• Bilalder og risiko 

   Høye, Alena (TØI rapport;1607/2017, Report, 2017-11)
   Modellberegninger med ulykkesdata fra 2000-2016 viser at personbiler fra senere registreringsår har færre og mindre alvorlige ulykker enn biler fra tidligere år. Når man holder bilenes vekt konstant, er antall drepte og ...
  • Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data 

   Høye, Alena (TØI rapport;1569/2017, Report, 2017-05)
   Basert på materiale til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) beskriver rapporten resultater av dybdestudier av 107 fartsrelaterte dødsulykker med personbiler med edru fører i 2011- 2015, samt informasjon om ...
  • Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak 

   Høye, Alena (TØI rapport;1556/2017, Report, 2017-02)
   The Compendium of road safety measures summarizes effects of 34 types of road safety measures. The main focus is on measures within the responsibility of the Norwegian Public Roads Administration. For each measure effects ...
  • Førerstøttesystemer 

   Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg; Vaa, Truls (TØI rapport;1450/2015, Report, 2015-12)
   For fem ulike typer førerstøttesystem – automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og ...
  • Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? 

   Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1417/2015, Report, 2015-05)
   Det er gjort en beregning av det maksimale potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med eksisterende tiltak er potensialet en nedgang på ca. 55 % i antall drepte og en nedgang på ca. 40 % i ...
  • Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030 

   Elvik, Rune; Høye, Alena (TØI rapport;1645/2018, Report, 2018-08)
   Mulighetene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved maksimal bruk av 33 trafikksikkerhetstiltak er undersøkt. Det er mulig å redusere antall drepte i 2024 og 2030 til 40-60 og antall hardt skadde i ...
  • Predikering av branner og ulykker i vegtunneler 

   Høye, Alena; Nævestad, Tor-Olav; Ævarsson, Grétar (Statens vegvesens rapporter;347, Report, 2019-06)
   Vi har utviklet statistiske modeller for vegtunneler i Norge for å beregne normale antall kjøretøybranner, personskadeulykker, antall ulykker med drepte eller hardt skadde og antall havarier, som en funksjon av en rekke ...
  • Synlige syklister 

   Høye, Alena; Hesjevold, Ingeborg Storesund (TØI rapport;1478/2016, Report, 2016-03)
   Andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørke er omtrent to tredjedeler med store lokale variasjoner. Andelen er høyest blant syklister som også bruker annet sikkerhetsutstyr, om vinteren, og blant menn som sykler ...