• Metode for økologisk vurdering av eksisterende vegnett 

      Iuell, Bjørn (UTB-rapport;2009/04, Research report, 2009-05-06)
      I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 - 2019 er det nedfelt et nytt etappemål og tilhørende indikatorer for biologisk mangfold. En av de indikatorene som skal benyttes for å vurdere grad av måloppnåelse innen naturmiljø ...