Now showing items 1-20 of 287

  • Anslagsmetoden [R764] 

   Vegdirektoratet (Book, 2014)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i januar, 2011. Inndelingen av håndboken ble i 2011 justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag ...
  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Bergskjæringer [Håndbok V225] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V225, Book, 2020-12)
   Veiledning V225 Bergskjæringer er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av skjæringer i berg langs veg. Veiledningen er rettet mot geologer og ingeniørgeologer som arbeider med bergskjæringer. Veiledning ...
  • Bompengeprosjekter : Planlegging og finansiering : [Håndbok 102] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;102, Book, 1983-01)
   Bompengefinansiering av vegprosjekter har vært benyttet til omlag 45 prosjekter i Norge fra Vrengen bru ble ferdig i 1932. I tiden fra 1970 til 1982 ble det finansiert veganlegg med lånemidler fra partialobligasjonslån på ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Bruinspeksjon [Håndbok V441] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V441, Book, 2019)
   Håndbok V441 Bruinspeksjon erstatter håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer utgitt februar 2000 og NA-rundskriv 2018/4 Endringer til håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer. Håndboka gir veiledning og anbefalinger med ...
  • Bruk av innsigelse i arealplanleggingen [Håndbok V744] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V744, Book, 2018)
   Veilederen klargjøres Statens vegvesens rolle både som sektormyndighet og som forvalter av riks- og fylkesvegnettet og de hensynene Statens vegvesen har ansvar for å ivareta som deltaker, høringsinstans og innsigelsesmyndighet ...
  • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
   Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
  • Bruregistrering : veiledning [Håndbok 129] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;129, Book, 2009-10)
   Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke ...
  • Bruregistrering [Håndbok V440] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V440, Book, 2009)
   Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke ...
  • Brurekkverk : veiledning [Håndbok 268] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;268, Book, 2009)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok 231 Rekkverk mht. brurekkverk, rekkverk på støttemurer og på stup. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt ...
  • Brurekkverk: veiledning [Håndbok V161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V161, Book, 2014)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt laster til bruk ved ...
  • Byen og varetransporten : veiledning : [Håndbok 250] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;250, Book, 2005)
   I Nasjonal transportplan 2006-15 peker Samferdselsdepartementet på at godstransporten må inngå som en del av den samlede arealplanleggingen i byområdene. Byene står overfor store utfordringer når det gjelder varedistribusjon. ...
  • Byggelederinstruks : Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider : [Håndbok 130] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;130, Book, 1986-10)
   Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider ble sendt vegkontorene i 1976. Til grunn for instruksen lå et arbeid som startet i 1970. I 1972 bearbeidet et utvalg det da foreliggende forslag. Utvalget besto av K. Jahren, ...
  • Byutredninger : Oppsummering av hovedresultater for åtte byområder 

   Vegdirektoratet; Styrings- og strategistaben (Report, 2018-01-25)
   De største byene blir større i årene som kommer. Befolkningen øker, og med befolkningsvekst vil også trafikken øke. Det er et mål at byene skal utvikles slik at flere skal foretrekke å reise kollektivt, sykle og gå, slik ...
  • Bæreevneklassifisering av bruer, laster [Håndbok V412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V412, Book, 2021-07)
   Håndbok V412 definerer trafikklastene som bruene skal kontrolleres for samt lastfaktorer og lastkombinasjoner. Håndboken benyttes også for prosjektering av forsterkning og ombygging av eksisterende bruer. Denne utgaven ...
  • Bæreevneklassifisering av bruer, materialer [Håndbok V413] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V413, Book, 2021)
   Håndbok V413 angir materialfastheter og materialfaktorer som bruene skal kontrolleres for. Håndboken benyttes også for prosjektering av forsterkning og ombygging av eksisterende bruer. Denne utgaven av håndbok V413 erstattet ...
  • Certificate of professional competence (CPC) : curriculum : [Handbook 227E] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;277E, Book, 2008-04)
   Curriculum for professional driver training for carriage of passengers and goods.
  • Curriculum : certificate of professional competence (CPC) : guidelines [Handbook 277E] 

   Vegdirektoratet (Handbook / Statens vegvesen;277E, Book, 2008-04)
   In 2003, the EU issued a new directive (“Professional Driver Training Directive”) which introduced requirements for compulsory professional driver training aimed at raising the competence of professional drivers of heavy ...