• Boliginnløsing : retningslinje [Håndbok R731] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R731, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.
  • Bompengeprosjekter : [Håndbok V718] 

   Statens Vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;V718, Book, 2014-06)
   Denne håndboka er en revidert utgave av håndbok 102 av januar 2001. Formålet med håndboka er å gi en samlet og oppdatert framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte ...
  • Bompengeprosjekter : Planlegging og finansiering : [Håndbok 102] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;102, Book, 1983-01)
   Bompengefinansiering av vegprosjekter har vært benyttet til omlag 45 prosjekter i Norge fra Vrengen bru ble ferdig i 1932. I tiden fra 1970 til 1982 ble det finansiert veganlegg med lånemidler fra partialobligasjonslån på ...
  • Bompengeprosjekter: veiledning [Håndbok 102] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;102, Book, 2001-02)
   Formålet med denne håndboken er å gi en samlet framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte avtaler, vil vilkårene også gjelde for igangværende bompengeprosjekter.
  • Bomstasjoner : veiledning [Håndbok 240] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;240, Book, 2003)
   Den foreliggende Håndbok 240 Bomstasjoner omhandler grunnleggende tekniske forhold som er viktige å kjenne ved etablering av bomstasjoner. Etablering og drift av bomstasjoner er et meget omfattende tema som berører en rekke ...
  • Bridge decks : Waterproofing and wearing course : guidelines [Handbook 145e] 

   Haga, John Erik; Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145e, Book, 1997-01)
   These guidelines for protection of bridge decks, shall be used in design and construction of bridges and in maintenance of such where wear from traffic, or where the use of salt in winter maintenance necessitate the ...
  • Brudekker: fuktisolering og slitelag : retningslinjer [Håndbok 145] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145, Book, 1997)
   Disse retningslinjer for beskyttelse av brudekker skal nyttes ved prosjektering og bygging av bruer, og ved vedlikehold av disse hvor det av hensyn til slitasje fra trafikken, eller av hensyn til bruk av salt i vintervedlikeholdet ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Bruforvaltning riksveg : forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg [Håndbok R411] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2018-01)
   Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg gjelder ved forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riksveg. Håndboka inneholder bestemmelser om - bruforvalter - bruadministrasjon - ivaretakelse av ...
  • Bruforvaltning: Retningslinje [Håndbok R411] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2014)
   Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...
  • Bruhåndbok - 1 : Konstruksjoner i fylling : Plasstøpte kulverter : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1996-03)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for plasstøpte kulverter, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
  • Bruhåndbok - 3 : Elementbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 2002-10)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form og armeringsdata for ett- og flerspenns elementbruer med påstøp, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
  • Bruhåndbok - 4 : Plassproduserte platebruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 2002-12)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for ett- og trespenns plassproduserte platebruer, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
  • Bruhåndbok - 5 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1993)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for to ulike betongbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn. Disse er kalt Gangvegbru nr. 1 og 2. I tillegg inneholder håndboken to gangvegbruer ...
  • Bruhåndbok - 6 : Brurekkverk - 2 : Standardiserte rekkverk : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1999)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 100 og ...
  • Bruhåndbok : prosjektering : del 2 [Håndbok 001] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;001, Book, 1981)
   Håndboken har tidligere vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler.
  • Bruk av innsigelse i arealplanleggingen [Håndbok V744] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V744, Book, 2018)
   Veilederen klargjøres Statens vegvesens rolle både som sektormyndighet og som forvalter av riks- og fylkesvegnettet og de hensynene Statens vegvesen har ansvar for å ivareta som deltaker, høringsinstans og innsigelsesmyndighet ...
  • Bruk av variable trafikkskilt : retningslinjer [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;053, Book, 2004)
   Vegdirektoratet har utarbeidet de foreliggende retningslinjene for bruk av variable trafikkskilt, som forutsettes å være et supplement til håndbok 050 ”Trafikkskilt” (skiltnormalen).
  • Brukerveileder Nord2000 Road : Norsk oversett else og implementering i NorStøy : veiledning [Håndbok V717] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V717, Book, 2014-06)
   Nordisk Ministerråd besluttet i 1996 å sette i gang utvikling av en ny generasjon av beregningsmetoder for utendørsstøy. Etter at det opprinnelige arbeidet med Nord2000 metoden ble ferdigstilt i 2001 har kilde- og ...
  • Brukerveileder Nord2000 Road : norsk oversettelse og implementering i NorStøy : veiledning [Håndbok 290] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;290, Book, 2011)
   Nordisk Ministerråd besluttet i 1996 å sette i gang utvikling av en ny generasjon av beregningsmetoder for utendørsstøy. Etter at det opprinnelige arbeidet med Nord2000 metoden ble ferdigstilt i 2001 har kilde- og ...