• Effekter av vegsalting på vann : 5 overvåkingspunkter 1998 - 2004 

   Åstebøl, Svein Ole; Coward, Jan Emil (UTB-rapport;2006/03, Research report, 2006-02)
   Rapporten viser utvikling i saltholdighet i 5 overvåkingspunkter. Den omhandler ikke forurensning av drikkevannsbrønner. Grunnvann: Effekten av vegsalting på grunnvannskvalitet overvåkes ved 4 målestasjoner. Resultatene ...
  • NORWAT - Nordic Road Water - Veg og Vannforurensning : En litteraturgjennomgang og identifisering av kunnskapshull 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Kjølholt, Jesper (VD rapport;46, Report, 2011-11)
   I foreliggende rapport er det foretatt en vurdering av dagens kunnskapsstatus, og identifisering av kunnskapsmangler om vannforurensning fra bygge- og driftsfasen av vegnettet inkludert tunnelvaskevann. Statens vegvesen ...
  • Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2573, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Sluttrapport – Undersøkelse av veinære innsjøer 2015-2018 : vannkvalitet og statistiske analyser av data for 2005-2018 

   Saunes, Halvor; Jørgensen, Niels Erik; Værøy, Nina; Konierczny, Roger M.; Åstebøl, Svein Ole (Statens vegvesens rapporter;217, Report, 2019-08)
   Det er gjennomført et årlig undersøkelsesprogram av veinære innsjøer i Norge i perioden 2015-2018. Innsjøene er valgt ut av Statens vegvesen og totalt inngår 67 innsjøer i undersøkelsen. Alle innsjøer ble undersøkt i 2015. ...
  • Tilstanden til rensebassenger i Norge 

   H Paus, Kim A.; Åstebøl, Svein Ole; Robbe, Simona; Ulland, Vegard; Lausund, Erland (Statens vegvesens rapporter;212, Report, 2013-11)
   Rensebasseng er ett tiltak for å redusere risikoen for skader på miljøet fra forurenset vann fra vegarealer. Bassengene renser vannet primært gjennom sedimentasjon. For å optimalisere rensefunksjonen i rensebassengene bør ...
  • Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge : Overvåkning av vannkvalitet i 2018 

   Saunes, Halvor; Værøy, Nina; Åstebøl, Svein Ole (Statens vegvesens rapporter;218, Report, 2019-04)
   COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet undersøkt 23 innsjøer i Sør-, Vest- og Øst-Norge i 2018. Undersøkelsen inngår i en omfattende overvåkning av totalt 67 innsjøer som ble startet høsten 2015. Et ...
  • Undersøkelsen av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2017 

   Saunes, Halvor; Værøy, Nina; Åstebøl, Svein Ole (Statens vegvesens rapporter;564, Report, 2018-06)
   COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet undersøkt 39 innsjøer i Sør, Vest, Midt og Nord-Norge i 2017. Hensikten med kartleggingen har vært å undersøke innsjøene med hensyn på salt- og oksygengradienter ...