Now showing items 62-81 of 286

  • KVU Oslo-navet: Byutvikling og bymiljø: Vedlegg til konseptanalyse 

   Pedersen, Elisabeth Flønes (Research report, 2015)
   Dette vedlegget danner grunnlag for Delrapport 4 Konseptanalyse. Det redegjør for sammenhengen mellom byutvikling, transportsystem og bymiljø samtidig som det gir et byplanfaglig grunnlag for utviklingen og analysen av ...
  • KVU Oslo-navet: Eksterne innspill: Vedlegg til Konseptmuligheter 

   Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
   Dette dokumentet er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport tre, Konseptmuligheter. Før og under arbeidet med KVU-en kom det inn en rekke innspill fra eksterne interessenter. En oversikt og oppsummering av disse er ...
  • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Konsekvenser i anleggsfasen 

   Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
   Anleggsfasen av prosjektet forventes å få betydelig negative konsekvenser for omgivelsene i samtlige utbyggingskonsepter. K2 og K4 ser ut til å ha noe flere negative konsekvenser for omgivelsene sammenlignet med K1 og K3. ...
  • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Kultur-, natur- og nærmiljø 

   Nøttveit, Ole-Magne; Hunskaar, Aase Marie (Research report, 2015)
   Hensikten med dette notatet er å oppsummere dagens situasjon for de ikke prissatte temaene kulturminner/-miljø, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv, å belyse hvordan de ulike konseptene har innvirkning på verdier innenfor ...
  • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Støy og vibrasjoner 

   Jahnsen, Dag L.; Rasten, Elin (Research report, 2015)
   Dette notatet omhandler støy- og vibrasjonsforhold og har til hensikt å belyse eventuelle forskjeller og/eller likheter mellom ulike konseptalternativ med hensyn til støy og vibrasjoner. Vurderingene vil være grunnlag for ...
  • KVU Oslo-navet: Inconsistencies 

   Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
   Dette notatet tar for seg de utenlandske ekspertene Kuehn og Nielsens vurderinger av inkonsekvenser mellom forskjellige scenarier, transportmodellberegninger og rapporter i KVU Oslo-Navet.
  • KVU Oslo-navet: Konseptanalyse: Delrapport 4 

   Nordang, Edel H.; Voldmo, Frode; Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
   Dokumentet inneholder en analyse av videreførte konsepter fra konseptmulighetsfasen. Konseptanalysen er siste fase i KVU-arbeidet og danner grunnlag for konklusjon og anbefaling.
  • KVU Oslo-navet: Konseptmuligheter 

   Evju, Christoffer Olavsson; Martinsen, Ole Jakob; Nesvåg, Lars-Petter (Research report, 2014)
   Konseptmuligheter er den tredje av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for konseptmuligheter og beskriver alle hovedkonseptene som er vurdert og evaluert. Det redegjøres også for silingen av konseptene, ...
  • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat 

   Graarud, Erling (Research report, 2014)
   Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader for ti konsepter på ...
  • KVU Oslo-navet: Kostnadsestimat K1–K4 

   Graarud, Erling (Research report, 2015)
   Dette kostnadsestimatet gir innspill og bakgrunnsmateriale i arbeidet med tilleggsrapporten til usikkerhetsanalysen for kostnader tilknyttet drift, investering og vedlikehold av infrastruktur. Det er estimert kostnader ...
  • KVU Oslo-navet: Mål og krav 

   Rasmussen, Ingeborg; Heieraas, Thora (Research report, 2014)
   Mål og krav-dokumentet er den andre av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. I dette dokumentet redegjøres det for målene med tiltaket som prosjektet skal anbefale, samt hvilke krav som må være oppfylt for at målene med ...
  • KVU Oslo-navet: München - Stuttgart - Zürich: Studietur 13. - 15. oktober 2014 

   Klemetzen, Hedda (Research report, 2014)
   Denne rapporten er et vedlegg til KVU Oslo-Navets Konseptmuligheter. KVU Oslo-Navets styringsgruppe, stab og et utvalg av konsulentene tilknyttet prosjektet var på studietur i Tyskland og Sveits høsten 2014. Hensikten med ...
  • KVU Oslo-navet: Nullvekstmålet – Rolledeling 

   Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Dette notatet tar for seg hvilken rolledeling mellom kollektivtrafikk, sykling og gåing som ligger til grunn i KVU Oslo-Navets modellberegninger.
  • KVU Oslo-navet: Samfunnsøkonomisk analyse: Vedlegg til konseptanalysen 

   Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Hansen, Vibeke Wøien; Skjeflo, Sofie Waage; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
   Denne rapporten er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport fire, Konseptanalyse. Dokumentet inneholder analyse av trafikale konsekvenser og av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av konseptene K1-K4.
  • KVU Oslo-navet: Silingsprosessen: Vedlegg til konseptmuligheter 

   Nesvåg, Lars-Petter (Research report, 2015)
   Dette dokumentet gir en oversikt av silingsprosessene – fra de 17 konsepter som er beskrevet i KVU Oslo-Navets delrapport 3, Konseptmuligheter til de fire konsepter som til slutt ble analysert i delrapport 4, Konseptanalyse.
  • KVU Oslo-Navet: Situasjonsbeskrivelse: Vedlegg til Behovsanalyse 

   Heieraas, Thora; Reinvang, Rasmus; Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Situasjonsanalysen er et vedlegg til KVU Oslo-Navets Behovsanalyse. Vedlegget gir en beskrivelse av dagens situasjon og de viktigste utfordringene innenfor dagens kollektivtransportsystem i hovedstadsområdet. Det har vært ...
  • KVU Oslo-navet: Sykling og gåing i konseptene: Vedlegg til Konseptanalyse 

   Lindseth, Marit Synnes; Pedersen, Elisabeth Flønes (Research report, 2015)
   Sykling og gåing i konseptene er et vedlegg til KVU Oslo-Navets Konseptanalyse. Dette er en temarapport som beskriver på hvilken måte sykling og gåing kan inngå i konseptene som er analysert i prosjektet. Det beskrives ...
  • KVU Oslo-navet: Trafikk- og transportanalyser: Vedlegg til konseptanalysen 

   Voldmo, Frode; Nerem, Sebastian; Vingan, Anita; Hartmann, Anders; Bowitz, Einar; Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Transportanalyse og modellberegninger er et vedlegg til konseptanalysen. Vedleggsrapporten redegjør for beregningsforutsetninger, resultater og analyser som er gjort med den regionale persontransportmodellen RTM23+/ TramodBy.
  • Liste over godkjente påløpsbremseanlegg 

   Vegdirektoratet (Others, 2009)
  • Lov angaande Veivæsenet 

   Unknown author (Others, 1851-09-15)