• Alternative forståelser av risiko og eksponering 

   Bjørnskau, Torkel; Ingebrigtsen, Rikke (TØI rapport;1449/2015, Report, 2015-12)
   Rapporten drøfter det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for beregning av risiko i trafikk samt eksponeringsmål som blir benyttet i trafikksikkerhetsforskningen. I rapporten argumenteres det for at selv om hendelser som ...
  • Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder 

   Bjørnskau, Torkel; Amundsen, Astrid Helene (TØI rapport;1401/2015, Report, 2015-03)
   Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir retningslinjer for å benytte 30 km/t og 40 km/t fartsgrenser i byer og tettsteder. En spørreundersøkelse blant by- og tettstedskommuner viser at kommunene har fulgt opp og ...
  • Cyclists’ Perception of Maintenance and Operation of Cycling Infrastructure—Results From a Norwegian Survey 

   Aasvik, Ole; Bjørnskau, Torkel (Others, 2021-07)
   The Norwegian authorities want to limit the extent of car use in city areas to existing levels. Such a limitation would help combat climate change, improve health of citizens, and alleviate congestion. This implies that ...
  • Evaluering av «Shared space»-områder i Norge 

   Bjørnskau, Torkel; Sundfør, Hanne Beate; Sørensen, Michael W. (TØI rapport;1511/2016, Report, 2016-12)
   «Shared space» innebærer at torg og gater deles mellom ulike trafikantgrupper og at gaterommet uformes uten eller med begrenset bruk av skilt, oppmerking og fysisk separering. I stedet for klare regler og regulereringer ...
  • Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t 

   Sagberg, Fridulv; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1462/2016, Report, 2016-01)
   Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn ...
  • Flere trafikkskader av nullvekstmålet? 

   Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1631/2018, Report, 2018-05)
   Det er et politisk mål at trafikkveksten i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. Mer sykling og gåing vil føre til flere skader, men først og fremst flere lettere skader. Antall hardt ...
  • Fotgjengerskader i Oslo i 2016 

   Sundfør, Hanne Beate; Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1609/2017, Report, 2017-12)
   Eneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler). Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele ...
  • Kategorisering av gående og syklende 

   Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50532, Working paper, 2014-02-09)
   Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
  • Litteraturstudie - Safety in numbers - TØI 2013 

   Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;50428, Working paper, 2013-12-20)
   Det er en politisk målsetting at økt trafikk i byområder skal skje gjennom sykling, gåing og kollektive transportmidler. For å møte en forventet og ønsket trafikkvekst blant fotgjengere og syklister og samtidig unngå flere ...
  • Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak 

   Assum, Terje; Bjørnskau, Torkel; Eriksson, Louise; Hrelje, Robert; Nyberg, Jonna (TØI rapport;1097/2010, Report, 2010-11)
   Nye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK ...
  • Risiko i veitrafikken 2013/14 

   Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1448/2015, Report, 2016-04)
   Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. Det er beregnet risiko for ulike skadegrader. Det er også beregnet risikotall for materielle skader for bil. I tillegg presenteres ...
  • Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter 

   Phillips, Ross; Bjørnskau, Torkel; Hagman, Rolf (TØI rapport;934/2007, Report, 2007-12)
   Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke ...
  • Sykkel i Oslo – eksponering, ulykker og risiko 

   Bjørnskau, Torkel (Arbeidsdokument;51154, Working paper, 2017-06-20)
   Statens vegvesen har ønsket en gjennomgang av status i Oslo når det gjelder omfanget og utviklingen i sykkelbruk, og ulykker og skader blant syklister. Bakgrunnen er blant annet en registrert økning i antall hardt skadd/drepte ...
  • TØI rapporter - bestilt og betalt av Statens vegvesen 

   Bjørnskau, Torkel; Johansson, Ole; Pokorny, Petr; Skender, Belma (Others, 2020)