Viser treff 1-20 av 3545

  • Opplæring i vinterdrift for operatører 

   Larsen, Øystein (Statens vegvesens rapporter;832, Report, 2022-08)
   Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2022 og senere.
  • Lysforurensning og mulige tiltak i nordisk kontekst 

   Ukjent forfatter (Working paper, 2021-12)
   Negative virkninger av belysning er godt dokumentert, både ved astronomisk og økologisk lysforurensning. Stadig flere studier gjøres på området og kunnskapsgrunnlaget vokser. Ikke all kunnskap kan overføres direkte til ...
  • Betydningen av naturlige og antropogene kilder for akkumulering av metaller og PAH i en veinær innsjø langs RV23 – en paleolimnologisk undersøkelse 

   Helle Forsaa, Kristine (Master thesis, 2022)
   Langtids overvåkningsdata er som regel manglende når graden av forurensning skal avgjøres i en gitt vannforekomst. I slike tilfeller kan paleolimnologiske metoder fungere som et nyttig verktøy for å rekonstruere den ...
  • Naturturisme, utfordringer og muligheter ved bruk av kunstig belysning. 

   Ukjent forfatter (Report, 2021)
   Lysforurensing er ikke blitt viet mye oppmerksomhet i turismeforskningen. Naturopplevelser er den største attraksjonen for turister i Norden, og naturlig lys og himmel spiller her en viktig rolle. Dette uheldige kunnskapsgapet ...
  • Optimal forvaltning av vegkapital i Norge 

   Myhre Erlendsen, Herman; Emblem Bergsjø, Kristian; Gangnæs Strengen, Marius (Bachelor thesis, 2022-05)
   Asset Management er en strategi for å forvalte anlegg og verdier på en måte som gir lengst mulig levetid og kvalitet i livsløpet. Det er brukt i mange bransjer verden over og setter kvantifiserbare mål for en organisasjon ...
  • Klassifisering av kjøretøy - ITS pilot 

   Grundtvig Dahle Løvaas, Håvard (Statens vegvesens rapporter;827, Report, 2021-12)
   I denne ITS-piloten har Statens Vegvesen sammen med Disruptive Engineering, Triona og Euroskilt lagt til rette for å utvikle et system for klassifisering av forbipasserende kjøretøy. I denne rapporten beskrives systemet ...
  • Lidar on UAS to support avalanche monitoring 

   Emil Solbakken, Tore Humstad, Halgeir Dahle, Torgeir Vaa, Dag Theodor Andreassen, Karl Magne Nilssen, Christian Skjetne, Regula Frauenfelder, Sean Salazar (Statens vegvesens rapporter;825, Report, 2022-05)
   Statens vegvesen erkjenner at droner (UAS) gir nye bruksområder som kan være nyttig for å løse samfunnsoppdraget. De inviterte en rekke leverandører til en demonstrasjon i Trollstigen 25.–27. oktober 2021. Målet var å teste ...
  • "En studie av omfang brøyting og salting for Statens vegvesen avd. drift øst 1 

   Larsen Hochlin, Glenn (Bachelor thesis, 2022-05)
   Denne oppgaven har som hensikt å sammenligne innrapporterte mengder innen brøyting og salting i en driftskontrakt, opp mot standarder og krav i kontrakt. Oppgaven gjennomføres på oppdrag fra Statens vegvesen, avdeling drift ...
  • Kartlegging av grøfter med bilbåren laserskanner 

   Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;820, Report, 2022-05)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av og sammenligning av grøftedybder beregnet ut fra laserskannermålinger og fysiske innmålinger i terreng. Data om grøfter ble samlet inn med 3 ulike utstyr/leverandører: SVV, TerraTec, ...
  • Kapasitetskontroll og analyse av etteroppspent bru med redusert spennarmering 

   Ukvitne, Erlend; Vangdal, Håkon (Master thesis, 2021-06)
   Kollstraumen bru er ei verna spennarmert bogebru bygd i 1971. Brua er unik med sitt avanserte bæresystem i form av to underliggjande bogar som er bygd opp av etteroppspente kablar. Den karakteristiske oppbygginga av systemet ...
  • Non-linear behaviour of insufficiently grouted post-tensioned concrete members 

   Vestad, Hedvig; Vestad, Magnus (Master thesis, 2021-06)
   The purpose of this master thesis is to investigate the structural effects of insufficiently grouted post-tensioned concrete members. This was carried out by performing non-linear analyses in the Finite element analysis ...
  • Post-tension concrete beam modelling and analysis in DIANA via Python 

   Musach, Marti Torrijos (Bachelor thesis, 2020-06)
   Post-tensioned systems are becoming more popular over time. They permit building long span and slender bridges by compressing the concrete to the point that the effect of the external loads is nearly counteracted. Studying ...
  • Vegoverbygning 

   M.Johansen, Johnny; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2022-05-13)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra sammenligning av krav, byggemåter og materialer for veg i Norge og Sverige, med vurdering av ulikheter, fordeler og ulemper med krav som stilles i de to landene. Arbeidet omfatter kun ...
  • Modellering av etteroppspente betongbruer med korrosjonsskadet spennarmering 

   Kvale, Håvard Rodahl; Opheim, Trond Jørgen (Master thesis, 2019-06)
   Etteroppspente spennarmeringssystemer gjør det mulig å bygge lange og slanke brukonstruksjoner. Etter at spennkablene er spent opp og føringsrørene fylt igjen, er det derimot vanskelig å inspisere tilstanden til spennkablene ...
  • Analyse av FFB-bru med korrosjonsskadet spennarmering 

   Aasheim, Marius; Hangaard, Lasse (Master thesis, 2018-06)
   Denne rapporten omhandler modellering og analyse av Osstrupen bru som ble bygget på midten av 70-tallet og har i dag synlige korrosjonskader på slakkarmeringen. Brua har blitt modellert i programmet NovaFrame og resultatene ...
  • ITS-tjenester basert på samvirkende ITS 

   Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;821, Report, 2022-05)
   Denne rapporten forklarer begrepene Intelligente transportsystemer (ITS), samvirkende ITS og Connected Cooperative and Automated Mobility (CCAM), og hvordan samvirkende ITS er relatert til norske roller som er involvert i ...
  • Veiledning for regulering av elektriske sparkesykler på offentlig grunn 

   Wold, Håkon; Westerheim, Hans (Statens vegvesens rapporter;806, Report, 2022-03)
   Denne temaveilederen adresserer de mulighetene som (by)kommunene har til å regulere og påvirke innføring og drift av mikromobilitet gjennom planlegging, bruk av regelverk, avtaler og anbudskonkurranser. Den beskriver ...
  • Klimatilpasning i Statens vegvesen 

   Petkovic, Gordana (Statens vegvesens rapporter;815, Report, 2022-03)
   Klimatilpasning er en tverrfaglig og tverrorganisatorisk oppgave. Organisasjonsstrukturen fra 2020 bidrar til å samle fagressurser innen hvert av etatens store ansvarsområder, men også skaper behov for nye samarbeidsformer ...
  • Tilsetningsstoffer til lavtemperaturasfalt 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;817, Report, 2022-04)
   Tilsetninger til lavtemperaturasfalt (LTA) ble undersøkt med laboratorietesting. Sju LTA tilsetninger i bitumen og polymermodifisert bitumen ble blandet ved 30 °C lavere temperatur enn vanlig. Reologiske egenskaper og ...
  • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

   Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
   For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...