• Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 

   Karlsson, Hampus; Rise, Torun (SINTEF rapport;2019:01091, Report, 2019-11)
   I Trondheim har man de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om salting kan ...
  • Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med byggherre 

   Karlsson, Hampus (SINTEF prosjektnotat;N-03/21, Working paper, 2021-02-22)
   SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard. Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag ...
  • Erfaringer med barvegstandard/GsA : Intervju med byggherre 

   Karlsson, Hampus (Others, 2019-10)
   SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som har gang- og sykkelvegnett som driftes etter barvegsstandarden /GsA (her etter barvegstandard). Per i dag driftes i overkant av 500 km ...
  • Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? 

   Fossheim, Karin; Caspersen, Elise; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1679/2019, Report, 2019-01)
   Denne rapporten diskuterer aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig ...
  • Kartlegging av nye kjøretøy- eller maskinteknologier for vinterdrift av gang og sykkelveger 

   Karlsson, Hampus; Roche-Cersi, Isabelle; Rise, Torun (SINTEF rapport;2020:00525, Report, 2020-07)
   Det stilles stadig strengere krav til både reduksjon i klimagassutslipp og til standard på gang- og sykkelveger. Økt bruk av barvegsstandard medfører en hyppigere frekvens av ulike kjøretøy på gang- og sykkelveger, noe som ...
  • Kost som metode i vinterdrift av G/S-veger : Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

   Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2019:00653, Report, 2019-06)
   Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...
  • Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger 

   Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19)
   Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på ...
  • Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 

   Karlsson, Hampus (SINTEF rapport;2021:00087, Report, 2021-01-21)
   Erfaringer fra vintersesongen 2019/2020 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs gate viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater. Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is ...
  • Oppfølging av GsA og GsB+ vinteren 2018 

   Karlsson, Hampus (Others, 2019-11)
   I januar til februar 2018 ble det gjennomført et forsøk med en ny vinterdriftsklasse for gående og syklende i Trondheim. Driftsmetodene fra GsB (uten salt med snø/issåle) ble bestilt sammen med syklustider basert på GsA, ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Report, 2021-05-31)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...