• Borehullsinspeksjon: En utprøving og sammenligning av optisk og akustisk televiwer 

   Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2255, Research report, 2001-01-31)
   Som en del av forprosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige Tunneler" har NGU testet ut akustisk og optisk televiewer. Det ble leid en optisk televiewer, BIPS, Raax Co, (Japan) fra Malå Geoscience og en akustisk televiewer fra ...
  • Borehullslogging i fjellbrønn, Folvåg, Sunnfjord. En verifisering av lineamentsmodell med hensyn til oppsprekking og vanngiverevne 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Storrø, Gaute (Intern rapport;2316, Research report, 2002-11-03)
   I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er det beskrevet resultater med optisk televiewer, ...
  • Borehullslogging i fjellbrønn, Holmedal, Sunnfjord: verifisering av hydrogeologisk modell med hensyn til bergspenning, oppsprekking og strømningsretning 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2317, Research report, 2002-08-28)
   I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er det beskrevet resultater med optisk televiewer, ...
  • Borehullslogging og strukturgeologiske studier: Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Braathen, Alvar; Rønning, Jan Steinar; Nordgulen, Øystein (Intern rapport;2259, Research report, 2002-01-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har NGU gjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen ved Grualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene ...
  • Delprosjekt A, Forundersøkelser - Sluttrapport 

   Rønning, Jan Steinar (Publikasjon;102, Research report, 2003-10)
   Formålet med Delprosjekt A, Forundersøkelser i prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" var å vurdere om nyere ikke utnyttede teknikker kunne forbedre forundersøkelsene både kvalitets- og kostnadsmessig, samt å ...
  • Dypforvitring i Oslo-regionen : påvisning og oppfølgende undersøkelser 

   Olesen, O.; Dalsegg, E.; Elvebakk, H.; Gellein, J.; Rønning, Jan Steinar (Teknologirapport;2499, Research report, 2007-12-12)
   Som et ledd i Norges geologiske undersøkelsers satsning på geologi i Oslo-regionen er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Vegdirektoratet. Rapporten er utarbeidet av NGU.
  • Forundersøkelser tunneler - nyere undersøkelsesmetoder 

   Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2273, Research report, 2002)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" er nye teknikker ved forundersøkelser utprøvd. Sommeren 2001 ble det foretatt 2D resistivitetskartlegging over planlagt tunnel ved Grualia, Lunner ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging på Krokskogen, Buskerud 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2344, Research report, 2003-12-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger innenfor fire områder på Krokskogen i Hole og Ringerike kommuner. Hensikten med undersøkelsene ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik (Intern rapport;2345, Research report, 2004-01-29)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger over tre tunneler langs nye E-39 fra Øysand til Orkanger. Hensikten med undersøkelsen var ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, Jong - Asker 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2343, Research report, 2004-01-07)
  • Geofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Oppland 

   Lindstrøm, Mona; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2305, Research report, 2002-12-19)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger ...
  • Geofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiva, Ravneheia og Vadfoss 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Olesen, Odleiv; Tønnesen, Jan Fredrik; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2619, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland 

   Davik, Kjell Inge; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2253, Research report, 2001)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen Sandeide Liavatnet, Bergen 

   Ganerød, Guri V.; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2623, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Hydraulisk testing av borehull i fjell i Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Storrø, Gaute; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2296, Research report, 2002-05-24)
   På grunnlag av geofysiske målinger fra helikopter og på bakken er det i regi av prosjektet "Miljø- og Samfunnstjenlige tunneler" boret 4 brønner langs tunneltraseen ved Grualia. Brønnene er fulgt opp med optisk inspeksjon ...
  • Inspeksjon og logging av brønner over Romeriksporten. Vurdering av lekkasjepotensial og stabilitet 

   Rønning, Jan Steinar; Elvebakk, Harald; Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2254, Research report, 2001-10-30)
   NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull i området Lutvann – Puttjern i Østmarka, Oslo. Borehullene ble boret i etterkant av lekkasjene i Romeriksporten for å ...
  • Resistivitetsmålinger og retolkning av seismikk langs E6 og Dovrebanen ved Mjøsa 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Tønnesen, Jan Fredrik; Wisen, R.; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2622, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Resistivity modelling of fracture zones and horizontal layers in bedrock 

   Reiser, Fabienne; Dalsegg, Einar; Dahlin, Torleif; Ganerød, Guri V.; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2621, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet og NGU har i perioden 2009-2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir mer informasjon og bidrar til større forutsigbarhet ved planlegging ...
  • Seismiske målemetoder 

   Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
   Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...