• Anslagsmetoden [R764] 

   Vegdirektoratet (Book, 2014)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i januar, 2011. Inndelingen av håndboken ble i 2011 justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag ...
  • Avfallshåndtering [Håndbok R765] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R765, Book, 2014)
   Denne håndboken erstattet etter omnummereringen håndbok 211 Avfallshåndtering fra 2012. Håndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver.
  • Bompengeprosjekter : Planlegging og finansiering : [Håndbok 102] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;102, Book, 1983-01)
   Bompengefinansiering av vegprosjekter har vært benyttet til omlag 45 prosjekter i Norge fra Vrengen bru ble ferdig i 1932. I tiden fra 1970 til 1982 ble det finansiert veganlegg med lånemidler fra partialobligasjonslån på ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Bruk av innsigelse i arealplanleggingen [Håndbok V744] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V744, Book, 2018)
   Veilederen klargjøres Statens vegvesens rolle både som sektormyndighet og som forvalter av riks- og fylkesvegnettet og de hensynene Statens vegvesen har ansvar for å ivareta som deltaker, høringsinstans og innsigelsesmyndighet ...
  • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
   Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
  • Bruregistrering : veiledning [Håndbok 129] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;129, Book, 2009-10)
   Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke ...
  • Brurekkverk : veiledning [Håndbok 268] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;268, Book, 2009)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok 231 Rekkverk mht. brurekkverk, rekkverk på støttemurer og på stup. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt ...
  • Brurekkverk: veiledning [Håndbok V161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V161, Book, 2014)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt laster til bruk ved ...
  • Byen og varetransporten : veiledning : [Håndbok 250] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;250, Book, 2005)
   I Nasjonal transportplan 2006-15 peker Samferdselsdepartementet på at godstransporten må inngå som en del av den samlede arealplanleggingen i byområdene. Byene står overfor store utfordringer når det gjelder varedistribusjon. ...
  • Byggelederinstruks : Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider : [Håndbok 130] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;130, Book, 1986-10)
   Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider ble sendt vegkontorene i 1976. Til grunn for instruksen lå et arbeid som startet i 1970. I 1972 bearbeidet et utvalg det da foreliggende forslag. Utvalget besto av K. Jahren, ...
  • Byutredninger : Oppsummering av hovedresultater for åtte byområder 

   Vegdirektoratet; Styrings- og strategistaben (Report, 2018-01-25)
   De største byene blir større i årene som kommer. Befolkningen øker, og med befolkningsvekst vil også trafikken øke. Det er et mål at byene skal utvikles slik at flere skal foretrekke å reise kollektivt, sykle og gå, slik ...
  • Certificate of professional competence (CPC) : curriculum : [Handbook 227E] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;277E, Book, 2008-04)
   Curriculum for professional driver training for carriage of passengers and goods.
  • Curriculum : certificate of professional competence (CPC) : guidelines [Handbook 277E] 

   Vegdirektoratet (Handbook / Statens vegvesen;277E, Book, 2008-04)
   In 2003, the EU issued a new directive (“Professional Driver Training Directive”) which introduced requirements for compulsory professional driver training aimed at raising the competence of professional drivers of heavy ...
  • Cycle path inspections : road safety - accessibility - experience of travel : guidelines [Handbook 249] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;249e, Book, 2004)
   The guide for Cycle Path Inspection has been developed as one of several handbooks published in the Norwegian Public Roads Administration’s scheme for road safety audits. Cycle Path Inspection has been organized so that ...
  • Designhåndbok : etatens visuelle identitet : retningslinjer [Håndbok 170] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;170, Book, 2010)
   Designhåndboken gir en samlet fremstilling av de elementer som skal benyttes i visuell sammenheng. Den inngår som et sentralt styrende dokument som del av vårt ledelses og styringssystem. Det viktigste er de visuelle ...
  • Designhåndbok : Statens vegvesens visuelle identitet : retningslinje [Håndbok 170] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;170, Book, 2013-02)
  • Designhåndbok : Statens vegvesens visuelle identitet : retningslinje [Håndbok R902] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R902, Book, 2015-03)
   Statens vegvesen er en viktig samfunnsbygger som har kontakt med alle i Norge på ulike måter. For at folk skal forstå hvem vi er og hva vi gjør, er det viktig at de kjenner oss igjen og at vi skiller oss fra andre ...
  • Designhåndbok: Statens vegvesens visuelle identitet. Retningslinje [Håndbok R902] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R902, Book, 2015-12)
   Statens vegvesen er en viktig samfunnsbygger som har kontakt med alle i Norge på ulike måter. For at folk skal forstå hvem vi er og hva vi gjør, er det viktig at de kjenner oss igjen og at vi skiller oss fra andre ...