfaltmaterialer 

   Wathne, Pål (Master thesis, 2020-07)
   Med et ønske om å bytte ut det eksisterende empiriske dimensjoneringssystemet for dekkekonstruksjoner med et mer analytisk system, har Vegdirektoratet i samarbeid med NTNU og Trafikverket i Sverige startet arbeidet med ...
  • Large-Scale Numerical Modeling of Swell Waves in Bjørnafjorden Using the Phase-Resolving Wave Model REEF3D 

   Davik, Ingebrigt Eriksen (Master thesis, 2020-07)
   In the field of numerical wave modeling, wave propagation over quickly varying bathymetry is often demanding. Bjørnafjorden is an excellent example of a domain where islands and skerries disrupt the propagation of waves, ...
  • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
   Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Bylogistikk i Bergen 

   Ludvigsen, Jonas Personbråten; Grønli, Martin Bersvendsen (Master thesis, 2021)
   I denne masterutredningen har vi undersøkt hva som må til for å få transportaktørene med på samlasting i Bergen. Det finnes tidligere forskning på samlasting og ulike aktørers holdninger fra flere Europeiske byer, men i ...
  • En studie av hvordan avstand til togstasjon påvirker kvadratmeterprisen for ulike leilighetsstørrelser 

   Trætteberg, Anders Nicolai Aaby; Larsen, Simen Hovda (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven studeres det hvordan avstand til togstasjon påvirker leilighetspriser i byene Lillestrøm, Sandvika og Ski. I tillegg vil det bli gjort grundigere undersøkelser på om ulike leilighetsstørrelser blir ...
  • Viltgjerder langs veg - plassering og terrengforming 

   Myklebost, Markus (Bachelor thesis, 2021)
   Bachelorens overordnende tema er; hvordan plassering av viltgjerder og terrengets utforming påvirker drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Basert på erfaringer fra drift og vedlikehold belyses momenter som er utfordrende for ...
  • Veg- og gateutforming [Håndbok N100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N100, Book, 2019-05)
   Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.