• Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

      Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
      Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...