Now showing items 1-20 of 2844

  • Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar 

   Selseng, Torbjørn; Handberg, Øyvind N. (Statens vegvesens rapporter;634, Report, 2020-01)
   Rapporten er utarbeidd av Vestlandsforskning og Menon Economics, på oppdrag frå Statens vegvesen. Målet er å teste verktøy for risiko- og sårbarheits-analyse og kost/nyttevurderingar, utvikla i FoU prosjekt gjennomført i ...
  • Etablering av feltstasjon for betong 

   Pedersen, Bård M; Hornbostel, Karla (Statens vegvesens rapporter;492, Report, 2020-02)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felt-eksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Feltstasjonen har blitt ...
  • Field station Sandnessjøen 

   Danner, Tobias; Revert, Andres Belda; Gelker, Mette Rica (Statens vegvesens rapporter;374, Report, 2020-03)
   Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddel-sammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...
  • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong 

   Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;504, Report, 2019-12)
   I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...
  • Bildegjenkjenning i vurdering av skredfare 

   Smørgrav, Torbjørn; Susort, Eivind (Statens vegvesens rapporter;636, Report, 2020-02)
   I dette prosjektet har Statens vegvesen sammen med Geomonitor AS undersøkt muligheter for å bruke bildegjenkjenning i bilder fra skredutsatte områder til å detektere skred og vesentlige endringer i snødekket.
  • Intern rapport nr. 2010: STALITE : Lett tilslag av ekspandert leirskifer : Dokumentasjon av egenskaper 

   Fluge, FInn (Intern rapport/Vegdirektoratet;2010, Report, 1998-01)
   Raftsundet bru i Nordland fylke har en total lengde på 711 meter og et hovedspenn på 298 meter som ved ferdigstillelsen vil være verdens lengste for denne brutypen: De midterste 224 meter av hovedspennet utføres i lettbetong ...
  • Prefabrikkerte brubjelker : Normerte T-bjelker - NTB Kant T-bjelker - KTB [Håndbok V426] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V426, Book, 2019-05)
   Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente brubjelker.Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker gjelder fra juni 2019. Bruhåndbok-3 Elementbruer (2002) er tidligere trukket ...
  • Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging 

   Frekhaug, Martine Holm (Statens vegvesens rapporter;632, Report, 2020-02)
   Denne rapporten inneholder utdypende veiledning om hvordan en ROS-analyse i Statens vegvesen (SVV) skal gjennomføres og dokumenteres.
  • Mengdeendringer i vegprosjekt - årsaker og tiltak for betre prosjektering 

   Skogan, Jakob Kalvig (Bachelor thesis, 2019-11)
   Denne oppgåva er skrive som avslutninga på ein bachelorgrad i byggingeniør ved NTNU. Oppgåva er skriven for Statens Vegvesen og målet er å undersøkje mengdeendringar i massearbeid for vegprosjekt, frå prosjektering til ...
  • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

   Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
   Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
  • Tunnelveiledning : [Håndbok V520] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V520, Book, 2016-11)
   Håndbok V520 Tunnelveiledning gir utfyllende veiledning, anbefalinger mv. til kravene i håndbok N500 Vegtunneler. Denne utgaven av håndbok V520 er en foreløpig versjon. Håndbok V520 inneholder veiledningstekst som er tatt ...
  • Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 

   Karlsson, Hampus; Rise, Torun (SINTEF rapport;2019:01091, Report, 2019-11)
   I Trondheim har man de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om salting kan ...
  • Analyzing automatically captured traffic sign data from the Vionice system 

   Dahl, Erlend; Kroksæter, Anders (SINTEF rapport;2017:00096, Report, 2017-05)
   The Finnish startup company Vionice has developed a system for automatically capturing data about road signs. The system uses mobile phones with camera and GPS placed in the windscreen of NPRA vehicles, and computer vision ...
  • Using C-ITS on road status information in winter maintenance operations 

   Lervåg, Lone-Eirin; Levin, Tomas; Storsæter, Ane Dalsnes (Student paper, others, 2016-06)
   This paper presents a Norwegian pilot on the use of a cooperative ITS (C-ITS) service for road status information data in winter maintenance operations. Approximately 500 ordinary production Volvo vehicles are used as a ...
  • RSI-projektet, Volvo Cars bidrag 

   Israelsson, Erik (Report, 2015-06)
   Volvo Cars arbete har genomförts i två parallella externt (del-)finansierade projekt med tydliga synergier. Den större delen av arbetet (>50%) har finansierats av Volvo Cars egna FU-budget (förutveckling). Volvo Cars ...
  • Evaluation Outcome Report 

   Seter, Hanne; Arnesen, Petter (NordicWAy;2017/M30_NO4, Report, 2017-12)
  • Standardized messages in C-ITS - The CAN and DENM standards 

   Skjermo, Jo; Dahl, Erlend; Foss, Trond (Report, 2016-04)
   This memo summarizes the Cooperative Awareness Message (CAM) and Decentralized Environmental Notification Message (DENM) message format for C-ITS. CAM and DENM are standardized by ETSI in ETSI EN 302 637-2 (v.1.3.2 used ...
  • Cycling comfort on different winter road conditions 

   Kirstensen, Håvard Eggen (Bachelor thesis, 2019-06-06)
   This document is the result of the master’s thesis at the Department of Civil and Environmental Engineering at NTNUT and was written in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (NPRA).
  • Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

   Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
   Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...
  • Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

   Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
   Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...