• Eigedomsinngrep: veiledning [Håndbok V740] 

      Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V740, Book, 2014)
      Med heimel i veglova § 50 fjerde ledd blei det ved kronprinsregentens resolusjon av 15. januar 1965 vedtatt føresegner om saksførehavinga ved eigedomsinngrep. Etter at veglova § 50 blei endra i 1981, blei det ved kongeleg ...