Now showing items 1-20 of 3451

  • Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

   Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
   Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...
  • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

   Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06-23)
   Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
  • Transport med varebiler 2018 

   Fjørtoft, Torstein Otterlei (SSB notater;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
   Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...
  • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd 

   Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
   Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
  • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

   Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
   Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
  • Vegoppmerking - Forsøk med plan nedfresing av midtlinje i asfaltdekker 

   Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;713, Report, 2021-03)
  • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
   Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
  • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

   DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
  • Autonom feiemaskin - Kongsberg 

   Roche-Cerasi, Isabelle (SINTEF rapport;2021:00277, Report, 2021-05-03)
   I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot: Tilstandsregistrering og drift- og vedlikehold av gang og sykkelveger ved bruk av oppkoblede og autonome maskiner og FoU-programmet BEVEGELSE, ble en selvkjørende feiemaskin testet på ...
  • Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med byggherre 

   Karlsson, Hampus (SINTEF prosjektnotat;N-03/21, Working paper, 2021-02-22)
   SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard. Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag ...
  • Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger 

   Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19)
   Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på ...
  • Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 

   Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2021:00087, Report, 2021-01-21)
   Erfaringer fra vintersesongen 2019/2020 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs gate viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater. Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is ...
  • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

   Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
   Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...
  • Metodeutvikling av tunnelvask 

   Monrabal-Martinez, Carlos; Berge, Kjersti Anette Haukaas (Report, 2019-12-19)
   I dette oppdraget var det befart flere tunneler i Norge for å se både tradisjonelle vaskemetoder og en ny potensiell teknologi bestående av tørris. Tunnelene var Strindheimtunnel (Trondheim), Nøstvettunnelen (Akershus), ...
  • Sorption Properties of a Bentonite Based Material for Removal of Uranium from Alum Shale Leachate 

   Alvarenga, Emilio; Hayrapetyan, Sergey; Skipperud, Lindis; Hayrapetyan, Lusine; Linjordet, Marte; Salbu, Brit (Journal article, 2016)
   A dynamic sorption experiment was performed for removal of uranium (VI or 6+) from a leachate from an alum shale landfill with a diatomite-bentonite based sorbent in a laboratory scale. Such material was grounded and treated ...
  • Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann 

   Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid (Journal article, 2016)
   FoU-programmet Nordic Road Water (NORWAT) har til hensikt å etablere en metodikk for når overflateavrenning fra veier og vaskevann fra tunnelrenhold skal renses. Veiavrenning og tunnelvaskevann inneholder en rekke stoffer ...
  • Indikatorer for bylogistikk 

   Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
   Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
  • Veileder i gjenbruk av asfalt 

   Høvik (Others, 2019-01-02)
   Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA). Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt ...
  • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

   Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
   Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
  • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

   Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
   De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...