• Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder 

   Mjøsund, Christian S.; Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1807/2020, Report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) ...
  • Innsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområde 

   Caspersen, Elise; Pinchasik, Daniel Ruben (TØI rapport;1610/2017, Report, 2017-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet og innenfor Forskningsrådsprosjektet NORSULP har Transportøkonomisk institutt gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har ...
  • Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030 - Hvilke virkemidler og insentiver finnes? 

   Hovi, Inger Beate; Pinchasik, Daniel Ruben; Mjøsund, Christian S.; Jensen, Sidsel Ahlmann (TØI rapport;1738/2019, Report, 2019-12)
   Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal alle nye varebiler ha nullutslipp og varedistribusjon i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri. I denne rapporten har vi utarbeidet anslag på antall biler, transportytelser ...
  • Varestrømmer og leveranser i byområder 

   Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1649/2018, Report, 2018-09)
   Informasjon om varestrømmer og sendinger på et detaljert geografisk nivå har lenge manglet i Norge. Med tanke på planlegging og forvaltning av byområder er det derfor ønskelig med bedre innsikt i vare- og transportstrømmer ...