Show simple item record

dc.contributor.authorØvstedal, Liv
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-04T10:49:49Z
dc.date.available2020-11-04T10:49:49Z
dc.date.issued2009-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686345
dc.description.abstractSom en del av Statens vegvesens etatsprosjekt om Personvern og trafikk, er det gjennomført intervju med aktører for innenlands persontransport om behandling av personopplysninger. Gjennomføringen av intervjuene og resultatene dokumenteres i rapporten. Hensikten har vært å beskrive dagens praksis for behandling av personopplysninger i forhold til personopplysningsloven og forskriftene, om det er vesentlige forskjeller mellom veitransport og de andre transportformene, og hvordan eventuelle forskjeller bør og kan utjevnes. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Med behandling av personopplysninger menes enhver bruk av personopplysninger, som å samle inn, registrere, sammenstille, lagre, utlevere, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Behandling av personopplysninger reguleres av Lov om behandling av personopplysninger, men for de ulike anvendelsene kommer også andre lovverk inn. Kapittel 1 beskriver bakgrunnen og målsettingen for denne intervjuundersøkelsen og de metodene som er valgt. Det er gjennomført en dokumentgjennomgang av personopplysningsloven, forskrifter og veiledere, som danner bakgrunn for en intervjuguide. Videre er det gjennomført en begrenset litteraturstudie og søk på internett, for å beskrive eksempler på behandling av personopplysninger i transportsektoren som fyller ut bildet som intervjuene gir. Studien er kvalitativ med et lite utvalg informanter. Informantene er valgt fra små og store aktører i ulike deler av landet, og dekker alle sektorene vei, bane, sjø og luft. Av denne grunn er det først og fremst transportørene sin stemme som målbæres i denne studien, men også forvaltningen er representert. I kapittel 2 presenteres det viktigste lovgrunnlaget, hvilke interesser personvernet skal beskytte og noen viktige prinsipp i personopplysningsloven. Datatilsynet forvalter, behandler klager og gir informasjon om personopplysningsloven, mens Personvernnemnda behandler klager på vedtak fattet i Datatilsynet. Videre ser vi at elektronisk databehandling er en integrert del av de fleste områder av transportsektoren, men ikke alle former for elektronisk databehandling medfører behandling av personopplysninger. I kap. 2.4 presenteres ulike eksempler på behandling av personopplysninger, både eksempler som er felles for ulike typer transportmidler, og for de ulike sektorene vei, bane, sjø og luft, basert på informasjon tilgjengelig på internett og i litteraturen. I kapittel 3 presenteres resultatene fra intervjuene. Resultatene er beskrivende og ikke nødvendigvis dekkende for de ulike transportgreinene. De fleste intervjuene ble gjennomført som planlagt, mens en aktør ble erstattet med en annen innenfor samme sektor, og ytterligere en aktør falt fra. Informantene viser mange eksempler på behandling av personopplysninger med ulik lagringstid avhengig av formålet. Generelt er dataene ikke sensitive og virksomhetene har i liten grad identifisert alvorlige konsekvenser for kundene. Virksomhetene synes å ha tydelig fokus på informasjonssikkerhet som fysisk sikkerhet, adgangskontroll, utveksling av informasjon m.m. En vesentlig motivasjon for å ivareta personvernet, er hensynet til virksomhetens og bransjens omdømme. Vi peker på at det kan være forskjeller mellom små og store aktører, og mellom privat virksomhet og offentlig forvaltning. Det er viktig at den enkelte ansatte får tilstrekkelig kunnskap om personvernloven og interessene den skal ivareta, men det er også behov for å kunne se egne arbeidsoppgaver som en del av hele virksomheten. I kapittel 4 oppsummerer vi noen hovedpunkt fra intervjuene og viser at materialet gir grunnlag for et videre arbeid med en sektorpolicy eller bransjestandard.en_US
dc.description.abstractAs part of the National Road Authorities project on Privacy and traffic, interviews about the treatment of personal information are conducted with actors in the domestic passenger/person transport sector. Results from the interviews and how the interviews were conducted, are presented in the report. The aim has been to describe today’s practice concerning treatment of personal information and how this corresponds with legislation. Are there differences in how personal information is treated between the road transport sector and other transport modes, and how can possible differences be reduced? Personal data is here information and assessments which can be related to a single person. Treatment of personal data is any use of personal information; to collect, register, save, compare, distribute, or any combination of such use. Treatment of personal information is regulated by the legislation on personal information protection, and for different applications other parts of legislation apply as well. Chapter 1 describes the background for and the purpose of the interview survey and the chosen methods. To describe applications of personal information in the transport sector, a limited search of literature and internet information was conducted. The legislation, regulations and guidance on personal information protection were reviewed to form the base of the interview guide. The interview survey is qualitative, with few informants selected to represent both large and small actors from different parts of the country, and the different sectors; road; rail, sea, and air traffic. For this reason the survey mainly “voices” the transport operators, while the public administration is also represented. In chapter 2 the legislation on personal information protection is shortly introduced, describing some main principles and vital interests to protect. The Data Inspectorate control, handle complaints and inform about the Personal Data Act, while the Privacy Appeals Board handle complaints on decisions of the Data Inspectorate. Electronic data processing is an integrated part of most activities within the transport sector, but not all forms of electronic data processing imply personal data. In chapter 2.4 examples of treatment of personal information in the transport sector are presented, based on literature and internet information. Applications common for all modes are presented first, followed by examples specific for each of the transport sectors. The results from the interviews are presented in chapter 3. These are describing, but do not present the complete situation for all different modes. The informants presented many examples of how personal information is treated and how long the information is kept, depending on purpose. Generally the personal information in the transport sector is not sensitive, and serious consequences for customers were not identified. The enterprises seem to have a genuine focus on data security, including physical security, permission control, data distribution etc., with the reputation of the firm and the trade as the main motivation. We point out that there may be some differences between small and large organisations, and between private companies and public administration. For the staff involved, knowledge about the interests to protect and the Personal Data Act is important, but there is also a need for the employee to see how his or hers tasks and responsibilities are a part of the total activities of the company. In Chapter 4 we sum up and comment some main points from the interviews, as well as some arguments for establishing a sector policy on personal information protection.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSINTEF Teknologi og samfunnen_US
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;A10918
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPersonvernen_US
dc.subjectTrafikken_US
dc.subjectPersonopplysningslovenen_US
dc.subjectPersontransporten_US
dc.titleKan man reise anonymt i Norge?en_US
dc.title.alternativePersonopplysningsloven i transportsektorenen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderSINTEF Teknologi og samfunnen_US
dc.source.pagenumber64en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Personvern og trafikk - FoU-program (2007-2010) [5]
    Bakgrunn for prosjektet var konflikten som kan oppstå mellom ønsket om å drive et effektivt trafikksikkerhetsarbeid eller trafikkavviklingsarbeid og ønsket om et effektivt personvern.

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal