Show simple item record

dc.contributor.authorStatens Vegvesen
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-08-12T08:34:15Z
dc.date.available2019-08-12T08:34:15Z
dc.date.issued2015-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607834
dc.descriptionTransportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med utredninger og analyser til ny Nasjonal transportplan bedt om å belyse problemstillinger som krever spesiell oppmerksomhet i utformingen av et framtidsrettet og samordnet transportsystem. Hovedrapporten for denne analyse- og strategifasen ble lagt fram for Samferdselsdepartementet 25. februar 2015. Rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem» er et viktig grunnlag for det konkrete arbeidet i transportetatene og Avinor i planfasen, og for Samferdselsdepartementets videre arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, som vi antar skal behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017. Etatenes planforslag legges etter planen fram i februar 2016. Parallelt med det tverretatlige arbeidet har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen utarbeidet sektorutredninger som viser utfordringer og behov mot 2050 for den enkelte transportsektoren. Etatene har hatt ulik tilnærming til arbeidet, noe som kommer til syne i ulik utforming av og innhold i de foreliggende analysene. Statens vegvesen har analysert de langsiktige behovene for hele riksvegnettet. Riksvegutredningen består av en rapport for hver av de 18 riksvegrutene, samt en oppsummering og samlet vurdering i foreliggende rapport.nb_NO
dc.description.abstractSom en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen utarbeidet en riksvegutredning. Denne består av en delrapport for hver av de 18 riksvegrutene samt en samlet nasjonal oppsummering i foreliggende rapport. Hensikten med dette utredningsarbeidet har vært å analysere utfordringene og de langsiktige behovene for utvikling av riksvegnettet fram mot 2050. Riksvegutredningen inneholder ikke økonomiske prioriteringer. Forslag til prioriteringer vil bli presentert i det videre arbeidet med etatenes forslag til Nasjonal transportplan. Utredningen viser at det vil koste om lag 1 000 mrd. kr å gi hele vegnettet god standard fram mot 2050, samt å bygge ut viktige ferjeavløsningsprosjekter og større innkortinger i vegnettet. Kostnadene er basert på utbygging av vegnettet til en standard som det er behov for på lang sikt. På veger som har mer enn 4 000 kjøretøyer/døgn forutsettes utbygging til vegnormalstandard. På øvrige veger er det mulig å oppnå god standard gjennom utbedring av eksisterende veg og mindre omlegginger der dette er nødvendig med hensyn til vegbredde, kurvatur, stigninger eller tettsteder og randbebyggelse. For eksempel vises et behov for utbygging av 1 200 km firefelts veg. For flere av disse strekningene kan det imidlertid bli aktuelt med trinnvis utbygging, slik at vegen først bygges ut som to-trefelts veg med midtrekkverk. Det betyr at for enkelte ruter kan kostnaden for en utbygging i et første trinn bli noe lavere enn hva som vises i riksvegutredningen. Dette vil bli nærmere vurdert i neste fase av arbeidet med NTP og planarbeidet for den enkelte strekning. Riksvegutredningen omhandler først og fremst vegene mellom byene, regionene og landsdelene. Kostnader for utbygging av riksvegene i byer inngår i angitte kostnadstall, men det er i liten grad lagt opp til utbygging som gir økt kapasitet for personbiler i de største byområdene. For å nå målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing må disse transportformene prioriteres i de store byområdene. Strategier for dette er behandlet i transportetatenes rapport fra analyse- og utredningsfasen i arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Behov for tiltak for kollektivtrafikk på veg, gående og syklende er inkludert i riksvegutredningen. Forslagene i riksvegutredningen vil gi en vesentlig heving av standarden på hele riksvegnettet. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet, kortere reisetider og økt pålitelighet for både næringslivets transporter og private reiser. Samtidig vil riksvegene få et godt tilbud for kollektivtrafikk, syklende og gående, og kravene til miljø og universell utforming bli ivaretatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNTPnb_NO
dc.subjectUtredningernb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectRiksvegernb_NO
dc.subjectRapporternb_NO
dc.titleRiksvegutredningen 2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal