Now showing items 21-40 of 3503

  • Konsekvensanalyser: [Håndbok V712] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V712, Book, 2018)
   Statens vegvesen har siden 1988 hatt en egen håndbok for konsekvensanalyser. Foreliggende håndbok erstattet utgaven fra 2014. Håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeide med konsekvensanalyser av veg- og ...
  • Evaluering av beregningsmetoder for friksjonspeler i sand 

   Kolsgaard, Fredrik (Master thesis, 2020-06)
   Det er i denne oppgaven undersøkt hva som ligger bak PV91-metoden og hvilke empiriske data som ligger til grunn for metodens anbefalinger for beregning av sidefriksjon. I tillegg er det etablert en database av internasjonale ...
  • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

   Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06)
   Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...
  • Evaluering av ulike modeller for konstruksjon av masterkurver for dynamisk E-modul til asfaltmaterialer 

   Wathne, Pål (Master thesis, 2020-07)
   Med et ønske om å bytte ut det eksisterende empiriske dimensjoneringssystemet for dekkekonstruksjoner med et mer analytisk system, har Vegdirektoratet i samarbeid med NTNU og Trafikverket i Sverige startet arbeidet med ...
  • Large-Scale Numerical Modeling of Swell Waves in Bjørnafjorden Using the Phase-Resolving Wave Model REEF3D 

   Davik, Ingebrigt Eriksen (Master thesis, 2020-07)
   In the field of numerical wave modeling, wave propagation over quickly varying bathymetry is often demanding. Bjørnafjorden is an excellent example of a domain where islands and skerries disrupt the propagation of waves, ...
  • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
   Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Bylogistikk i Bergen 

   Ludvigsen, Jonas Personbråten; Grønli, Martin Bersvendsen (Master thesis, 2021)
   I denne masterutredningen har vi undersøkt hva som må til for å få transportaktørene med på samlasting i Bergen. Det finnes tidligere forskning på samlasting og ulike aktørers holdninger fra flere Europeiske byer, men i ...
  • En studie av hvordan avstand til togstasjon påvirker kvadratmeterprisen for ulike leilighetsstørrelser 

   Trætteberg, Anders Nicolai Aaby; Larsen, Simen Hovda (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven studeres det hvordan avstand til togstasjon påvirker leilighetspriser i byene Lillestrøm, Sandvika og Ski. I tillegg vil det bli gjort grundigere undersøkelser på om ulike leilighetsstørrelser blir ...
  • Viltgjerder langs veg - plassering og terrengforming 

   Myklebost, Markus (Bachelor thesis, 2021)
   Bachelorens overordnende tema er; hvordan plassering av viltgjerder og terrengets utforming påvirker drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Basert på erfaringer fra drift og vedlikehold belyses momenter som er utfordrende for ...
  • Veg- og gateutforming [Håndbok N100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N100, Book, 2019-05)
   Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.
  • Vegutformingsnormaler 

   Klemetsaune, Jon Arne (Report, 2021-06)
   Vegdirektoratets enhet for Myndighet og regelverk, avdeling for Vegutforming og seksjon for Veg og gate har stått for utarbeidelsen av denne rapporten. Arbeidet er gjennomført høsten 2020 og våren 2021 med hovedsakelig ...
  • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
   Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
  • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
  • Trafikkskilt – Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning [Håndbok N300] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2015)
   Dette er del 5 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av servicesymboler på service- og vegvisningsskilt, og bestemmelser om virksomhetsvisning med hvite ...
  • Vegoppmerking – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [Håndbok N302] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N302, Book, 2015)
   Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Vegtunneler [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
   Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
  • Vegbygging [Håndbok N200] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N200, Book, 2018)
   Denne vegnormalen, N200 Vegbygging, er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 12 at plan- og bygningsloven ...
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...