• Erfaring med handelsanalyser i framtidens byer 

      Tennøy, Aud; Loftsgarden, Tanja; U. Hanssen, Jan; Strand, Arvid (TØI rapport;1071/2010, Report, 2010-05)
      Siktemålet med prosjektet er å framskaffe bedre kunnskap for beslutninger om lokalisering av handel. Sentrale spørsmål er: Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i de større byområder i dag? Hvilke analyser gjennomføres ...