Now showing items 1-20 of 168

  • 3D- Finland: Studietur 18.-21. september 2017 

   Våge, Odd Rune; Aase, Geir Johan; Ness, Silje Margit (Report, 2017-09)
   Denne rapporten innheld synfaringar og møte med ulike prosjekteringsbedrifter og vegprosjekt som er prosjektert i 3D. Etter å ha søkt om reisestipend fekk vegplanleggjarar frå Leikanger, Geir Johan Aase, Odd Rune Våge og ...
  • Ambisjonsnivåmetoden 

   Unknown author (UTB-rapport;2007/17, Report, 2008)
   Ambisjonsnivåmetoden er eit hjelpemiddel for planlegging av støyreduksjonstiltak i samsvar med Miljøverndepartementet "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", T -1442. Metoden kan nyttast til ...
  • Antall leveranser og lossetider : studie av varetransport i byområder 

   Grønland, Stein Erik (UTB-rapport / Vegdirektoratet;2008/04, Report, 2008)
  • Askimporten tunnel : Feltforsøk med overflatebehandling av veggelementer. Fase 1 - etablering av forsøksfelt 

   Klemetsrud, Karen; Rodum, Eva; Kompen, Reidar (VD rapport;16, Report, 2011-06)
   Det ble opprettet et forsøksfelt for overflatebehandling av veggelementer av betong i Askimporten tunnel høsten 2010. Seks produktleverandører ble invitert til å delta i forsøksprosjektet, og de har til sammen påført ni ...
  • Automatic section speed control : Evaluation Results 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1E, Report, 2011-01)
   Automatic speed cameras measure average driving speed between two camera boxes. In 2009 automatic section speed controll trials were conducted at three sites in Norway. The results show that the average driving speed ...
  • Årsaker til kø : Case E18 vest for Oslo 

   Marstein, Anne; Rolland, Siri (VD rapport;9, Report, 2011-02)
   Hvor lenge køen i rushtid varer om morgenen har stor betydning for hvor mye næringslivets transportkostnader blir påvirket. Når køen først er der, reduseres avviklingen og køene vokser. Prosjektet studerer inngående hvordan ...
  • Årsrapport 2018 

   Statens Vegvesen (Report, 2019-04)
   Årsrapport 2018 for Statens vegvesen. Innhold: 1. Leders beretninger 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3. Årets aktiviteter og resultater 4. Styring og kontroll i virksomheten 5. Vurdering av framtidsutsikter 6. ...
  • Bedre utnyttelse av lastebiler : Integrering av forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet 

   Bø, Erill; Grønland, Stein Erik; Henning, Linus (VD rapport;2, Report, 2011-01)
   Prosjektet tar for seg i hvilken grad økt integrasjon i forsyningskjedene kan medføre redusert trafikkarbeid for lastebiler på vei. Beregningene indikerer potensialer på rundt 20 %, hvilket er betydelig. Det er gjort ...
  • Beredskapsanalyse av vegtunneler 

   Rake, Eivind; Rød, Sverre Kjetil (Statens vegvesens rapporter;260, Report, 2020-07)
   En beredskapsanalyse lages og brukes av tunnelforvalter som et hjelpeverktøy for å få et bedre grunnlag for å utarbeide en beredskaps-plan, og for å forstå sammenhengen mellom risikoanalysen og beredskapsplanen.
  • Beredskapsplan for driftskontraktene : Forslag til plan for uvær og naturfarer 

   Kosberg, Solveig; Humstad, Tore (VD rapport;28, Report, 2011-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”. Hensikten med prosjektet er å utrede effekten av klimaendringer på vegnettet og foreslå tilpasningstiltak. Denne rapporten bygger på ...
  • Beregning av klimagassutslipp for fast samband kontra ferjedrift 

   Askeland, Tore (Report, 2022-02)
   Denne studien har med utgangspunkt i prosjektet E39 Stord – Os, sett på utslipp av klimagasser når en erstatter ferjesamband med fast vegsamband, i hele bruas levetid (100+ år). I Statens vegvesen skal det i det formelle ...
  • Bru nr. 09-0266 Blakstad bru : Vurdering av langtidseffekt av utført vedlikehold 

   Lindland, Jan (VD rapport;11, Report, 2011-07)
   I forbindelse med riving av Blakstad bru i 2007, ønsket Statens vegvesenå få undersøkt langtidseffekt av utført vedlikehold på hovedbjelkene. Viktige forhold å vurdere var: - effekt av karbonatiseringsbremsende maling - ...
  • Byutredning for Tromsø 

   Statens vegvesen Region nord (Report, 2017-12)
   Hensikten med byutredningen i Tromsø har vært å belyse virkemidler og tilhørende kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen ...
  • Byutredning Grenland : Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

   Preede, Eva; Riis, Bodil; Ellwood, Kristina; Dalene, Torgeir (Report, 2018-01)
   Byutredningen viser at tettere arealbruk, et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklister bidrar til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er nødvendig å kombinere dette med restriktive ...
  • Byutredninger : Oppsummering av hovedresultater for åtte byområder 

   Vegdirektoratet; Styrings- og strategistaben (Report, 2018-01-25)
   De største byene blir større i årene som kommer. Befolkningen øker, og med befolkningsvekst vil også trafikken øke. Det er et mål at byene skal utvikles slik at flere skal foretrekke å reise kollektivt, sykle og gå, slik ...
  • Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare : Erfaringer fra regional og lokal varsling i Møre og Romsdal mars 2010 

   Humstad, Tore (VD rapport;19, Report, 2010-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet ...
  • Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : Grunnlag for veileder 

   Frydenlund, Tor Erik; Flesjø, Kristine (VD rapport;49, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010 

   Haldorsen, Ivar (VD rapport;51, Report, 2011-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2010, og viser utviklingstrekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2018 

   Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;256, Report, 2019-06)
   Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen bygger på nullvisjonen – en visjon om et vegtransportsystem uten drepte og hardt skadde. Dette forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste trafikkulykkene, og Statens vegvesen ...
  • E10 Lofotens fastlandsforbindelse : landskapstilpasning og naturlig revegetering fra stedlige toppmasser 

   Kongsbakk, Elisabet; Skrindo, Astrid Brekke (UTB-rapport / Vegdirektoratet;2009/12, Report, 2009-12)
   Tekniske inngrep er sammen med genetisk forurensing ansett for å være de største truslene mot vårt biologiske mangfold. Lofotens fastlandsforbindelse er et stort og irreversibelt inngrep. Landskapstilpasning av et veganlegg ...