• Alkalireaksjoner – Erfaringer med lettbetong : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;499, Report, 2015-12)
   Den første brua som ble bygd med høyfast lettbetong i Norge var Endrestø bru i Rogaland. Brua ble bygd i 1987 som et pilotprosjekt. På 1990-tallet ble det gjennomført flere store forskningsprosjekter ved SINTEF for å ...
  • Durability aspects of fly ash and slag in concrete : Presentations from a Nordic workshop 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;149, Report, 2012-08)
   This publication contains 23 presentations given at the Nordic Workshop/ Mini Seminar “Durability aspects of fly ash and slag in concrete” held in Oslo on February 15 and 16, 2012. Rapporten er en sammenstilling av 23 ...
  • Effekt av tilslag på betongens mekaniske egenskaper : Trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;181, Report, 2019-01)
   Målsetningen ved denne studien har vært å undersøke hvilke egenskaper ved tilslaget som virker inn på trykkfasthet, E-modul og spaltestrekkfasthet. Det har vært spesielt viktig å etterprøve i hvilken grad tilslagets Los ...
  • Erfaringsrapport Olav Kyrresgate 

   Bastiko, Arya; Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;884, Report, 2022-12)
   Denne rapporten er utarbeidet for å dokumentere og ta vare på erfaringene fra prosjektet Olav Kyrres gate i Bergen hvor det er brukt drensbetong som bærelag under storgatestein. Det ble her gjort et omfattende arbeid med ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel og betongseksjonen 2011 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;81, Report, 2012-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2011. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en ...
  • Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Magnetkis i betongtilslag : Effekt på betongs bestandighet 

   Danielsen, Svein Willy; Hagelia, Per; Wigum, Børge Johannes; De Weerdt, Klaartje; Aasly, Kurt; Lindgård, Jan; Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;463, Report, 2019-11)
   Sulfidmineraler og spesielt magnetkis kan bidra til nedbrytning av betong. Det har siden 1950-tallet vært rapportert om skader i en rekke land. Gjennomgang av historiske data fra ulike norske forekomster har vist at ca. ...
  • Sementer med flygeaske og slagg: Lab- og felterfaringer : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;517, Report, 2016-05)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Rapporten gir en oversikt over effekt av sementer med flygeaske og slagg på bestandighet av betong basert på ...
  • Trykkfasthet og E-modul for SV-40 betong : en studie av tilslagets betydning 

   Pedersen, Bård; Kompen, Reidar (Statens vegvesens rapporter;177, Report, 2013-12)
   Hovedhensikten med studien har vært å kartlegge effekt av vanlige norske betongtilslag på betongens mekaniske egenskaper. Studien har vist at tilslag har stor effekt på betongens trykkfasthet, og i enda større grad på ...