• Gevinstrealisering 

   Johansen, Johnny M; Ødegård, Ingvild; Evensen, Ragnar (Report, 2020-01-11)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra vurdering av gevinster ved implementering av system (ERAPave) for analytisk (mekanistisk-empirisk) dimensjonering av vegoverbygning i Norge, sett opp mot dagens empiriske system som ...
  • Levetid for vegdekker Norge og Sverige 

   Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2023-12)
   VegDim er et FoUI-program i regi av Statens vegvesen (2018–2024) med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygninger, ERAPave PP. I samband med utviklingen av ERAPave PP gjennomføres ...
  • Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg 

   Holen, Åsmund; Mahle, Anette H; Johansen, Johnny M (Statens vegvesens rapporter;148, Report, 2018-02)
   Rapportens formål er å forbedre kunnskapen og forståelsen om værforhold som gir hurtig endring fra bar veg til glatt veg mht. meteorologi, effekt på føreforhold, omfang, beslutningsstøtte og vinterdriftstiltak. Rapporten ...
  • Varige vegdekker: Forprosjekt - Kunnskap og løsninger 

   Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Horvli, Ivar (ViaNova rapport;VN PT – 20075, Report, 2010-10-27)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov knyttet til vegdekker og vegkonstruksjoner i Norge. Vurderingen av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov er gjennomført for ...
  • Varige veger - Nytteberegning 

   Johansen, Johnny M; Granden, Marte (ViaNova rapport;VN PT – 20548, Report, 2015-08-14)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av nytten av resultatene fra etatsprogrammet Varige veger. Vurderingen tar utgangspunkt i studium av resultater fra etatsprogrammets delprosjekter samt disse resultatenes ...