Show simple item record

dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-03T11:55:39Z
dc.date.available2020-11-03T11:55:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686206
dc.description.abstractStatens vegvesen bruker årlig ca. 1,6 mrd. kr på vinterdrift av riks- og fylkesveger. I tillegg bruker kommuner og flyplasser store beløp på vinterdrift. God vinterdrift har stor betydning og konsekvenser for samfunnet knyttet til: • Framkommelighet, regularitet og universell utforming • Trafikksikkerhet (større risiko på vinterføre) • Miljø (skader fra salt og forurensning) I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 legges det opp til en økt satsing på drift og vedlikehold. Det legges vekt på at driften må legges på et nivå som gir god framkommelighet, tilgjengelighet og høy sikkerhet. Vinterdriften nevnes som spesielt utfordrende og kritisk for å gi trafikanter et godt og forutsigbart tilbud. For å oppnå en bedre vinterdrift trengs en stadig utvikling av kunnskap, metoder og kompetanseheving. Dette forskningsprogrammet er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Et av hovedmålene i NTP er at veksten i persontransport i store byområder skal tas av kollektivtransport, gåing og sykling. For å oppnå disse målene trengs et effektivt, logisk og trygt transportsystem. God vinterdrift er viktig for å gjøre det mulig og attraktivt å gå eller sykle hele året. Likeledes påpeker NTP at universell utforming av transportsystemene er en forutsetning for at veksten i persontransport i store byer skal kunne tas av gåing, sykling og kollektivtransport. Tiltak innen drift nevnes som en av de viktigste utfordringer for å opprettholde funksjonen til universell utforming. Det økte fokuset på gående, syklende og universell utforming krever en utvikling av nye metoder i vinterdriften. En viktig bakgrunn for identifisering av temaer i forskningsprogrammet finnes i de avsluttende etatsprogrammene Salt SMART og Kompetanseutvikling drift og vedlikehold (KDV) der det pekes på behovet for videre forskning, utvikling og opplæring. Salt SMART påpeker viktigheten av videre forskning på grunnkunnskapen om kjemikaliebruk. Særlig gjelder dette bruk av salt i forbindelse med snøvær og ved lave temperaturer. Videreutvikling av metoder for mer effektiv fjerning av snø og slaps er også viktige tiltak for å bedre kjøreforhold og redusere saltforbruket. NTP påpeker potensialet for å legge deler av forskningsprosjekter til drifts- og utbyggingsprosjekter for å bidra til sikker og raskere implementering av ny kunnskap og innovasjonskraft i bransjen. Det har blitt gjennomført flere FoU-prosjekter i driftskontraktene de siste årene, og denne arbeidsmåten vil være et viktig virkemiddel i dette forskningsprogrammet. SVV har sektoransvar for forskning innen veg og transport. NTNU er i denne sammenheng en strategisk viktig samarbeidspartner og en sentral aktør for å sikre bransjens behov for rekruttering og kompetanseheving. NTNU har per i dag ansvar for utdanning på mastergradsnivå, erfaringsbasert master innen veg, EVU-kurs (etter- og videreutdanningskurs) og PhD-utdanning. For å sikre god undervisning er det viktig at SVV gjennomfører sin forskningsaktivitet i tett samarbeid med NTNU.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFoU-programen_US
dc.subjectVinterdriften_US
dc.titleEtatsprogram Vinterdrift: Årsrapport 2013en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderStatens vegvesenen_US
dc.source.pagenumber14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal