• Analysis of InSAR data over Romeriksporten 

   Dehls, John F.; Nordgulen, Øystein; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2346, Research report, 2004-02-06)
  • Borehullslogging i fjellbrønn, Folvåg, Sunnfjord. En verifisering av lineamentsmodell med hensyn til oppsprekking og vanngiverevne 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Storrø, Gaute (Intern rapport;2316, Research report, 2002-11-03)
   I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er det beskrevet resultater med optisk televiewer, ...
  • Borehullslogging i fjellbrønn, Holmedal, Sunnfjord: verifisering av hydrogeologisk modell med hensyn til bergspenning, oppsprekking og strømningsretning 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2317, Research report, 2002-08-28)
   I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er det beskrevet resultater med optisk televiewer, ...
  • Borehullslogging og strukturgeologiske studier: Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Braathen, Alvar; Rønning, Jan Steinar; Nordgulen, Øystein (Intern rapport;2259, Research report, 2002-01-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har NGU gjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen ved Grualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging på Krokskogen, Buskerud 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2344, Research report, 2003-12-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger innenfor fire områder på Krokskogen i Hole og Ringerike kommuner. Hensikten med undersøkelsene ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, Jong - Asker 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2343, Research report, 2004-01-07)
  • Geofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Oppland 

   Lindstrøm, Mona; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2305, Research report, 2002-12-19)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger ...
  • Geofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiva, Ravneheia og Vadfoss 

   Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Olesen, Odleiv; Tønnesen, Jan Fredrik; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2619, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser i forbindelse med Eikrem tunneltrase, rv 70 Øydegard-Brunneset, Tingvoll, Møre og Romsdal 

   Dalsegg, Einar; Saintot, Aline; Ganerød, Guri V.; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2624, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen Sandeide Liavatnet, Bergen 

   Ganerød, Guri V.; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2623, Research report, 2010-12-15)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...
  • Hydraulisk testing av borehull i fjell i Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Storrø, Gaute; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2296, Research report, 2002-05-24)
   På grunnlag av geofysiske målinger fra helikopter og på bakken er det i regi av prosjektet "Miljø- og Samfunnstjenlige tunneler" boret 4 brønner langs tunneltraseen ved Grualia. Brønnene er fulgt opp med optisk inspeksjon ...
  • Injeksjon : erfaringer fra Lunnertunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Andersson, Helen (Intern rapport;2313, Research report, 2003-03)
   En systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikken som er brukt på forskjellige prosjekter i tettbygde strøk er tidligere utført i regi av "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" (Rapport nr.2 ). Den tidligere ...
  • Injeksjon: Erfaringer fra Hagantunnelen 

   Andersson, Helen; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2325, Research report, 2003)
   Systematisk innsamling av erfaringer med injeksjonsmetodikk, som er brukt på forskjellige prosjekter, er blitt utført siden 2000. I den første studien [1] ble disse seks tunnelprosjekter studert; Tåsen, Svartdalen, Lundby, ...
  • Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler 

   Lindstrøm, Mona; Wold Magnussen, Anette; Langelid, Audun (Statens vegvesens rapporter;199, Report, 2013-03-13)
   Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler gir veiledende informasjon til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2012). Innholdet er basert på krav og retningslinjer i håndbok 213 HMS ved arbeid ...
  • Konsekvenser av tunnellekkasjer for det ytre miljø: statusrapport 2001 

   Lindstrøm, Mona; Karlsrud, Kjell; Kveldsvik, Vidar; Snilsberg, Petter; Erikstad, Lars; Bendiksen, Egil; Tuttle, Kevin; Worsely, Rebecca T. (Intern rapport;2276, Research report, 2001)
   Delprosjekt B «Samspill med omgivelsene» har i løpet av 2001 utarbeidet en statusrapport som omhandler et tunnelanleggs mulige og akseptable konsekvenser for det ytre miljø. Rapporten gir en samlet vurdering av naturens ...
  • Kunnskapsbank undersjøiske vegtunneler 

   Lindstrøm, Mona (Intern rapport / Vegdirektoratet;2165, Others, 2000)
  • Miljø- og samfunnstjenlige tunneler : sluttrapport 

   Lindstrøm, Mona (Publikasjon / Vegdirektoratet;nr. 105, Research report, 2004)
  • Naturlig tetting av tunneler 

   Lindstrøm, Mona; Hem, Lars J. (Intern rapport;2274, Conference object, 2002)
   Foredrag ved kursdagene på NTNU, 2002
  • Naturlige tetteprosesser 

   Lindstrøm, Mona; Hem, Lars J.; Bruås, Liv; Vik, Eilen A. (Intern rapport;2306, Research report, 2003-01-06)
   Reduksjon i innlekkasje over tid er påvist i norske tunneler, og fordi det i disse tunnelene ikke er iverksatt tiltak for lekkasjereduksjon kan dette ikke forklares med annet enn naturlige tetteprosesser. I dette prosjektet ...
  • Oppsummering av utførte undersøkelser og prognose for innlekkasje ved Grualiatunnelen 

   Lindstrøm, Mona; Holmøy, Kristin M. (Intern rapport;2284, Research report, 2002-05-14)
   Foreliggende rapport oppsummerer undersøkelsene som er utført i forbindelse med Grualiatunnelen. Det er utført geologiske forundersøkelser i regi av Statens vegvesen, og i tillegg er det i forbindelse med prosjektet ”Miljø ...