Now showing items 21-40 of 3497

  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Bylogistikk i Bergen 

   Ludvigsen, Jonas Personbråten; Grønli, Martin Bersvendsen (Master thesis, 2021)
   I denne masterutredningen har vi undersøkt hva som må til for å få transportaktørene med på samlasting i Bergen. Det finnes tidligere forskning på samlasting og ulike aktørers holdninger fra flere Europeiske byer, men i ...
  • En studie av hvordan avstand til togstasjon påvirker kvadratmeterprisen for ulike leilighetsstørrelser 

   Trætteberg, Anders Nicolai Aaby; Larsen, Simen Hovda (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven studeres det hvordan avstand til togstasjon påvirker leilighetspriser i byene Lillestrøm, Sandvika og Ski. I tillegg vil det bli gjort grundigere undersøkelser på om ulike leilighetsstørrelser blir ...
  • Viltgjerder langs veg - plassering og terrengforming 

   Myklebost, Markus (Bachelor thesis, 2021)
   Bachelorens overordnende tema er; hvordan plassering av viltgjerder og terrengets utforming påvirker drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Basert på erfaringer fra drift og vedlikehold belyses momenter som er utfordrende for ...
  • Veg- og gateutforming [Håndbok N100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N100, Book, 2019-05)
   Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.
  • Vegutformingsnormaler 

   Klemetsaune, Jon Arne (Report, 2021-06)
   Vegdirektoratets enhet for Myndighet og regelverk, avdeling for Vegutforming og seksjon for Veg og gate har stått for utarbeidelsen av denne rapporten. Arbeidet er gjennomført høsten 2020 og våren 2021 med hovedsakelig ...
  • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
   Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
  • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
  • Trafikkskilt – Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning [Håndbok N300] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2015)
   Dette er del 5 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av servicesymboler på service- og vegvisningsskilt, og bestemmelser om virksomhetsvisning med hvite ...
  • Vegoppmerking – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [Håndbok N302] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N302, Book, 2015)
   Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Vegtunneler [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
   Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
  • Vegbygging [Håndbok N200] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N200, Book, 2018)
   Denne vegnormalen, N200 Vegbygging, er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 12 at plan- og bygningsloven ...
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
  • Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg [Håndbok N601] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2021)
   Vegnormal N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, erstatter N601:2017 Elektriske anlegg. N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Report, 2021-05-31)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
  • Eksterne kostnader ved bylogistikk 

   Rødseth, Kenneth Løvold; Thune-Larsen, Harald (TØI rapport;1838/2021, Report, 2021-03)
   Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen har som formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for godstransport i by. Programmet ser i den forbindelse et potensiale for økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse innen tiltak rettet ...
  • Anslagsmetoden [R764] 

   Vegdirektoratet (Book, 2014)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i januar, 2011. Inndelingen av håndboken ble i 2011 justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag ...
  • Vegoppmerking 

   Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;689, Report, 2021-05)
   Denne rapporten viser resultater fra et pros jekt som dokumenterer forsøk med ulike typer linjer ved forsterket midtoppmerking, samt bruk av ulike materialmengder ved kantoppmerking i planfreste spor. Hensikten med disse ...
  • Trær & Alléer - en brosjyre 

   Miljøseksjonen (Others, 2006)