• Ambisjonsnivåmetoden 

   Ukjent forfatter (UTB-rapport;2007/17, Report, 2008)
   Ambisjonsnivåmetoden er eit hjelpemiddel for planlegging av støyreduksjonstiltak i samsvar med Miljøverndepartementet "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", T -1442. Metoden kan nyttast til ...
  • Helseeffekter av vegtrafikkstøy 

   Ukjent forfatter (UTB-rapport / Vegdirektoratet;2007/12, Research report, 2007)
  • Kartlegging av utendørs støy langs høyt trafikkerte riksveger : i henhold til kapittel 5 i forurensningsforskriften 

   Axelsson, Helena G.; Helle, Alf Inge; Nilsen, Hilde Sanden; Moltumyr, Torunn; Jakola, Ingunn T.A.; Milford, Ingunn (UTB-rapport;2007/18, Research report, 2007-12)
   Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapittel fem om støy, stiller krav til en strategisk kartlegging av støynivåer for ulike støykilder og større byområder. Formålet med støykartleggingen er å ...