• Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data 

   Elvik, Rune (Arbeidsdokument;51134, Working paper, 2017-05-18)
   Som del av BEST-programmet gjennomførte Oslo legevakt i 2014 en registrering av syklistskader i Oslo. Alle skadde syklister som oppsøkte legevakten for behandling, samt skadde syklister som ble fraktet direkte til sykehus, ...
  • Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

   Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
   Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...
  • Hva fremmer og hindrer gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak 

   Elvik, Rune; Assum, Terje; Olsen, Silvia (TØI rapport;1605/2017, Report, 2017-12)
   Faktorer som kan fremme eller hindre gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak er studert. En lang rekke faktorer er identifisert og mulighetene for å redusere hindringer for gjennomføring av effektive ...
  • Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? 

   Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1417/2015, Report, 2015-05)
   Det er gjort en beregning av det maksimale potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med eksisterende tiltak er potensialet en nedgang på ca. 55 % i antall drepte og en nedgang på ca. 40 % i ...
  • Miniscenario: Fartsgrensepolitikk 

   Elvik, Rune (TØI rapport;1589/2017, Report, 2017-10)
   Rapporten sammenligner tre prinsipper for fastsetting av fartsgrenser: (1) Samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser; (2) Fartsgrenser utledet av Nullvisjonens biomekaniske toleransegrenser, og (3) Et forståelig fartsgrensesystem, ...
  • Miniscenario: Sikkerhetsstigen 

   Nævestad, Tor-Olav; Phillipsk, Ross O.; Hovi, Inger Beate; Jordbakke, Guri Natalie; Elvik, Rune (TØI rapport;1620/2018, Report, 2018-02)
   Målet med studien er å undersøke mulige konsekvenser for antall drepte og hardt skadde i trafikken dersom godstransportbedrifter i Norge innfører de organisatoriske sikkerhetsstyringstiltakene i den stegvise firetrinns ...
  • Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030 

   Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1645/2018, Report, 2018-08)
   Mulighetene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved maksimal bruk av 33 trafikksikkerhetstiltak er undersøkt. Det er mulig å redusere antall drepte i 2024 og 2030 til 40-60 og antall hardt skadde i ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående : Effekter av forbedret drift/vedlikehold og eksempelberegninger 

   Veisten, Knut; Fearnley, Nils; Elvik, Rune (TØI rapport;1690/2019, Report, 2019-03)
   Nivået av drift- og vedlikehold av gang- og sykkelinfrastrukturen vil, sammen med infrastrukturstandarden som sådan, signalisere hvilken prioritet samfunnet tillegger denne typen transport. Drift- og vedlikehold vil kunne ...